Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

 • Գլխավոր
 • «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտության կրթ. ծրագիր

«Ստոմատոլոգիա» մասնագիտության կրթական ծրագիր

«Ստոմատոլոգիա» մասնագիտության բազային կրթությունն իրա­կանացվում է 5-ամյա անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով: Սահմանված 10 կիսամյակից յուրաքանչյուրի ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը 30 ECTS կրեդիտ է: Տարեկան ծանրաբեռնվածությունը 60 ECTS կրեդիտ է, 1 կրեդիտը համարժեք է 30 ակադեմիական ժամի: Ուսումնառության ընթացքում ուսանողներն ուսումնասիրում են ինչպես տեսական, այնպես էլ մասնագիտական և հարակից կլինիկական առարկաներ: Ծրագրի ավարտին շրջանավարտը ստանում է «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ բժշկ-ստոմատոլոգի որակավորում:

Տեսական դասընթացների ուսուցման գործընթացն իրականացվում է համալսարանական մասնաշենքերում (կենսաքիմիական, վարչական, լաբորատոր, անատոմիական), կլինիկական դասընթացների ուսուցման գործընթացը՝ ստոմատոլոգիական կրթության գերազանցության կենտրոնում, համալսարանական հիվանդանոցային համալիրներում, պոլիկլինիկաներում, դրանց կից կլինիկական ախտորոշիչ, ախտաբանական լաբորատորիաներում և հանրապետության բուժկանխարգելիչ այլ հաստատություններում տեղակայված համալսարանական կլինիկական բազաներում, որտեղ նեղ մասնագիտական առարկաներից բացի, ուսումնասիրվում են նաև ընդհանուր բժշկական առարկաներ:

Գործնական պարապմունքները ներառում են կերպառու ատամնաշարերի վրա ուսա­նող­ների աշխատանքը և ավելի բարձր կուրսերում բուժառուի ախտորոշման և բուժման գործընթացին նրանց առավելագույնս մասնակցությունը:

Հիմնական մասնագիտական ուղղություններն են՝ թերապևտիկ, օրթոպեդիկ, վիրաբուժական և մանկական ստոմատոլոգիա: Մասնագիտական ամբիոնները տեղակայված են ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական երեք կլինիկաներում, որոնք իրականացնում են բնակչության մասնագիտական որակյալ բուժօգնության կազմակերպման աշխատանքները՝ մարդկանց պարգևելով առողջ և գեղեցիկ ժպիտ:

Ամբիոններում մշտապես կազմվում և արդիականացվում են դասախոսությունները, թեստային առաջադրանքները, ուսումնական ձեռնարկներն ու դասագրքերը երեք լեզուներով: Ուսանողները մասնակցում են ամբիոնների գիտահետազոտական աշխատանքներին, ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում ուսանողական գիտական խմբակների գործունեությանը:

Դասավանդվող դասընթացների ցանկն ըստ կուրսերի

I կուրս Մարդու անատոմիա, գլխի և պարանոցի անատոմիա
Ընդհանուր քիմիա
Բիոօրգանական  քիմիա
Կենսաբանություն
Հյուսվածաբանություն
Մաթեմատիկա և բժշկական ինֆորմատիկա, վիճակագրություն
Բժշկական ֆիզիկա
Առաջին բուժօգնություն
Լատիներեն և բժշկական տերմինաբանություն
Հայ ժողովրդի պատմություն
Բժշկության պատմություն
Հայոց լեզու և բժշկական տերմինաբանություն
Օտար լեզու
Ռուսաց լեզու
Ֆիզիկական դաստիարակություն
II կուրս Հյուսվածաբանություն, բերանի խոռոչի հյուսվածաբանություն
Նորմալ ֆիզիոլոգիա, դիմածնոտային շրջանի ֆիզիոլոգիա
Կենսաքիմիա, բերանի խոռոչի կենսաքիմիա
Տեղագրական անատոմիա, օպերատիվ վիրաբուժություն (գլխի և պարանոցի)
Մանրէաբանություն, վիրուսաբանություն, իմունաբանություն
Փիլիսոփայություն
Բժշկական հոգեբանություն
Բիոէթիկա
Ստոմ. նյութաբանություն
Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկա
Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկա
Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկա
Ստոմ. հիվանդությունների կանխարգելում
Ուսումնական պրակտիկա
Քաղպաշտպանություն
Ընտրովի դասընթացներ (հետազոտության հիմունքներ/սեքսոլոգիայի հիմունքներ)
III կուրս

 

Մանրէաբանություն, բերանի խոռոչի մանրէաբանություն
Ախտաբանական անատոմիա, գլխի և պարանոցի ախտաբանական անատոմիա
Ախտաֆիզիոլոգիա, բերանի խոռոչի ախտաֆիզիոլոգիա
Ֆարմակոլոգիա
Առողջապահական իրավունք
Հանրային առողջություն
Ընդհանուր վիրաբուժություն
Ներքին հիվանդությունների պրոպեդևտիկա
Ճառագայթային ախտորոշում
Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկա
Թերապևտիկ ստոմատոլոգիաՎիրաբուժական ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկա
Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա
Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելում
Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկա
Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա
Ուսումնական պրակտիկա
IV կուրս

 

Նյարդաբանություն
Էնդոկրինոլոգիա
Դատական բժշկություն
Համաճարակաբանություն
Կլինիկական իմունոլոգիա և ալերգոլոգիա
Վարակիչ հիվանդություններ
Հիգիենա և էկոլոգիա
Քթի, կոկորդի, ականջի հիվանդություններ
Մաշկավեներաբանություն
Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա
Մանկական հասակի ստոմատոլոգիա
Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա
Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա
Վիրաբուժական հիվանդություններ
Ներքին հիվանդություններ
Հոգեբուժություն
Աղետների բժշկություն
Ուսումնական պրակտիկա
V կուրս

 

Հեմատոլոգիա
Ուռուցքաբանություն
Կլինիկական ֆարմակոլոգիա
Գինեկոլոգիա
Աչքի հիվանդություններ
Ռեանիմացիա, ինտենսիվ թերապիա
Ֆթիզիատրիա
Մանկաբուժություն
Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա
Մանկական հասակի ստոմատոլոգիա
Օրթոդոնտիա
Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա
Ստոմ. հիվանդությունների ֆիզիոթերապիա
Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա
Ռազմադաշտային դիմածնոտային վիրաբուժություն

«Ստոմատոլոգիա» մասնագիտության կրթական ծրագիրը և դրա առարկայական ծրագրե­րը կազմված են ՀՀ որակավորումների ազգային շրջանակի (ՈԱՇ-ի) և ՀՀ «Բժշկություն» ոլորտային որակավորումների շրջանակի (ՈՈՇ-ի) պահանջներին համապատասխան՝ հաշվի առնելով միջառարկայական հորիզոնական և ուղղահայաց ինտեգրացիայի սկզբունքը, ինչպես նաև կրթական ծրագրի ընդհանուր վերջնարդյունքները:

Բժիշկ-ստոմատոլոգի մասնագիտական գործունեության օբյեկտը բուժառուն է: «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ կրթական ծրագիրը նախատեսում է, որ այն յուրացնելուց հետո շրջանավարտը պետք է պատրաստ լինի իրականացնելու մասնագիտական հետևյալ գործառույթները՝

 • բուժկանխարգելիչ,
 • ախտորոշիչ,
 • բուժական,
 • վերականգնողական,
 • կրթադաստիարակչական,
 • կազմակերպչական կառավարման,
 • գիտահետազոտական:

«Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ կրթական ծրագրի ընդհանուր վերջնարդյունքներն են՝

 1. Դրսևորելմասնագիտական տեսական և գործնական խոր գիտելիքներ:
 2. Ցուցաբերել հետաքննչական մարմինների պրակտիկ գործունեության համար մասնագիտական խորհրդատվական և փորձագիտական օգնություն:
 3. Մասնակցել բնակչության ստոմատոլոգիական խնդիրների բուժկանխարգելման, կլինիկական, համաճարակաբանական և գիտական հետազոտությունների համալիր նախագծմանը և իրականացմանը:
 4. Ցուցաբերել արտակարգ վի­ճակ­ներում, համաճարակների և մասսայական ախտահարման օջախներում երեխաներին և մեծահասակներին առաջին բժշկական օգնություն:
 5. Մասնակցել տեղեկատվական ոլորտում առողջության քարոզչական և լուսավորչական աշխատանքներին, բերանի խոռոչի, թքագեղձերի և ծնոտների հիվանդություններով հիվանդների և նրանց ընտանիքի անդամների հիգիենիկ դաստիարակության իրականացմանը:
 6. Իրականացնել բերանի խոռոչի, թքագեղձերի և ծնոտների հիվանդություններով պացիենտների զննում, անամնեզի հավաքում, հիվանդության նախնական ախտորոշում և ստոմատոլոգիական քարտի լրացում:
 7. Կատարել բերանի խոռոչում դրսևորում ունեցող հիվանդությունների նախնական ախտորոշում և ուղեգրում համապատասխան մասնագետի մոտ:
 8. Անցկացնել կլինիկալաբորատոր և պարակլինիկական հետազոտություններ՝ այդ թվում ստոմատոլոգիական բուժախտորոշիչ սարքավորումների կիրառմամբ:
 9. Կատարել (կիրառել) տեղային անզգայացում:
 10. Իրականացնել բերանի խոռոչի, քունքստործնոտային հոդի, ատամի կարծր և փափուկ հյուսվածքների, պարօդոնտի, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդությունների, տրավմաների, դիմածնոտային շրջանի և ավշային համակարգի նորագոյացությունների և դեֆորմացիաների, թքագեղձերի, դեմքի նյարդերի հիվանդությունների ախտորոշում, կանխարգելում, բուժման և վերականգնման ժամանակ ստոմատոլոգիական օգնություն և հետբուժական խորհրդատվություն:
 11. Անցկացնել տարատեսակ անշարժ և շարժական կառույցներ պատրաստելու նպատակով՝ հենակետային ատամների հղկում, դրոշմների ստացում, կառույցի փորձարկում (հարմարեցում), ամրացում, շարժական տարբեր ատամնապրոթեզների բուժման կլինիկական փուլերի իրականացում և դրա հանձնում՝ հետագա խորհրդատվությամբ:
 12. Կատարել բերանի խոռոչի վիրահատական դաշտի նախապատրաստում, ատամների հեռացում, պարզ վիրաբուժական միջամտությունների իրականացում, կարերի տեղադրում ու հեռացում և հետվիրահատական վերքի մշակում:

«Ստոմատոլոգիա» մասնագիտության կրթական ծրագրով նախատեսված բոլոր դասըն­թացներն ուսումնառած, բոլոր քննություններն ու ստուգարքները հաջողությամբ հանձնած շրջանավարտները դեկանի կարգադրութ­յամբ և ռեկտորի հաստատմամբ թույլա­տր­վում են ամփոփիչ ատեստա­վոր­ման: Վեր­ջինս  հնարավորություն է տալիս բացահայտելու ապագա բժիշկ-ստոմատոլոգի ինչպես տեսական և գործնական պատրաստվածությունը կրթական ծրագրով սահմանված մասնագիտական խնդիրների բնագավառում, այնպես էլ շարունակելու կրթությունը կլինիկական օրդինատուրայում և ասպիրանտուրայում (տեսական բժշկություն):

«Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագիրն իրականացվում է ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի կողմից՝ դեկանի ղեկավարությամբ: