Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Առողջապահական իրավունքի կրթական խումբ

«Մի վնասիր» հայտնի սկզբունքի հիմքը մարդու առողջապահական իրավունքն է:

Երևանի պետական բժշկական համալսարանն առանձնահատուկ դեր է հատկացնում ապագա բժիշկների իրավագիտակցության բարձրացման ու զարգացմանն ուղղված կրթական ծրագրերին, հաշվի առնելով բժշկման ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանության կարևորությունը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ պացիենտի առաջին և հիմնական իրավունքների պաշտպանը պրոֆեսիոնալ բժիշկն է:

Բժշկական համալսարանը կարևորում է նաև առողջապահության ոլորտի այլ մասնագետների իրավագիտակցության բարձրացմանն ու զարգացմանն ուղղված իրավակրթական ծրագրերի իրականացումը:

Պատմություն

Բժշկական համալսարանում «Իրավունք» առարկան դասավանդ­վում է 1977 թվականից:

Մինչև 1988 թվականը դասավանդվել է որպես «Խորհրդային իրավունք» առարկա:

1988 թվականից 2012 թվականը դասավանդվել է որպես «Իրավագիտություն» առարկա:

2012 թվականին, առաջինը Հայաստանում՝ Բժշկական համալսարանում ներդրվել է «Առողջապահական իրավունք» առարկան:

Ուսուցում

Բժշկական համալսարանում առողջապահական իրավունք առարկան դասավանդվում է Առողջապահական իրավունքի կրթական խմբի կողմից, որը հիմնադրվել է 2012 թվականին, որպես մասնագիտացված ուսումնագիտական կառույց:

«Առողջապահական իրավունքը»` իրավագիտության որոշակի մաս է, որի մեջ են մտնում իրավունքի տարբեր ճյուղերի մարդու առողջությանը, բժշկությանը, հանրային առողջապահությանը վերաբերող իրավահարաբերությունները: Այն իր մեջ ներառում է սահմանադրական իրավունքի, քաղաքացիական իրավունքի, վարչական իրավունքի, քրեական իրավունքի, կորպորատիվ իրավունքի և իրավունքի այլ ճյուղերի առողջապահությանն առնչվող որոշակի մասեր:

Առողջապահական իրավունքի ուսումնասիրությունների առարկան է՝ առողջա­պահական իրավահամակարգը, բժշկական գործունեությունը, պացիենտների և բժիշկների իրավունքներն ու պարտակա­նությունները, բժշկական էթիկայի կանոնները, բուժաշխատողների պատասխանատվությունը, առողջապահական կազմակերպություն­ները, պետության դերն առողջապա­հության, բժշկական օգնության և սպասարկման հարաբերություններում, առողջապահության կազմա­կերպման գործում:

Առողջապահական իրավունք առարկան նախատեսված է և դասավանդվում է Բժշկական համալսարանի ընդհանուր բժշկության, ռազմաբժշկական, ստոմատոլոգիական, դեղագիտական, հանրային առողջության ֆակուլտետներում, կլինիկական օրդինատու­րայում, ինտերնատուրայում, ասպիրան­տուրայում, քոլեջում:

Առողջապահական իրավունք առարկան ամփոփված է դասա­խոսությունների ժողովածուի մեջ, որը ներառում է հետևյալ դասախոսությունները և թեմաները.  

Դասախոսությունների ժողովածու

Դասախոսություն I. Իրավունքի հիմունքներ

 1. Առողջապահական իրավունքի առարկա
 2. Իրավունքի հասկացությունը և իրավական ակտերը
 3. Սահմանադրական իրավունքի հիմունքներ
 4. Մարդու իրավունքներ
 5. Մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնական ձևերը
 6. Աշխատանքային իրավունքի հիմունքներ, բուժաշխատողներ

Դասախոսություն II. Բժշկական իրավունք

 1. Առողջության և բժշկման իրավունքի հիմունքներ
 2. Առողջապահական և բժշկական իրավահամակարգը
 3. Պացիենտների իրավունքները և պարտակա­­նություն­ները
 4. Բժիշկների մասնագիտական գործունեության իրավական կարգավորումները, բժշկական էթիկայի կանոններ
 5. Առողջապահական կազմակերպություններ
 6. Բժշկական և առողջապահական միջազգային իրավական կարգավորումներ

Դասախոսություն III. Պատասխանատվությունն առողջապահության ոլորտում

 1. Բժշկական քրեական իրավունք
 2. Վարչական պատասխանատվություն
 3. Պատասխանատվության այլ տեսակներ

Դասախոսություն IV. Առողջապահական իրավական բարեփոխումներ

 1. Առողջապահական օրենսդրական բարեփոխումներ
 2. Պարտադիր առողջության ապահովագրությունը որպես առողջապահական բարեփոխումների կարևոր գործոն

Դասախոսություն V. Հակակոռուպցիոն քաղաքականություն

 1. Կոռուպցիայի հասկացությունը
 2. Հակակոռուպցիոն գործիքներ:

Առողջապահական իրավունքի կրթական խումբն իրականացնում է նաև իրավունքի լրացուցիչ կրթական ծրագրեր՝ իրավաբանների, փաստաբանների, բուժաշխատողների, առողջապահության կազմակերպիչ­ների և այլ մասնագետների համար:

Դասախոսական կազմ

Առողջապահական իրավունքի կրթական խմբի դասախոսական կազմը ներկայացնում են Մելիք Սողոմոնյանը (ղեկավար), դոցենտ Նաիրա Զոհրաբյանը, ավագ դասախոս Էլլադա Հայրիյանը, դասախոսներ Կորյուն Արևշատյանը, Տիգրան Խաչիկյանը և ասիստենտ Ռուզաննա Մովսիսյանը:

Կրթական խմբի դասախոսական կազմը ներգրավված է առողջապահական իրավունքի ոլորտի և եվրոպական իրավունքի վերաբերյալ հետազոտություններում: