Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Կոնտակտներ

Հասցե՝ ՀՀ, Երևան, 0025, Կորյունի 2

+374 10 301 057
ysmu.col@gmail.com

Եր­ևա­նի Մ­խի­թար ­­­Հե­րա­ցու ան­վան պե­տա­կան բժշկա­կան հա­մալ­սա­րա­նի քո­լե­ջը (ԵՊԲՀ քո­լեջ) մի­ջին մաս­նա­գի­տա­կան կրթութ­յուն ի­րա­կա­նաց­նող հաս­տա­տութ­յուն է, ո­րը գոր­ծում է Եր­ևա­նի Մ­խի­թար ­­­Հե­րա­ցու ան­վան պե­տա­կան բժշկա­կան հա­մալ­սա­րա­նի կազ­մում:

­­­Քո­լե­ջի ա­ռաջ­նա­յին նպա­տակն է պատ­րաս­տել այն­պի­սի մաս­նա­գետ­ներ, ով­քեր ի­րենց մաս­նա­գի­տութ­յամբ աշ­խա­տե­լու հա­մար հե­տա­գա­յում չեն ու­նե­նա ան­հա­տա­կան ու­սուց­ման անհ­րա­ժեշ­տութ­յուն և ­ձեռք կբե­րեն աշ­խա­տան­քա­յին փորձ սկսած ու­սա­նո­ղա­կան տա­րի­նե­րից: Այդ նպա­տա­կին հաս­նե­լու հա­մար կար­ևո­րում ենք հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յու­նը ա­ռա­ջա­դեմ մաս­նա­գետ­նե­րի և ­տեխ­նի­կա­պես հա­գե­ցած լա­բո­րա­տո­րիա­նե­րի հետ, ով­քեր պատ­րաստ կլի­նեն վե­րա­փո­խել ու­սում­նա­կան գոր­ծըն­քա­ցը ի շահ ու­սա­նող­նե­րի մաս­նա­գի­տաց­ման:

Ընդունելություն

Քոլեջի ընդունելությունն իրականացվում է մրցութային կարգով: Դիմորդը մրցույթին մասնակցում է  «Կենսաբանություն» առարկայից գրավոր թեստային քննության գնահատականի, դիմորդի հիմնական կրթության վկայականում կամ ատեստատում ամրագրված «Հայոց լեզու» առարկայի քննական գնահատականի, «Քիմիա» առարկայի գնահատականի և հիմնական կրթության վկայականի կամ ատեստատի բոլոր գնահատականների թվաբանական միջինի գումարային թվանշանով: Ընդունելության մրցույթն անցկացնելիս բոլոր գնահատականները հաշվարկվում են 20 միավորային համակարգով:

Ընդունելության քննություն «Կենսաբանություն» առարկայից

Քոլեջի ընդունելության քննությունը «կենսաբանություն» առարկայից անցկացվում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանում տվյալ տարվա օգոստոսի 5-ից 15-ն ընկած ժամանակահատվածում: Քննության տևողությունը 60 րոպե է: յուրաքանչյուր տոմսում առկա է 50 թեստային հարց, որոնցից յուրաքանչյուրի ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 0,4 միավոր:

«Կենսաբանություն» առարկայի քննական թեստերը կազմվում են հիմնական ընդհանուր կամ միջնակարգ լրիվ կրթական ծրագրերին համապատասխան: Քննական տոմսի նմուշին և քննական հարցաշարին կարող եք ծանոթանալ ԵՊԲՀ քոլեջի ysmu.am կայքից:

Գնահատման 10 միավորային համակարգից 20 միավորային համակարգի անցման համար կիրառվում է հետևյալ սանդղակը

10 միավորային համակարգ <10> <9> <8> <7> <6> <5> <4>
20 միավորային համակարգ <20> <18> <16> <14> <12> <10> <8>

Ընդունելության փաստաթղթերը

Դիմորդներն ընդունելության հայտը լրացնում և հանձնում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ dimord.emis.am կայքի միջոցով, որտեղ անհրաժեշտ է ներբեռնել պահանջվող փաստաթղթերը: Ընդունելության հայտերի ընդունման սկիզբն ու ավարտը որոշում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ն:

Ընդունվելու դեպքում դիմորդը ԵՊԲՀ քոլեջ պարտավոր է ներկայացնել.

 • 4 լուսանկար (3x4 չափի),
 • Կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը և պատճենը,
 • Անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր,սոց.քարտ, ծննդյան վկայական) բնագիրը և պատճենը,
 • Անձը հաստատող փաստաթղթի նոտարական թարգմանությունը (Արտերկրացիների համար),
 • Ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի անձնագրի բնագիրը և պատճենը, (անչափահաս լինելու դեպքում),
 • Տեղեկանք բնակության վայրից,
 • Զինվորական կցագրման վկայական (առկայության դեպքում),
 • Զինվորական գրքույկ (առկայության դեպքում),
 • Տեղեկանք տեղամասային պոլիկլինիկայից առողջական վիճակի վերաբերյալ,
 • Միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաների, փառատոնների) դիպլոմները (առկայության դեպքում),
 • Տեղեկանք նարկոդիսպանսերում հաշվառված չլինելու մասին (միայն Բուժական գործ մասնագիտությամբ դիմորդների համար /ՊՆ պետպատվեր/)
 • Տեղեկանք հոգեբուժարանում հաշվառված չլինելու մասին (միայն Բուժական գործ մասնագիտությամբ դիմորդների համար/ՊՆ պետպատվեր/)
 • Տեղեկանք ոստիկանության անչափահասների բաժնում հաշվառված չլինելու մասին (միայն Բուժական գործ մասնագիտությամբ դիմորդների համար/ՊՆ պետպատվեր/):
* Բոլոր մասնագիտությունների գծով առկա են անվճար տեղեր (պետպատվեր):

Քույրական գործ

490 000 ՀՀ դրամ
3-4 տարի

Ատամնատեխնիկական գործ

490 000 ՀՀ դրամ
2-3 տարի

Դեղագործություն

490 000 ՀՀ դրամ
2-3 տարի

Լաբորատոր ախտորոշում

490 000 ՀՀ դրամ
2-3 տարի

Բուժական գործ (ՊՆ պետպատվեր)

490 000 ՀՀ դրամ
4 տարի

Պրոթեզիստ-օրթեզիստ-տեխնիկ

490 000 ՀՀ դրամ
2-3 տարի
* Բուժական գործ մասնագիտությամբ կարող են դիմել միայն ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները: Քոլեջն ավարտելուց հետո ՊՆ հետ պայմանագրի համաձայն զորակոչվում են ՀՀ ԶՈՒ՝ որպես բուժակ-ենթասպա՝ համապատասխան բոլոր արտոնություններով:

Քույրական գործ

Ատամնատեխնիկական գործ

Դեղագործություն

Լաբորատոր ախտորոշում

Բուժական գործ (ՊՆ պետպատվեր)՝

Պրոթեզիստ-օրթեզիստ-տեխնիկ