• Հայ
  • Рус
  • Eng

Դեղագործություն

Մասնագիտական դասընթացներն անցկացվում են  ԵՊԲՀ դեղագիտական ֆակուլտետի ամբիոններում:

Մասնագիտական դասընթացներն անցկացվում են  ԵՊԲՀ դեղագիտական ֆակուլտետի ամբիոններում:

 

Կարդալ ավելին
Փակել

 

Դասավանդվող դասընթացների ցանկն՝ ըստ կուրսերի

I կուրս (միջնակարգ ընդհանուր կրթության հիմքով)

II կուրս (հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով)

Ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթ, տնտեսագիտություն, քաղաքագիտություն և սոցիոլոգիայի հիմունքներ, պատմություն, օտար լեզու, ռուսաց լեզու, ֆիզդաստիարակություն, էկոլոգիա և լանդշաֆտագիտության հիմունքներ, քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր: 

Առանցքային հմտություններ

Հաղորդակցություն, անվտանգություն և առաջին օգնություն, համակարգչային օպերատորական գործի հիմունքներ: 

Ընդհանուր մասնագիտական

Լատիներեն լեզու տերմինաբանություն, ֆիզիոլոգիա անատոմիայի հիմունքներով,  բժշկական գենետիկայի հիմունքներ, ընդհանուր և անօրգանական քիմիա, օրգանական քիմիա, բուսաբանության հիմունքներ, դեղագործական քիմիա: 

II կուրս (միջնակարգ ընդհանուր կրթության հիմքով)

III կուրս (հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով)

Ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական

Իրավունքի հիմունքներ, Ֆիզդաստիարակություն

Առանցքային հմտություններ

Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հիմունքներ:

Ընդհանուր մասնագիտական

Անալիտիկ քիմիա, հիգիենա և մարդու էկոլոգիա, հոգեբանություն:

Հատուկ մասնագիտական

Ընդհանուր դեղաբանություն, ֆարմակոգնոզիա, կարծր դեղերի պատրաստման հմտություններ, մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն, պաթոլոգիայի հիմունքներհեղուկ դեղերի պատրաստման հմտություններ, փափուկ դեղերի պատրաստման հմտություններ, դեղագործական ապրանքագիտություն, մասնավոր դեղաանություն, դեղատնային գործունեության կազմակերպում և էկոնոմիկա: