• Հայ
 • Рус
 • Eng

Նպատակը

Համալսարանի գերակա ուղղություններով լաբորատոր, մեթոդական և համալիր սկզբունքներով հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտությունների իրականացում:

Փորձարարական և կլինիկալաբորատոր հետազոտության արդիական եղանակների յուրացում և ներդրում:

Խնդիրները

Համալսարանի ամբիոնների աշխատակիցներին, գիտական խմբերին, ասպիրանտներին, հայցորդներին և ուսանողներին` ինքնուրույն և ԳՀԿ-ի հետ համատեղ գիտական հետազոտություններ անցկացնելու համար աշխատանքային պայմանների ապահովում և գիտական խորհրդատվական օգնության տրամադրում:
ԳՀԿ բազայի վրա կլինիկական օրդինատորների և ուսանողների ինքնուրույն գիտական խմբերի ստեղծում` տեսական և գործնական բժշկության առավել արդիական ուղղություններով գիտական հետազոտություններ կատարելու նպատակով:
ԳՀԿ համապատասխան ստորաբաժանումներում ուսանողների հետ գիտագործնական պարապմունքների անցկացում` հետազոտական սարքավորումների օգտագործման տեխնիկայիև հետազոտության ժամանակակից մեթոդների յուրացման նպատակով:
Գիտաշխատողների որակավորում, վերապատրաստման և մասնագիտական հմտությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:

ԵՊԲՀ գիտական միավորները (լաբորատորիաները և խմբերը)

 • ԳՀԿ մորֆոլոգիական հետազոտությունների լաբորատորիա
 • ԳՀԿ ռադիոիզոտոպային, ռադիոիմունային և իմունոֆերմենտային հետազոտությունների լաբորատորիա
 • ԳՀԿ կենսաքիմիական և կենսաֆիզիկական հետազոտությունների լաբորատորիա
 • ԳՀԿ էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտությունների լաբորատորիա
 • ԳՀԿ ինժեներական ապահովման, մաթեմատիկական մոդելավորման և կոնստուկտորական մշակումների լաբորատորիա
 • ԳՀԿ անալիտիկ քիմիայի լաբորատորիա
 • ԳՀԿ ուսումնագիտական լաբորատորիա
 • Լաբորատոր կլինիկական ախտորոշիչ կենտրոն
 • Բժշկական գենետիկայի և մոլեկուլյար ախտորոշման կենտրոն
 • Կլինիկական ախտաբանության (ցիտոմորֆոլոգիական ախտորոշման) լաբորատորիա
 • Ֆունկցիոնալ ախտորոշման լաբորատորիա
 • Կենսաքիմիական ախտորոշման լաբորատորիա

Բազային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ԵՊԲՀ գիտական ծրագրերում ընդգրկված ԳՀԿ լաբորատորիաները

Թումանյանի Արեգ որդու Արեգ թոռը

16.04.2018
Թումանյանի թանգարանի շարժապատկերում Ամենայն հայոց բանաստեղծի դերը խաղաց Սանկտ-Պետերբուրգի ամենահայտնի իմունոլոգը՝ ...