Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

 • Գլխավոր
 • «Բուժական գործ» մասնագիտության կրթ. ծրագիր

«Բուժական գործ» մասնագիտության կրթական ծրագիր

«Բուժական գործ» մասնագիտության կրթական ծրագրով բազային կրթությունն իրականացվում է 6-ամյա անընդհատ և ինտեգրացված ծրագ­րով: Սահմանված 12 կիսամ­յակներից յուրաքանչյուրի ուսումնական ծան­րա­բեռնվածությունը 30 ECTS կրեդիտ է: Տարեկան ծանրաբեռնվածությունը 60 ECTS կրեդիտ է, 1 կրեդիտը համարժեք է 30 ակադեմիական ժամի: Ուսումնառության ըն­թաց­քում ուսանողներն ուսումնա­սի­րում են ինչպես տեսական, այնպես էլ մաս­նա­գի­տա­կան և հարակից կլինիկական առարկաներ: Ծրագրի ավարտին շրջա­նավարտը ստանում է «Բուժական գործ» մասնագիտությամբ բժշկի որակավորում:

Տեսական դասընթացների ուսուցման գործընթացն իրականացվում է համալսարա­նական մասնաշենքերում (կենսաքիմիական, վարչական, լաբորատոր, անատո­միա­կան), կլինիկական դասընթացների ուսուցման գործընթացը՝ համալսարանի սի­մուլյացիոն կենտրոնում, համալսարանական հիվանդանոցային համալիրներում, պոլիկլինիկաներում, նշված համալիրներին կից կլինիկական ախտորոշիչ, ախտաբանական լաբորատորիա­ներում և հանրապետության բուժկանխարգելիչ այլ հաստատություններում տեղա­կայված համալսարանական կլինիկական բազաներում: Ուսուցման գործընթացն իրականացնում է ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը: Կլինի­կական ամբիոններում դասավանդող դասախոսները պրակտիկ բժիշկներ են:

2023-24 ուստարվանից առանցքային փոփոխություններ են կատարվել կրթական ծրագրի ուսումնական պլանում: Մասնավորապես, ներդրվել է դասավանդման մոդուլային ձևաչափը:

Դասավանդվող դասընթացների ցանկն ըստ կուրսերի

I կուրս Բժշկական ֆիզիկա
Կենսաֆիզիկա մոլեկուլային կենսաբանության հետ
Բժշկական քիմիա 1
Բժշկական կենսաքիմիա
Բժշկական քիմիա 2
Բժշկական կենսաբանություն
Մարդու անատոմիա
Մարդու անատոմիա ճառագայթաբանության հետ
Կլինիկական անատոմիա
Բջջաբանություն և ընդհանուր հյուսվածաբանություն
Սաղմնաբանություն մոլեկուլային կենսաբանության հետ
Հյուսվածաբանություն
Առաջին օգնություն կլինիկական
հմտությունների հետ
Գործնական հմտություններ
Բժշկության պատմություն
Հայկական քաղաքակրթություն
Հայկական քաղաքակրթություն և հայ բժշկության պատմություն
Լատիներեն
Հայոց լեզու
Ակադեմիական հայերեն
Օտար լեզու
Ակադեմիական անգլերեն
Ընտրովի դասընթացներ
II կուրս Մարդու անատոմիա
Հյուսվածաբանություն
Նորմալ ֆիզիոլոգիա
Կենսաքիմիա
Մանրէաբանություն
Տեղագրական անատոմիա, օպերատիվ վիրաբուժություն
Բժշկական հոգեբանություն
Փիլիսոփայություն
Բիոէթիկա
Քաղպաշտպանություն
Ֆիզդաստիարակություն
Էլեկտիվ դասընթացներ (հետազոտության հիմուքներ/սեքսոլոգիայի հիմունքներ, հաղորդակցության հմտությունները բժշկությունում)
Ուսումնական պրակտիկա
III կուրս

 

Ախտաբանական անատոմիա
Ախտաֆիզիոլոգիա
Մանրէաբանություն
Տեղագրական անատոմիա, օպերատիվ վիրաբուժություն
Ֆարմակոլոգիա
Ներքին հիվանդությունների պրոպեդևտիկա
Ընդհանուր վիրաբուժություն
Հանրային առողջություն
Առողջապահական իրավունք
Ուսումնական պրակտիկա
IV կուրս

 

Ներքին հիվանդություններ (կարդիոլոգիա, ռևմատոլոգիա, գաստրոէնտերոլոգիա)
Վիրաբուժական հիվանդություններ
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Աչքի հիվանդություններ
Քթի, կոկորդի, ականջի հիվանդություններ
Կլինիկական իմունոլոգիա և ալերգոլոգիա
Մանկաբուժություն
Ճառագայթային ախտորոշում
Նյարդաբանություն
Նյարդավիրաբուժություն
Բժշկական գենետիկա
Ուրոլոգիա և անդրոլոգիա
Դիմածնոտային վիրաբուժություն
Հանրային առողջություն
Հիգիենա և էկոլոգիա
Ուսումնական պրակտիկա
V կուրս

 

Ներքին հիվանդություններ (պուլմոնոլոգիա, նեֆրոլոգիա, գաստրոէնտերոլոգիա)
Վիրաբուժական հիվանդություններ
Մանկաբուժություն
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Մաշկավեներաբանություն
Էնդոկրինոլոգիա
Հոգեբուժություն
Համաճարակաբանություն
Ուռուցքաբանություն
Ֆթիզիատրիա
Վարակիչ հիվանդություններ
Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
Կլինիկական ֆարմակոլոգիա
Ընդհանուր ֆիզիոթերապիա, ռեաբիլիտոլոգիա, սպորտային բժշկություն
Ուսումնական պրակտիկա
VI կուրս

 

Ներքին հիվանդություններ (կարդիոլոգիա, նեֆրոլոգիա, պուլմոնոլոգիա, գաստրոէնտերոլոգիա)
Վիրաբուժական հիվանդություններ
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Ընտանեկան բժշկություն և պոլիկլինիկական թերապիա
Ռեանիմացիա, ինտենսիվ թերապիա
Վարակիչ հիվանդություններ
Դատական բժշկություն
Արյունաբանություն, տրանսֆու­ոլոգիա
Մանկական վիրաբուժություն
Կլինիկական պաթոմորֆոլոգիա
Պրոկտոլոգիա
Ռեաբիլիտոլոգիա, սպորտային բժշկություն
Աղետների բժշկություն
Ռազմադաշտային թերապիա
Ռազմադաշտային վիրաբուժություն

«Բուժական գործ» մասնագիտության կրթական ծրագիրը և դրա կրթական միավորները կազմված են ՀՀ որակավորումների ազգային շրջանակի (ՈԱՇ-ի) և ՀՀ «Բժշկություն» ոլորտային որակավորումների շրջանակի (ՈՈՇ-ի) պահանջներին համապատասխան՝ հաշվի առնելով միջառարկայական հորիզոնական և ուղղահայաց ինտեգրացիայի սկզբունքը, ինչպես նաև կրթական ծրագրի ընդհանուր վերջնարդյունքները:

Բժշկի մասնագիտական գործունեության օբյեկտն առողջ կամ հիվանդ մարդն է:

«Բուժական գործ» մասնագիտությամբ կրթական ծրագիրն ավարտելուց հետո շրջանավարտը պետք է պատրաստ լինի իրականացնելու մասնագիտական հետևյալ գործառույթները՝

 1. բուժկանխարգելիչ,
 2. ախտորոշիչ,
 3. բուժական,
 4. վերականգնողական,
 5. գիտահետազոտական,
 6. կրթադաստիարակչական,
 7. կազմակերպչական, կառավարման:

Բուժկանխարգելիչ, ախտորոշիչ և բուժական գործառույթներն ինքնուրույն իրականացնելու համար շրջանավարտը պետք է անցնի առնվազն մեկ տարվա հետդիպլոմային ուսուցում:

 «Բուժական գործ» մասնագիտությամբ կրթական ծրագրի ընդհանուր վերջնարդյունքներն են՝

 1. Ցուցաբերել բժշկության ասպարեզում մասնագիտական տեսական և գործնական խոր գիտելիքներ և քննադատական ըմբռնում:
 2. Մասնակցել առողջապահական հաստատությունների կառավարմանը:
 3. Կատարել բուժառուի առողջական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում, փաստաթղթավորում և վերլու­ծություն:
 4. Տիրապետել արդի կլինիկական և հարկլինիկական հետազոտությունների կիրառման, բուժման և կանխարգելման միջոցառումների նշանակման ալգո­րիթ­մին:
 5. Իրականացնել նախա­հի­վան­դա­­նո­ցային և հիվանդանոցային փուլերում ախտորոշում, շտապ բուժօգնություն և ախտաբանական վիճակի հնարավոր զարգացումների կանխատեսում:
 6. Կատարել բուժառուի վիճակի նախնական ախտորոշում և անհրաժեշտության դեպքում ուղեգրում նեղ մասնագետի մոտ:
 7. Կատարել բնակչության առողջական վիճակի մասին տեղեկատվության հավաքում, վերլուծում, առողջապահական ծրագրերի նախագծում, իրականացում, գնահատում և հնարավոր զարգացումների կանխատեսում:
 8. Իրականացնել առողջության վերաբերյալ բուժառուների, նրանց ընտանիքի անդամների, հանրության ուսուցում և մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում դասավանդում:
 9. Տրամադրել պետական և ոչ պետական հաստատություններին ու կազմակերպություններին մասնագիտական և փորձագիտական խորհրդատվություն
 10. Վերլուծել և կիրառել ուսումնական, գիտական, նոր­մա­տիվ իրավական, տեղեկատվական և այլ գրականություն (այդ թվում՝ օտար լեզվով)՝ մասնագիտական գործունեության, ինքնազարգացման և նոր գիտելիքի ստեղծման նպատակով
 11. Անցկացնել կենսաբժշկական և առողջապահական հիմնախնդիրների շուրջ գիտահետազոտական աշխատանքներ
 12. Ցուցաբերել արդյունավետ հաղորդակցման, թիմային աշխատանքի, ստանդարտ և ոչ ստանդարտ իրավիճակներում որոշումներ կայացնելու և թիմակիցների համար պատասխանատվություն ստանձնելու հմտություններ, էթիկայի նորմերին համապատասխան գործունեություն և պատշաճ վարվելակերպ

«Բուժական գործ» մասնագիտության կրթական ծրագրով նախատեսված բոլոր դասըն­թացներն ուսումնառած, բոլոր քննություններն ու ստուգարքները հաջողությամբ հանձնած շրջանավարտները  դեկանի կարգադրութ­յամբ և ռեկտորի հաստատմամբ թույլա­տր­վում են ամփոփիչ ատեստա­վոր­ման: Վեր­ջինս  հնարավորություն է տալիս բացահայտելու ապագա բժշկի ինչպես տեսական և գործնական պատրաստվածությունը կրթական ծրագրով սահմանված մասնագիտական խնդիրների բնագավառում, այնպես էլ շարունակելու կրթությունը կլինիկական օրդինատուրայում և ասպիրանտուրայում (տեսական բժշկություն):

«Բուժական գործ» մասնագիտությամբ ինտեգրացված կրթական ծրագիրն իրականացվում է ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի կողմից՝ դեկանի և կրթական ծրագրի ղեկավարի հսկողությամբ: