• Հայ
 • Рус
 • Eng

Հանրային առողջության

Պատմություն
Հանրային առողջության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 2011 թվականին: Սովետական Հայաստանում հանրային առողջապահությունը ապահովում էին ԵՊԲՀ-ի կանխարգելիչ բժշկության բնագավառի միակ` սանիտարա-հիգիենիկ ֆակուլտետի շրջանավարտները: Կրթությունը կազմված էր վեցամյա բազային կրթությունից և հետբուհական մասնագիտական կլինիկական օրդինատուրայից կամ ինտերնատուրայից: 1998 թվականին սանիտարա-հիգիենիկ, մանկաբուժական և բուժական ֆակուլտետները միավորվեցին ստեղծելով ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետը: Կանխարգելիչ բժշկության բնագավառի մասնագետները պատրաստվում էին միայն կլինիկական օրդինատուրայի միջոցով, երեք մասնագիտությամբ` «Սոցիալական հիգիենա և առողջապահության կազմակերպում», «Հիգիենա» և «Համաճարակաբանություն»: 
Կրթական համակարգի Բոլոնիան բարեփոխումների արդյունքում 2005 թվականից ՀՀ բուհերում, այդ թվում նաև ԵՊԲՀ-ում, ներդրվեցին մագիստրոսկան կրթական ծրագրերը:

Պատմություն
Հանրային առողջության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 2011 թվականին: Սովետական Հայաստանում հանրային առողջապահությունը ապահովում էին ԵՊԲՀ-ի կանխարգելիչ բժշկության բնագավառի միակ` սանիտարա-հիգիենիկ ֆակուլտետի շրջանավարտները: Կրթությունը կազմված էր վեցամյա բազային կրթությունից և հետբուհական մասնագիտական կլինիկական օրդինատուրայից կամ ինտերնատուրայից: 1998 թվականին սանիտարա-հիգիենիկ, մանկաբուժական և բուժական ֆակուլտետները միավորվեցին ստեղծելով ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետը: Կանխարգելիչ բժշկության բնագավառի մասնագետները պատրաստվում էին միայն կլինիկական օրդինատուրայի միջոցով, երեք մասնագիտությամբ` “Սոցիալական հիգիենա և առողջապահության կազմակերպում”, “Հիգիենա” և “Համաճարակաբանություն”:
Կրթական համակարգի Բոլոնիան բարեփոխումների արդյունքում 2005 թվականից ՀՀ բուհերում, այդ թվում նաև ԵՊԲՀ-ում, ներդրվեցին մագիստրոսկան կրթական ծրագրերը:
Հանրային առողջության ֆակուլտետը ստեղծման պահին կազմված էր միայն “Առողջապահության կազմակերպում և կառավարում” մագիստրոսական կրթական ծրագիրը, որը փոխարինեց “Սոցիալական հիգիենա և առողջապահության կազմակերպում” կլինիկական օրդինատուրան: Հետևելով հանրային առողջապահության կրթության միջազգային ձևաչափին 2016 թվականին “Համաճարակաբանություն” և “Հիգիենա” մասնագիտությամբ կլինիկական օրդինատուրաները ևս վերակազմավորվեցին “Համաճարակաբանություն” և “Շրջակա միջավայրի հիգիենա” մագիստրոսական կրթական ծրագրերի: Ձևաչափի հետ մեկտեղ փոխվեց նաև կրթական ծրագրերի բովանդակությունը` համապատասխանեցնելով հանրային առողջապահության բնագավառի ժամանակակից միջազգային մագիստրոսական կրթական ծրագրերի չափանիշներին:
2017 թվականից հանրային առողջության ֆակուլտետում մեկնարկեց  «Բիզնես վարչարարություն» (MBA Healthcare Management) որակավորմամբ «Բուժհաստատությունների կառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագիրը:

 

Կարդալ ավելին
Փակել

Ուսուցումը
Հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագրերը տրամադրում են խորը և բազմակողմանի գիտելիքներ հանրային առողջապահության տարբեր բնագավառների վերաբերյալ:

Հանրային առողջապահության ֆակուլտետի կրթական ծրագրերում կիրառվում է ինտեգրված մոտեցում` առողջապահական խնդիրները բացահայտելու, գնահատելու, վերլուծելու, ինչպես նաև այդ խնդիրների արդյունավետ լուծման ուղիները բացահայտելու, բնակչության տարբեր խմբերի առողջական վիճակը և ռիսկի գործոնները գնահատելու և դրանց արդյուքների հիման վրա առողջապահական ծրագրեր մշակելու, իրականացնելու եւ գնահատելու միջոցով ամրապնդել բնակչության առողջությունը և կանխարգելել հիվանդությունների զարգացումը: Ծրագիրը տրամադրում է առողջապահական համակարգի կարողությունների և ներուժի զարգացման մեթոդական մոտեցումներ առողջապահական ծառայությունների որակի և համակարգի գործունեության արդյունավետությունը գնահատման և վերլուծության հիման վրա:
Հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիտսրոսական ծրագիրերը կազմված են Հանրային առողջության դպրոցների միության (Association of Schools of Public Health (ASPH)) կողմից հանրային առողջապահության մագիտրոսական կրթական ծրագրերի վերաբերյալ սահմանված հանձնարարականների հիման վրա:

Հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագրերն ավարտվում են երկու տարբեր որակավորմամբ` հանրային առողջապահության մագիստրոս (MPH) և բիզնես վարչարարության մագիստրոս (MBA):

Հանրային առողջապահության մագիստրոսի (MPH) որակավորմամբ կրթական ծրագրերն են.

 •  Առողջապահության կազմակերպում և կառավարում
  • Համաճարակաբանություն
  • Շրջակա միջավայրի հիգիենա

Բիզնես վարչարարություն (MBA in Healthcare Management) որակավորմամբ կրթական ծրագիր․

• Բուժհաստատությունների կառավարում

«Առողջապահության կազմակերպում և կառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագիրը տրամադրում է հիմնարար գիտելիքների և ունակություններ ՀՀ-ում և այլ երկրներում առողջապահական համակարգերի, առողջապահական ծառայությունների և բուժհաստատությունների գործունեության և արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ: Ծրագրի միջդիսցիպլինար մոտեցումը զարգացնում է աշխատանքի կազմակերպման և կառավարման, մարդկային ռեսուրսների կառավարման, ինչպես նաև առոջապահության ռազմավարության ճիշտ ընտրության և մշակման հմտություններ և կարողություններ: Ծրագիրի շրջանակներում ներկայացվում են առողջապահական համակարգի խնդիրների հայտնաբերման, գնահատման և դրանց լուծման սկզբունքները, ինչպես նաև ձևավորվում են բնակչության առողջության ցուցանիշների վերլուծության և ստացված տվյալների հիման վրա անհատի և բնակչության առողջության պահպանմանն ու բարելավմանն ուղված առողջապահական ծրագրեր մշակելու, իրականացնելու և գնահատելու հմտություններ: Ուսումնական պլան

«Համաճարակաբանություն» մագիստրոսական կրթական ծրագիրն տրամադրում է հիմնարար գիտելիքներ և ունակություններ վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների էթիոպաթոգենեզի, ռիսկի գործոնների, կանխարգելիչ և հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման, ներհիվանդանոցային վարակների, իմունականխարգելման, ինչպես նաև համաճարակաբանական վերահսկողության վերաբերյալ` ուղղված բնակչության շրջանում վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների կանխարգելմանն ու վերահսկմանը: Ծրագիրն կազմված է եվրոպական և ամերիկյան համաճարակաբանության դպրոցների ժամանակակից սկզբուքների և մոտեցումների հիման վրա: Համաճարակաբանության կրթական ծրագիրը զարգացնում է նաև գիտական հետազոտությունների կազմակերպման, իրականացման, մշտադիտարկման և ստացված տվյալների վերլուծության և գնահատման կարողությունները: Ուսումնական պլան

«Շրջակա միջավայրի հիգիենա” մագիստրոսական կրթական ծրագիրը տրամադրում է հիմնարար գիտելիքներ և ունակություններ շրջակա և աշխատանքային միջավայրի բնական, սոցիալական և անտրոպոգեն գործոնների, մարդու օրգանիզմի վրա այդ գործոնների ազդեցության մեխանիզմների և պատճառահետևանքային կապերի, դրանց բարենպաստ և անբարենպաստ ազդեցության, ինչպես նաև վնասակար գործոնների նորմավորման, ուսումնասիրության և գնահատման վերաբերյալ, ուղղված բնակչության առողջության ամրապնդմանն ու պահպանմանը: Ծրագիրը զարգացնում է շրջակա միջավայրի տարբեր օբյեկտների և գործոնների ռիսկի գնահատման, ինչպես նաև դրանց հիգիենիկ վերլուծության կարողությունները: Ուսումնական պլան


Հանրային առողջապահության մագիստրոսի (MPH) կրթական ծրագրերի տևողությունը 1,5 տարի, մեկ տարվա ուսումնական վճարը կազմում է 500,000 դր, և ավարտվում են մագիստրոսական թեզի պաշտպանությամբ, որը միավորում է հանրային առողջապահության հիմնարար գիտելիքները, հմտություններ և մեթոդները մասնագիտական և անձնական համատեքստում: Յուրաքանչյուր ծրագիր տրամադրում է 90 կրեդիտ` տարեկան 60 կրեդիտ: 

Ուսուցման առաջին կիսամյակը ներառում է հանրային առողջապահության բնագավառի հիմնական դասընթացների ուսուցումը: Ուսուցման շարունակությունը կազմված է մասնագիտական դասընթացներից, ըստ համապատասխան մասնագիտական կրթական ծրագրի: Դասընթացները գնահատվում են բազմաբաղադրյալ գնահատման համակարգով.

 • Թեստ
 • Հետազոտական աշխատանք
 • Հետազոտության բանավոր ներկայացում (Power Point Presentation)
 • Խմբային աշխատանք
 • Քննադատական վերլուծություն
  Ուսուցումը կազմակերպվում են միայն առկա, դասընթացները `ցիկլային կերպով, շաբաթվա բոլոր աշխատանքային օրերին` ժամը 9:00–ից մինչև 13:00-ը:

Դասախոսական կազմ
Հանրային առողջության ֆակուլտետի դասախոսական կազմը կազմված է ինչպես ԵՊԲՀ պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմից, այնպես էլ հրավիրված մասնագետներից, որոնք ունեն համապատասխան կրթություն և նշանակալի փորձ հանրային առողջապահության տարբեր բնագավառներում: Դասախոսները հրավիրվում են ՀՀ Առողջապահության նախարարությունից, Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնից, միջազգային կազմակերպություններից` Global Fund, WHO, Red Cross, World Vision, UNICEF, UNAIDS, Peace Core, Oxfam, FMD K&L Europe և այլն:

 1. Հանրային առողջապահության մագիստրոսական կրթական ծրագրերն ավարտելուց հետո շրջանավարտը պետք է կարողանա.
  Կիրառել հանրային առողջապահության հիմնարար գիտելիքը հանրային առողջապահության ռազմավարության մշակման և խնդիրները լուծելու համար՝ օգտագործելով համաճարակաբանության, կենսավիճակագրության, շրջակա և աշխատանքային միջավայրի հիգիենայի, կառավարման, սոցիալական և վարքային գիտությունների սկզբունքները՝ առաջնորդվելով գիտական և հետազոտական էթիկայի սկզբունքներով:
 2. Սահմանել երկրների առջև ծառացած հիմնական առողջապահական խնդիրները, բացահայտել այդ խնդիրների առաջացման պատճառները և տեղեկատվություն ստանալու աղբյուրները, ինչպես նաև տալ հնարավոր լուծումների տարբերակներ, մշակել և գնահատել ռազմավարական մոտեցումներ` տնտեսական, քաղաքական, վարչական, իրավական և սոցիալական հետևանքները գնահատելու համար:
 3. Պատշաճ կերպով ստանալ, մեկնաբանել և գնահատել առողջապահական տվյալները, որոնք հասանելի են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և այլ միջոցներով:
 4. Պատշաճ կերպով նախագծել, իրականացնել և գնահատել առողջապահական և կանխարգելիչ ծրագրերը և միջոցառումները, ինչպես նաև պլանավորել և ներկայացնել ծրագրի մրցունակ առաջարկ:
 5. Կիրառել համապատասխան ծրագրային նախագիծ, քանակական և որակական հետազոտության մեթոդներ առողջապահական ռազմավարությունը վերլուծելու, ինչպես նաև առողջապահական և կանխարգելիչ ծրագրերն արդյունավետ գնահատելու համար, նպատակային օգտագործել տվյալները խնդիրները բացահայտելու և լուծելու համար, ինչպես նաև գնահատել տվյալների ամբողջականությունը և համադրելիությունը:
 6. Վերլուծել հետազոտության արդյունքների որակը և գնահատել կիրառելիությունը առողջապահական համակարգում:
 7. Վերլուծել և գնահատել բնակչության առողջական վիճակը և ժողովրդագրական տվյալները՝ ըստ հիվանդացության, հիվանդությունների տարածվածության, կառուցվածքի, մահացության և կյանքի տևողության ցուցանիշների:
 8. Վերլուծել և գնահատել առողջապահական համակարգի և առողջապահական հիմնարկների ֆինանսավորումը և կառուցվածքը:
 9. Ցուցաբերել հանրային առողջապահության ոլորտում առաջնորդին բնորոշ հմտություններ և որոշում կայացնելու ունակություններ՝ պահպանելով էթիկայի և պրոֆեսիոնալիզմի սկզբունքները: Կիրառել առողջապահության կազմակերպման և կառավարման, ինչպես նաև համակարգային մտածելակերպի սկզբունքները հանրային առողջապահական կառույցների գործունեությունը, առողջապահական ծրագրերի իրականացումը կազմակերպելու, ինչպես նաև հանրային առողջապահական հիմնախնդիրները լուծելու համար:
 10. Արդյունավետորեն մշակել, վերլուծել և գնահատել առողջապահության ռազմավարությունը՝ բնակչության առողջությունը բարելավելու և հանրային առողջապահական խնդիրները լուծելու նպատակով:

Դիմորդներ
Հանրային առողջապահության ֆակուլտետ կարող են դիմել ինչպես բժշկական, այնպես էլ ոչ բժշկական բուհերի շրջանավարտները: Ոչ բժշկական բուհերի շրջանավարտները կարող են դիմել հանրային առողջապահության մագիստրոսի (MPH) “Առողջապահության կազմակերպում և Բիզնես վարչարարություն մագիստրոսի (MBA in Healthcare Management) “Բուժհաստատությունների կառավարում” կրթական ծրագրերին: Ընդունելությունն իրականցվում է հարցազրույցի և համապատասխան փաստաթղթերի ներկայացման հիման վրա: Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ.

 • Բարձրագույն կրթության դիպլոմ և միջուկ, դրանց պատճեները,
 • Անձնագիր, անձնագրի պատճենը,
 • Չորս 3x4 լուսանկար,
 • Մոտիվացիոն նամակ (1 էջ)
 • Ինքնակենսագրություն (CV)

 

 


2017-2018 ուս. տարվա ավարտական պետական քննական հարցաշարեր 

 

 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

 

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել հանրային առողջության ֆակուլտետի դեկանատ՝  հեռ.: 091 837 212, 093 565 514:

 

Ֆակուլտետի կազմում գործում է 4 ամբիոն

Հանրային առողջության ֆակուլտետի ուսումնագիտական խորհրդի կազմ

Դեկանատ