Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐՈՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի ուսման վճարի չափերը

Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետում 6 տարի ուսման տևողությամբ անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով, միասնական ընդունելության կանոններով վճարովի համակարգ ընդունված ուսանողների մեկ ուսումնական տարվա հայերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում է 1.000.000 (մեկ միլիոն) դրամ ուսման վճարի չափ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 16.670 (տասնվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուն) դրամ:

Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսման վճարի չափերը

Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում 5 տարի ուսման տևողությամբ անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով, միասնական ընդունելության կանոններով վճարովի համակարգ ընդունված ուսանողների մեկ ուսումնական տարվա հայերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում է 1.000.000 (մեկ միլիոն) դրամ ուսման վճարի չափ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 16.670 (տասնվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուն) դրամ:

Դեղագիտական ֆակուլտետի ուսման վճարի չափերը

Դեղագիտական ֆակուլտետում 4 տարի ուսման տևողությամբ բակալավրի կրթական ծրագրով միասնական ընդունելության կանոններով վճարովի համակարգ ընդունված ուսանողների մեկ ուսումնական տարվա հայերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում է 600.000 (վեց հարյուր հազար) դրամ ուսման վճարի չափ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 10.000 (տասը հազար) դրամ:

Դեղագիտական ֆակուլտետում 1 տարի ուսման տևողությամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունված ուսանողների մեկ ուսումնական տարվա հայերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում է 650.000 (վեց հարյուր հիսուն հազար) դրամ ուսման վճարի չափ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 10.840 (տասը հազար ութ հարյուր քառասուն) դրամ:

Հանրային առողջության ֆակուլտետի ուսման վճարի չափերը

Հանրային առողջության ֆակուլտետում 1.5 տարի ուսման տևողությամբ’ «Առողջապահության կազմակերպում և կառավարում», «Շրջակա միջավայրի հիգիենա» և «Համաճարակաբանություն» մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ընդունված ուսանողների մեկ ուսումնական տարվա հայերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում է 500.000 (հինգ հարյուր հազար) դրամ ուսման վճարի չափ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 8.340 (ութ հազար երեք հարյուր քառասուն) դրամ:

Հանրային առողջության ֆակուլտետում 1 տարի ուսման տևողությամբ’ «Բուժհաստատությունների կառավարում» մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունված ուսանողների մեկ ուսումնական տարվա հայերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում է 1.000.000 (մեկ միլիոն) դրամ ուսման վճարի չափ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում է 16.670 (տասնվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուն) դրամ:

Համալսարանի միջազգային կրթական համակարգի հայազգի ուսանողների ուսման վճարի չափերը, ըստ ֆակուլտետների՝

Հայերեն և ռուսերեն լեզուներով ուսուցման համար սահմանվում են տարեկան ուսման վճարի հետևյալ չափերը

 • 2021-2022 ուսումնական տարվանից ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ’ 6 տարի ուսման տևողությամբ անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով 1․320.000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր քսան հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 22.000 (քսաներկու հազար) դրամ: Մինչև 2021-2022 ուսումնական տարին ընդունվածների համար’ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ’ 6 տարի ուսման տևողությամբ անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով 1.100.000 (մեկ միլիոն հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 18.340 (տասնութ հազար երեք հարյուր քառասուն) դրամ.
 • 2021-2022 ուսումնական տարվանից ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ’ 5 տարի ուսման տևողությամբ անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով 1․320.000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր քսան հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 22.000 (քսաներկու հազար) դրամ: Մինչև 2021-2022 ուսումնական տարին ընդունվածների համար’ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ’ 5 տարի ուսման տևողությամբ անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով 1.100.000 (մեկ միլիոն հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 18.340 (տասնութ հազար երեք հարյուր քառասուն) դրամ.
 • 2021-2022 ուսումնական տարվանից դեղագիտական ֆակուլտետի բակալավրի կրթական ծրագրով’ 4 տարի ուսման տևողությամբ 900․000 (ինը հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 15.000 (տասնհինգ հազար) դրամ: Մինչև 2021­2022 ուսումնական տարին ընդունվածների համար’ դեղագիտական ֆակուլտետի բակալավրի կրթական ծրագրով’ 4 տարի ուսման տևողությամբ’ 720.000 (յոթ հարյուր քսան հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 12.000 (տասներկու հազար) դրամ.
 • 2021-2022 ուսումնական տարվանից դեղագիտական ֆակուլտետի մագիստրոսի կրթական ծրագրով’ 1 տարի ուսման տևողությամբ 900․000 (ինը հարյուր քսան հինգ հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 15.833 (տասնհինգ հազար ութ հարյուր երեսուն երեք) դրամ: Մինչև 2021-2022 ուսումնական տարին ընդունվածների համար’ դեղագիտական ֆակուլտետի մագիստրոսի կրթական ծրագրով’ 1 տարի ուսման տևողությամբ` 770.000 (յոթ հարյուր յոթանասուն հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 12.840 (տասներկու հազար ութ հարյուր քառասուն) դրամ.

Անգլերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում են տարեկան ուսման վճարի հետևյալ չափերը

 • ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ’ 6 տարի ուսման տևողությամբ անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով 1․600.000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 26.670 (քսանվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուն) դրամ.
 • ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ’ 5 տարի ուսման տևողությամբ անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով 1․600.000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 26.670 (քսանվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուն) դրամ.
 • դեղագիտական ֆակուլտետի բակալավր’ 4 տարի ուսման տևողությամբ 1․400.000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 23.340 (քսաներեք երեք հարյուր քառասուն) դրամ.
 • դեղագիտական ֆակուլտետի մագիստրատուրա’ 1 տարի ուսման տևողությամբ 1․450.000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 24.170 (քսանչորս հազար հարյուր յոթանասուն) դրամ.

Ռուսերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում են տարեկան ուսման վճարի հետևյալ չափերը

 • ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ’ 6 տարի ուսման տևողությամբ անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով 1․600.000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 26.670 (քսանվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուն) դրամ.
 • ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ 5 տարի ուսման տևողությամբ անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով 1․600.000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 26.670 (քսանվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուն) դրամ.
 • դեղագիտական ֆակուլտետի բակալավր’ 4 տարի ուսման տևողությամբ կրթական ծրագրով 1․400.000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 23.340 (քսաներեք հազար երեք հարյուր քառասուն) դրամ.
 • դեղագիտական ֆակուլտետի մագիստրատուրա’ 1 տարի ուսման տևողությամբ կրթական ծրագրով 1․450.000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 24.170 (քսանչորս հազար հարյուր յոթանասուն) դրամ.

Անգլերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում են տարեկան ուսման վճարի հետևյալ չափերը.

 • ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ’ 6 տարի ուսման տևողությամբ անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով 2.400.000 (երկու միլիոն չորս հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 40.000 (քառասուն հազար) դրամ.
 • ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ’ 5 տարի ուսման տևողությամբ անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով 2.400.000 (երկու միլիոն չորս հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 40.000 (քառասուն հազար) դրամ.
 • դեղագիտական ֆակուլտետի բակալավր’ 4 տարի ուսման տևողությամբ 1.600.000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 26.670 (քսանվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուն) դրամ.
 • դեղագիտական ֆակուլտետի մագիստրատուրա’ 1 տարի ուսման տևողությամբ 1.650.000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հիսուն հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 27.500 (քսանյոթ հազար հինգ հարյուր) դրամ:
 1. Առանձնահատուկ անհրաժեշտ դեպքերում օտարերկրացի (այդ թվում ոչ ռեզիդենտ) ուսանողների ուսման վճարի չափը և կրեդիտների արժեքը կարող է սահմանվել համաձայն ռեկտորի հրամանի և (կամ) սովորողի հետ կնքված կրթության
  մասին պայմանագրի:
 2. 121. Համալսարանի նախապատրաստական բաժնից 2021-2022 ուսումնական տարում Համալսարան ընդունված ուսանողների վրա տարածվում է մինչև 2021-2022 ուսումնական տարին Համալսարանի միջազգային կրթական համակարգ ընդունված հայազգի ուսանողների համար սահմանված ուսման վճարի չափերը: (լրացում, 07.21թ., թիվ 21-07-07-01, Գիտական խորհուրդ)

Համալսարանի միջազգային կրթական համակարգի օտարերկրացի ուսանողների ուսման վճարի չափերը, ըստ ֆակուլտետների`

Ռուսերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում են տարեկան ուսման վճարի հետևյալ չափերը

 • ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ’ 6 տարի ուսման տևողությամբ անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով 1.600.000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 26.670 (քսանվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուն) դրամ.
 • ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ 5 տարի ուսման տևողությամբ անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով 1.600.000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 26.670 (քսանվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուն) դրամ.
 • դեղագիտական ֆակուլտետի բակալավր’ 4 տարի ուսման տևողությամբ կրթական ծրագրով 1.400.000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 23.340 (քսաներեք հազար երեք հարյուր քառասուն) դրամ.
 • դեղագիտական ֆակուլտետի մագիստրատուրա’ 1 տարի ուսման տևողությամբ կրթական ծրագրով 1.450.000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 24.170 (քսանչորս հազար հարյուր յոթանասուն) դրամ.

Անգլերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում են տարեկան ուսման վճարի հետևյալ չափերը.

 • ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ’ 6 տարի ուսման տևողությամբ անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով 2.400.000 (երկու միլիոն չորս հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 40.000 (քառասուն հազար) դրամ.
 • ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ’ 5 տարի ուսման տևողությամբ անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով 2.400.000 (երկու միլիոն չորս հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 40.000 (քառասուն հազար) դրամ.
 • դեղագիտական ֆակուլտետի բակալավր’ 4 տարի ուսման տևողությամբ 1.600.000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 26.670 (քսանվեց հազար վեց հարյուր յոթանասուն) դրամ.
 • դեղագիտական ֆակուլտետի մագիստրատուրա’ 1 տարի ուսման տևողությամբ` 1.650.000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր հիսուն հազար) դրամ և մեկ կրեդիտի արժեք է սահմանվում 27.500 (քսանյոթ հազար հինգ հարյուր) դրամ:
 1. Առանձնահատուկ անհրաժեշտ դեպքերում օտարերկրացի (այդ թվում ոչ ռեզիդենտ) ուսանողների ուսման վճարի չափը և կրեդիտների արժեքը կարող է սահմանվել համաձայն ռեկտորի հրամանի և (կամ) սովորողի հետ կնքված կրթության
  մասին պայմանագրի:
 2. 121. Համալսարանի նախապատրաստական բաժնից 2021-2022 ուսումնական տարում Համալսարան ընդունված ուսանողների վրա տարածվում է մինչև 2021-2022 ուսումնական տարին Համալսարանի միջազգային կրթական համակարգ ընդունված հայազգի ուսանողների համար սահմանված ուսման վճարի չափերը: (լրացում, 07.21թ., թիվ 21-07-07-01, Գիտական խորհուրդ)

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕՐԴԻՆԱՏՈՒՐԱՅԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

Համալսարանի կլինիկական օրդինատուրայում սովորող ՀՀ քաղաքացի, հայերեն ուսուցման համակարգի կլինիկական օրդինատորների համար սահմանվում են հետևյալ տարեկան ուսման վճարի չափերը.

300․000(երեք հարյուր հազար) դրամ՝ հետևյալ մասնագիտությունների համար

 • Ախտաբանական անատոմիա և կլինիկական մորֆոլոգիա
 • Այրվածքաբանություն
 • Թունաբանություն
 • Համաճարակաբանություն
 • մանկական ֆթիզիատրիա
 • Ֆթիզիատրիա

500․000(հինգ հարյուր հազար) դրամ հետևյալ մասնագիտությունների համար՝

 • արյունաբանություն
 • մանկաբուժություն
 • մանկական ակնաբանություն
 • մանկական անեսթեզիոլոգիա և ռեանիմատոլոգիա,
 • մանկական արյունաբանություն և ուռուցքաբանություն,
 • մանկական գաստրոէնտերոլոգիա,
 • մանկական գինեկոլոգիա,
 • մանկական էնդոկրինոլոգիա,
 • մանկական ինֆեկցիոն հիվանդություններ,
 • մանկական կլինիկական իմունոլոգիա և ալերգոլոգիա,
 • մանկական հոգեբուժություն,
 • մանկական մաշկաբանություն,
 • մանկական նեֆրոլոգիա
 • մանկական նյարդաբանություն
 • մանկական նյարդավիրաբուժություն
 • մանկական պուլմոնոլոգիա
 • մանկական ռևմատոլոգիա
 • մանկական ստոմատոլոգիա
 • մանկական սրտաբանություն
 • մանկական վերականգնողական բժշկություն (ռեաբիլիտոլոգիա),
 • մանկական վիրաբուժություն,
 • մանկական վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա,
 • մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանություն,
 • մանրէաբանություն,
 • նարկոլոգիա,
 • նեոնատոլոգիա,
 • վերականգնողական բժշկություն (ռեաբիլիտոլոգիա),
 • տրանսֆուզոլոգիա և արյան պաշարում,
 • ֆիզիոթերապիա:

600.000 (վեց հարյուր հազար) դրամ հետևյալ մասնագիտությունների համար’

 • անեսթեզիոլոգիա և ռեանիմատոլոգիա,
 • բժշկական գենետիկա,
 • գաստրոէնտերոլոգիա,
 • դեղագործական քիմիա,
 • դեղագործության կազմակերպում և կառավարում,
 • դեղաձևերի տեխնոլոգիա,
 • ընտանեկան բժշկություն,
 • ինֆեկցիոն հիվանդություններ,
 • կինեզոթերապիա,
 • կլինիկական դեղաբանություն,
 • կլինիկական դեղագիտություն (ֆարմացիա)
 • կլինիկական իմունոլոգիա և ալերգոլոգիա,
 • հոգեբուժություն,
 • հոգեթերապիա,
 • ներքին բժշկություն,
 • նեֆրոլոգիա,
 • շտապ բուժօգնություն,
 • ո ւռո ւցքա բան ո ւթյ ո ւն,
 • պուլմոնոլոգիա,
 • ռևմատոլոգիա,
 • ռևֆլեքսաթերապիա
 • սպորտային բժշկություն:

750.000 (յոթ հարյուր հիսուն հազար) դրամ հետևյալ մասնագիտությունների համար’

 • անոթային վիրաբուժություն,
 • դատաբժշկական փորձաքննություն,
 • էնդոկրինոլոգիա,
 • լաբորատոր գենետիկա,
 • կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում,
 • կրծքային վիրաբուժություն,
 • մաշկաբանություն և վեներոլոգիա,
 • Նյարդաբանություն
 • Նյարդավիրաբուժություն
 • Պրոկտոլոգիա
 • Սեքսապաթոլոգիա
 • Սրտաբանություն
 • Սրտային վիրաբուժություն

850 000 (ութ հարյուր հիսուն հազար) դրամ հետևյալ մասնագիտությունների համար

 • Ակնաբանություն
 • Դիմածնոտային վիրաբուժություն
 • Ընդհանուր վիրաբուժություն
 • Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա
 • Ուրոլոգիա
 • Պլաստիկ վիրաբուժություն
 • Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
 • Քիթ-կոկորդ-ականջաբանություն

1․050․000(միլիոն հիսուն հազար) դրամ հետևյալ մասնագիտությունների համար՝

 • Ընտանեկան(ընդհանուր) ստոմատոլոգիա
 • Ճառագայթային ախտորոշում
 • Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
 • Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա
 • Օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիա
 • Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա

Օտար լեզվող սովորող ՀՀ քաղաքացի կլինիկական օրդինատորների համար սույն կետով նշված բոլոր մասնագիտությունների համար

Օտար լեզվող սովորող ՀՀ քաղաքացի կլինիկական օրդինատորների համար սույն կետով նշված բոլոր մասնագիտությունների համար սահմանվում են 300.000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար) դրամ:

Համալսարանի կլինիկական օրդինատուրայում սովորող օտարերկրացի հայազգի կլինիկական օրդինատորների համար սահմանվում են հետևյալ տարեկան ուսման վճարի չափերը

ա) հայերեն և ռուսերեն ուսուցում.

– Համալսարանն ավարտած օրդինատորների համար`  1.100.000 (մեկ միլիոն հարյուր հազար) դրամ,

 • այլ բուհեր ավարտած օրդինատորների համար` 1.300.000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար) դրամ.

բ) անգլերեն ուսուցում.

 • Համալսարանն ավարտած օրդինատորների համար` 1.300.000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար) դրամ,
 • այլ բուհեր ավարտած օրդինատորների համար` 1.400.000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար) դրամ:

Համալսարանի կլինիկական օրդինատուրայում սովորող օտարերկրացի կլինիկական օրդինատորների համար սահմանվում են հետևյալ տարեկան ուսման վճարի չափերը

ա) հայերեն և ռուսերեն ուսուցում.

 • Համալսարանն ավարտած օրդինատորների համար 1․800.000 (մեկ միլիոն ութ հարյուր հազար) դրամ,
 • այլ բուհեր ավարտած օրդինատորների համար 2․000.000 (երկու միլիոն) դրամ:

բ) անգլերեն ուսուցում.

 • Համալսարանն ավարտած օրդինատորների համար 2․400.000 (երկու միլիոն չորս հարյուր հազար) դրամ,
 • այլ բուհեր ավարտած օրդինատորների համար 2․900.000 (երկու միլիոն ինը հարյուր հազար) դրամ:

Առանձնահատուկ անհրաժեշտ դեպքերում օտարերկրացի (այդ թվում ոչ ռեզիդենտ) կլինիկական օրդինատորների ուսման վճարի չափը կարող է սահմանվել’ համաձայն կնքված կրթության մասին պայմանագրի:

ԻՆՏԵՐՆԱՏՈՒՐԱՅԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

Համալսարանի ին տերն ատ ուր այ ում հայերեն ուսուցման համար սահմանվում են ուսման վճարի հետևյալ չափերը

 • ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ և ստոմատոլոգ մասնագիտությամբ 1․000.000 (մեկ միլիոն) դրամ.
 • ընդհանուր պրակտիկայի դեղագետ մասնագիտությամբ 800․000 (ութ հարյուր հազար) դրամ:

Համալսարանի ինտերնատուրայում օտարերկրացի հայազգի սովորողների հայերեն և ռուսերեն ուսուցման համար սահմանվում են վճարի հետևյալ չափերը

 • Համալսարանն ավարտած ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ և ստոմատոլոգ մասնա­գիտությամբ ինտերների համար` 1.100.000 (մեկ միլիոն հարյուր հազար) դրամ, դեղագետ ինտերների համար’ 900.000 (ինը հարյուր հազար) դրամ,
 • այլ բուհեր ավարտած ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ և ստոմատոլոգ մասնա­գիտությամբ ինտերների համար` 1.200.000 (մեկ միլիոն երկու հարյուր հազար) դրամ, դեղագետ ինտերների համար’ 1.000.000 (մեկ միլիոն) դրամ:

Համալսարանի ինտերնատուրայում օտարերկրացի սովորողների անգլերեն ուսուցման համար սահմանվում են վճարի հետևյալ չափերը

 • Համալսարանն ավարտած ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ և ստոմատոլոգ մասնագիտությամբ ինտերների համար` 1.300.000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար), դեղագետ ինտերների համար’ 1.000.000 (մեկ միլիոն),
 • այլ բուհեր ավարտած ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ և ստոմատոլոգ մասնա­գիտությամբ ինտերների համար` 1.400.000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար) դրամ, դեղագետ ինտերների համար` 1.100.000 (մեկ միլիոն մեկ հարյուր հազար) դրամ:

ՀԵՏԱԶՈՏՈՂՆԵՐԻ ՎՃԱՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

Ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի սովորողների, հայցորդների (այսու- հետ’ հետազոտողներ) հայերեն առկա ուսուցման համակարգի համար սահմանվում է 1․000.000 (մեկ միլիոն) դրամ տարեկան վճարի չափ:

Հետազոտողների հայերեն հեռակա ուսուցման համակարգի համար և հետազոտող հայցորդների հայերեն ուսուցման համակարգի համար սահմանվում է 550.000 (հինգ հարյուր հիսուն հազար) դրամ տարեկան վճարի չափ:

Հետազոտողների օտար լեզուներով առկա ուսուցման համակարգի, այդ թվում «ՀՀ ուսումնական հաստատություններում օտարերկրացիների ընդունելության կանոններով» ընդունված ասպիրանտների համար սահմանվում է 2.400.000 (երկու միլիոն չորս հարյուր հազար) դրամ:

Հետազոտողների օտար լեզուներով հեռակա ուսուցման համակարգի, այդ թվում «ՀՀ ուսումնական հաստատություններում օտարերկրացիների ընդունելության կանոններով» ընդունված ասպիրանտների համար սահմանվում է 2․000.000 (երկու միլիոն) դրամ:

Հետազոտողի կրեդիտային համակարգով հայերենով ուսումնառության համար սահմանվում են վճարի հետևյալ չափերը.

ա) ընդհանուր ուսումնական կրթամաս (20 կրեդիւո)’ 75.000 (յոթանասունհինգ հազար) դրամ,

բ) մասնագիտական ուսումնական կրթամաս (20 կրեդիտ)’ 75.000 (յոթանա­սունհինգ հազար) դրամ:

Հետազոտողի կրեդիւոային համակարգով օտար լեզվով ուսումնառության համար սահմանվում են վճարի հետևյալ չափերը’

ա) ընդհանուր ուսումնական կրթամաս (16 կրեդիտ)’ 150.000 (հարյուր հիսուն հազար) դրամ,

բ) մասնագիտական ուսումնական կրթամաս (21 կրեդիտ)’ 350.000 (երեք հարյուր հիսուն հազար) դրամ:

Համալսարանի էթիկայի կոմիտեի փորձաքննության համար սահմանվում են միանվագ վճարի հետևյալ չափերը’

ա) անհատ հետազոտողների համար’ 20.000 (քսան հազար) դրամ,

բ) կազմակերպությունների համար’ 50.000 (հիսուն հազար) դրամ:

Համալսարանում հետազոտողի որակավորման քննություններին մասնակցելու համար սահմանվում են միանվագ վճարի հետևյալ չափերը’

ա) որակավորման քննությունների ընդհանուր կրթական առարկաների համար’ օտար լեզու և ինֆորմատիկա’ 20.000 (քսան հազար) դրամ,

բ) մասնագիտական առարկաների համար’ 30.000 (երեսուն հազար) դրամ:

Համալսարանի աշխատողների և Համալսարանի վճարովի համակարգի հետազոտողների համար որակավորման քննություններն ու էթիկայի կոմիտեի փորձաքննությունն անվճար են:

Միայն նախնական փորձաքննության համար սահմանվում է 150․000 (հարյուր հիսուն հազար) դրամ վճարի չափը:

ՔՈԼԵՋԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

2021-2022 ուսումնական տարվանից Համալսարանի քոլեջի բոլոր

մասնագիտություններով, բացառությամբ «Բուժակ» մասնագիտության, միջնակարգ (լրիվ) և հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքերով վճարովի համակարգ ընդունված ուսանողների մեկ ուսումնական տարվա հայերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում է 340.000 (երեք հարյուր քառասուն հազար) դրամ:

Նույն համակարգում մինչև 2021-2022 ուսումնական տարին ընդունված ուսանողների մեկ ուսումնական տարվա հայերեն լեզվով ուսուցման համար սահմանվում է.

«Ատամնատեխնիկական գործ» մասնագիտությամբ’

ա) հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների համար սահմանվում են հետևյալ ուսման վճարի չափերը’

 • 1-ին կուրսի համար` 280.000 (երկու հարյուր ութսուն հազար) դրամ,
 • 2-րդ կուրսի համար` 300.000 (երեք հարյուր հազար) դրամ,
 • 3-րդ կուրսի համար` 300.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ:

բ) միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների համար սահմանվում են հետևյալ ուսման վճարի չափերը’

 • 1-ին կուրսի համար` 300.000 (երեք հարյուր հազար) դրամ,
 • 2-րդ կուրսի համար` 300.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ:

Համալսարանի քոլեջի «Քույրական գործ» մասնագիտությամբ’

ա) հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների համար սահմանվում են հետևյալ ուսման վճարի չափերը’

 • 1-ին կուրսի համար` 280.000 (երկու հարյուր ութսուն հազար) դրամ,
 • 2-րդ կուրսի համար` 300.000 (երեք հարյուր հազար) դրամ,
 • 3-րդ կուրսի համար` 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ,
 • 4-րդ կուրսի համար` 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ:

բ) միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների համար սահմանվում են հետևյալ ուսման վճարի չափերը’

 • 1-ին կուրսի համար` 300.000 (երեք հարյուր հազար) դրամ,
 • 2-րդ կուրսի համար` 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ,
 • 3-րդ կուրսի համար` 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ:

Համալսարանի քոլեջի «Դեղագործություն» մասնագիտությամբ’

ա) հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների համար սահմանվում են հետևյալ ուսման վճարի չափերը’

 • 1-ին կուրսի համար` 320.000 (երկու հարյուր ութսուն հազար) դրամ,
 • 2-րդ կուրսի համար` 300.000 (երեք հարյուր հազար) դրամ,
 • 3-րդ կուրսի համար` 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ:

բ) միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների համար սահմանվում են հետևյալ ուսման վճարի չափերը’

 • 1-ին կուրսի համար` 300.000 (երեք հարյուր հազար) դրամ,
 • 2-րդ կուրսի համար` 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ:

Համալսարանի քոլեջի «Լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ’

ա) հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների համար սահմանվում են հետևյալ ուսման վճարի չափերը’

 • 1-ին կուրսի համար` 280.000 (երկու հարյուր ութսուն հազար) դրամ,
 • 2-րդ կուրսի համար` 300.000 (երեք հարյուր հազար) դրամ,
 • 3-րդ կուրսի համար` 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ:

բ) միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների համար սահմանվում են հետևյալ ուսման վճարի չափերը’

 • 1-ին կուրսի համար` 300.000 (երեք հարյուր հազար) դրամ,

2-րդ կուրսի համար` 320.000 (երեք հարյուր քսան հազար) դրամ:

ՄԻՆՉՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

Համալսարանի մինչհամալսարանական նախապատրաստական դասընթաց­ներում սովորող հայազգի օտարերկրյա քաղաքացի ուսանողների մեկ ուսումնական տարվա համար սահմանվում է’

հայերեն և ռուսերեն ուսուցում` 500.000 (հինգ հարյուր հազար) դրամ վճարի չափ: անգլերեն ուսուցում` 800.000 (ութ հարյուր հազար) դրամ վճարի չափ:

Մինչհամալսարանական նախապատրաստական դասընթացներում սովորող օտարերկրյա քաղաքացի ուսանողների անգլերեն և ռուսերեն ուսուցման մեկ ուսումնական տարվա համար սահմանվում է 1․000.000 (մեկ միլիոն) դրամ վճարի չափ:

Առանձնահատուկ անհրաժեշտ դեպքերում օտարերկրացի (այդ թվում ոչ ռեզիդենտ) մինչհամալսարանական նախապատրաստական դասընթացներում սովորողների ուսման վճարի չափը կարող է սահմանվել համաձայն կնքված կրթության մասին պայմանագրի