• Հայ
  • Рус
  • Eng


Բժշկի ուղին

Content_image

ԵՊԲՀ-ի 100-ամ­յա հո­բել­յա­նին ըն­դա­ռաջ ի­րա­կա­նաց­վող «Բժշ­կի ու­ղին» շար­քի շրջա­նա­կում  եր­կա­րամ­յա դա­տա­կան բժիշ­կը պատ­մել է իր ան­ցած ճա­նա­պար­հի մա­սին։  Դժ­վար չէ կռա­հե­լը, որ դա­տա­կան բժշկութ­յան ո­լոր­տի մաս­նա­գետ­նե­րը բա­վա­կա­նին քչա­խոս են, բաց թե փակ հար­ցե­րին պա­տաս­խա­նում են լա­կո­նիկ, ա­ռանց ա­վե­լորդ ման­րա­մաս­նե­րի ներ­կա­յաց­ման։ Այս ա­ռու­մով մեր ակ­նար­կա­շա­րի հե­րո­սը ևս ­բա­ցա­ռութ­յուն չէ։

Content_image

«Բժշկի ուղին» շարքի հերթական թողարկումը ԵՊԲՀ երկարամյա աշխատակից,  Գի­տա­հե­տա­զո­տա­կան կենտ­րո­նի ղե­կա­վար, ՀՀ գի­տութ­յան վաս­տա- կա­վոր գոր­ծիչ Արտո Զիլֆյանի մասին է:  Նա մեր երկրի բժշկական ամենամեծ գերդաստաններից մեկի ներկայացուցիչն է: Բժիշկների մի քանի սերունդ, որոնք իրենց նպաստն են բերել հայաստանյան առողջապահական համակարգի զարգացմանն ու առաջընթացին:

Համալսարանական հնդիկ մասնագետները պատմում են Հայաստանի հանդեպ տածած սիրո մասին

26.01.2021
Համալսարանական հնդիկ մասնագետները հպարտությամբ պատմում են Հայաստանի հանդեպ տածած սիրո և մեր երկրում գրանցած ...