Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Դասավանդվող դասընթացների ցանկն՝ ըստ կուրսերի

I կուրս (միջնակարգ ընդհանուր կրթության հիմքով)

II կուրս (հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով)

Ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթ, քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր, օտար լեզու, ռուսաց լեզու, ֆիզդաստիարակություն:

Առանցքային հմտություններ

 Հաղորդակցություն, անվտանգություն և առաջին օգնություն, համակարգչային օպերատորական գործի հիմունքներ:

Ընդհանուր մասնագիտական

Մարդու անատոմիա,

Հատուկ մասնագիտական

Ատամների անատոմիա և ֆիզիոլոգիա, ատամների մորֆոլոգիա, ատամնատեխնիկական նյութագիտություն, ատամնատեխնիկական աշխատատեղի կառուցվածքը, գամիկների և ներդիրների պատրաստման տեխնիկա, արհեստական ատամների պատրաստման տեխնիկա, մասնակի շարժական թիթեղային պրոթեզների պատրաստման տեխնիկա, լրիվ շարժական թիթեղային պրոթեզների պատրաստման տեխնիկա:

II կուրս (միջնակարգ ընդհանուր կրթության հիմքով)

III կուրս (հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով)

Ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական

Քաղաքագիտություն և սոցիոլոգիայի հիմունքներ, տնտեսագիտություն, իրավունքի հիմունքներ, պատմություն, Էկոլոգիա և լանդշաֆտագիտության հիմունքներ, ֆիզդաստիարակություն:

Առանցքային հմտություններ

Անվտանգություն և առաջին օգնություն:

Ընդհանուր մասնագիտական

Առաջին բժշկական օգնություն, ստոմատոլոգիական հիվանդություններ, աղետների բժշկություն:

Հատուկ մասնագիտական

Օրթոդոնտիկ ապարատների պատրաստման տեխնիկա, կամրջաձև պրոթեզների պատրաստման տեխնիկա, մետաղկերամիկական կոնստրուկցիաների պատրաստման տեխնիկա, բյուգելային պրոթեզների պատրաստման տեխնիկա, ձուլման գործ: