Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Ընտանեկան բժշկության ամբիոն

Պատմություն

Հիմնադրվել է 1997թ.-ին: 1996թ-ին ՀՀ-ում սկիզբ առած Հայաստանի առողջապահական համակարգի բարեփոխումների ծրագիրը նախատեսում էր առողջության առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) համակարգում ընտանեկան բժշկության/ընդհանուր պրակտիկայի բժշկության (ԸԲ/ԸՊԲ) համակարգի հաստատում: Դրա համար կարևոր նախադրյալ էր ակադեմիական կառույցների՝ ամբիոնների ձևավորումը: 1997թ-ին նախադիպլոմային և հետդիպլոմային բժշկական կրթական ծրագրերում «Ընտանեկան բժշկություն» առարկայի ստեղծման նպատակով ԵՊԲՀ կազմում հիմնադրվեց ընտանեկան բժշկության ամբիոնը, որը մինչև 2011թ-ը ղեկավարել է բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Միքայել Նարիմանյանը:

 2001թ-ին ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) աջակցությամբ ԵՊԲՀ և ԱԱԻ ընտանեկան բժշկության ամբիոնների աշխատակիցների ջանքերով ստեղծվեց Ընտանեկան բժշկության միօրինակացված կրթական ծրագիրը (ԸԲՄԿԾ), որը սահմանում է մասնագիտական գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիքների, հմտությունների և մոտեցումների ամբողջությունը, ուսուցման մեթոդներն ու անհրաժեշտ ռեսուրսները: Վերոնշյալ 2 ամբիոնները ստանձնեցին առողջության առաջնային պահպանման օղակի բժիշկների (տեղամասային թերապևտներ, մանկաբույժներ, գյուղական ամբուլատորիաների բժիշկներ)` ընտանեկան բժշկության վերամասնագիտացման մեկամյա ծրագրի իրականացումը: 1999թ-ին ՀՀ ԱՆ հրամանով հաստատվեցին «Ընտանեկան բժշկություն» մասնագիտությունը և մասնագիտության ձեռքբերմանն ուղղված կլինիկական օրդինատուրայի ծրագիրը: Նույն թվականին ԵՊԲՀ ամբիոնն ընդունեց «ընտանեկան բժշկություն» մասնագիտությամբ առաջին կլինիկական օրդինատորներին: 2000թ-ին ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի նախադիպլոմային կրթության ծրագրում ներդրվեց ընտանեկան բժշկության ներածության 5-օրյա դասընթաց,   որը հետագայում դարձավ 10- օրյա: 2001-2011թթ-ին ԵՊԲՀ և ԱԱԻ ընտանեկան բժշկության ամբիոններում առողջության պահպանման ավելի քան 1300 բժիշկ է վերապատրաստվել: 2007-2011թթ-ին ամբիոնում ԵՊԲՀ բոլոր ֆակուլտետների առաջին կուրսերի ուսանողներին ուսուցանվում էին նաև «Առողջ ապրելակերպ» և «Առաջին օգնություն» դասընթացները: 2011թ-ին ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ կրթական բաղադրիչի ԵՊԲՀ-ին միավորվելու արդյունքում ԱԱԻ և ԵՊԲՀ ընտանեկան բժշկության ամբիոնները միավորվեցին: Նորաստեղծ ամբիոնի վարիչի պաշտոնը վստահվեց պրոֆեսոր Սամվել Հովհաննիսյանին, ով ղեկավարեց մինչև 2012թ-ը: 2015-2017 թթ -ին վերականգնվեց «Առաջին օգնություն» առարկայի դասավանդումը: 2012-2017թթ. ամբիոնը ղեկավարել է դոցենտ Կարինե Մալայանը:  2017-ից ամբիոնը ղեկավարում է պրոֆեսոր Միքայել Նարիմանյանը:

Ուսուցում

Ամբիոնում  ընթանում են «Ընտանեկան բժշկություն» առարկայի ցիկլային 2 շաբաթյա դասընթացներ ընդհանուր բժշկության և 1 շաբաթյա՝ ռազմաբժշկական ֆակուլտետների 6րդ կուրսի ուսանողների համար: Ամբիոնում ուսուցում է կազմակերպվում նաև «Գերիատրիա», «Պալիատիվ խնամք», «Սնուցում» դասընթացները Հերացի Քոլեջի ուսանողների համար: Ուսուցումն ամբիոնում իրականացվում է եռալեզու: Ուսուցման ընթացքում ուսանողներին և բժիշկներին հնարավորություն է տրվում օգտվելու ամբիոնի հարուստ գրադարանից: Ամբիոնում գործում է նաև ժամանակակից մանեկեններով և մուլյաժներով հագեցած հմտությունների լաբորատորիա և ընտանեկան բժշկի «մոդելային» գրասենյակ: Ուսուցումը կազմակերպվում է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների ձևով, ինտերակտիվ և դիդակտիկ մեթոդների զուգակցությամբ: Դասերի ընթացքում ուսանողները հանձնում են հմտությունների տիրապետման ստուգարք: Բոլոր թեմաները ներկայացվում են համակարգչային PowerPoint ծրագրով: Որոշ թեմաների վերաբերյալ ցուցադրվում են նաև տեսաֆիլմեր: Ամբիոնի հմտությունների լաբորատորիայում գործնական պարապմունքների ժամանակ կիրառվում են խնդրի վրա հիմնված ուսուցման (problem based learning PBL) մեթոդաբանություն, բազմազան սիմուլյացիոն մեթոդներ՝ դերախաղեր, կլինիկական սիմուլյացիաներ: Հմտությունների լաբորատորիայում ուսանողները հնարավորություն ունեն զարգացնելու կլինիկական հետևյալ հմտությունները` ընդհանուր բժշկական քննություն, օթոսկոպիա, աչքի հատակի զննում, միզապարկի կաթետերիզացիա, սիրտ-թոքային վերակենդանացում և այլն: Ամբիոնում հատուկ ուշադրություն է դարձվում հիվանդին տրվող խորհրդատվության հմտությունների զարգացմանը թե լսարանային և թե կլինիկական պայմաններում: Ամբիոնի ուսուցման ծրագրի հիմնաքարերից են կանխարգելիչ աշխատանքների կազմակերպման և առավել տարածված հիվանդությունների ու առողջական խնդիրների վարումն առողջության առաջնային պահպանման օղակում: Ամբիոնին կից «Հերացի» և «Մուրացան» համալսարանական պոլիկլինիկաներում ուսանողները դիտարկում են հիվանդների վարումը ամբուլատոր պայմաններում, առողջական խնդիրների վարումը կատարվում է հաշվի առնելով ընտանիքի, աշխատանքի և սոցիալական այլ գործոնները: Գիտելիքների գնահատումն իրականացվում է ԵՊԲՀ-ում սահմանված կարգով: Ամբիոնն իրականացնում է նաև հետդիպլոմային ուսուցում՝ «Ընտանեկան բժշկություն»/ «ընդհանուր բժշկական պրակտիկա» մասնագիտությամբ կլինիկական օրդինատուրա 2 տարի տևողությամբ: Ծրագրի հիմքում ընկած է Ընտանեկան բժշկության միօրինակացված կրթական ծրագիրը (ԸԲՄԿԾ), որը համապատասխանում է աշխարհում ընտանեկան բժշկության/ընդհանուր բժշկական պրակտիկայի միջազգային ավելի քան 30-ամյա փորձի լավագույն ավանդույթներին: Առողջության առաջնային պահպանման բժիշկների և բուժքույրերի շարունակական բժշկության ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվում են 1, 2 և 6 շաբաթ տևողությամբ վերապատրաստման հետևյալ դասընթացները` «ԸԲ ընտրված հարցեր», «Ամբուլատոր թերապիա», «Ամբուլատոր մանկաբուժություն», «ԸՊԲ կլինիկական հմտություններ», «Պալիատիվ բժշկություն», «Արդիական թոքաբանություն», «Աուտոիմուն հիվանդություններ» և այլն:

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ամբիոնում իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքների հիմնական ուղղություններն են` ԱԱՊ օղակի բարեփոխումների կլինիկական հարցերը, շնչառա­կան համակարգի հիվանդություն­ները, թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունների վաղ ախտորոշումը և շարունակական վարումը: Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տպագրվելեն 100-ից ավելի գիտական հոդվածներ, սեղմագրեր, որոնք ներկայացվել են հայկական ու միջազգային գիտաժողովներին:

Համագործակցություն

1999թ-ից միջազգային տարբեր կառույցների աջակցությամբ ամբիոնի աշխատակիցները բազմաթիվ վերապատրաստումներ են անցել արևմտյան համալսարաններում (Նորվեգիա, Էստոնիա, Ավստրիա, Գերմանիա, Անգլիա, ԱՄՆ)` դասավանդման ժամանակակից մեթոդների, կլինիկական ուսուցման ծրագրերի նախագծման, կլինիկական աշխատանքի ժամանակակից չափորոշիչների վերաբերյալ: Արտերկրից ժամանած առաջատար մասնագետներն ամբիոնում զանազան կլինիկական դասընթացներ են կազմակերպել` ամբիոնի աշխատակիցների և առողջության առաջնային պահպանման բժիշկների համար` ապահովելով նաև հետագա շարունակական մեթոդաբանական խորհրդատվություն:

Ընտանեկան բժշկություն/ընդհանուր բժշկական պրակտիկա մասնագիտությունը պահանջում է կլինիկական այլ մասնագետների հետ սերտ համագործակցություն. ԵՊԲՀ մյուս կլինիկական ամբիոնների համագործակցությամբ և Հայաստանում 2001-2012թթ.-ին աշխատող միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ (WB PIU, GlobalFund, USAID Projects PRIME II, NOVA, PHCR) ամբիոնի աշխատողներն առողջության առաջնային պահպանման բժիշկների համար մշակել են մի շարք ուսումնական փաթեթներ և կլինիկական ուղեցույցներ:

Ներկայումս ամբիոնի աշխատակիցները համագործակցում են ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ՄԶԳ) HS-STAR (Հայաստանի առողջապահական համակարգի հզորացման) ծրագրի հետ, մասնակցում բուժօգնության որակի վերահսկման, համառոտ կլինիկական գործելակարգերի, հանրակրթական նյութերի մշակման և դասընթացների իրականացման աշխատանքներին:

Ընտանեկան բժշկության վերապատրաստման ծրագիրը բարձր գնահատականի է արժանացել միջազգային փորձագետների կողմից, իսկ դրա արդյունքները ներկայացվել են միջազգային գիտաժողովներում:

«Ընտանեկան բժշկության ակադեմիական միավորում» առողջապահական հասարակական կազմակերպությունը, որպես շարունակական բժշկական կրթության ծրագրի բաղադրիչ, առողջության առաջնային պահպանման բժիշկների համար ամեն տարի կազմակերպում է մեթոդական սեմինարներ և գիտաժողովներ:

Հասարակական կազմակերպությունը համագործակցում է Շվեդիայից, Մեծ Բրիտանիայից և ԱՄՆ-ից ընտանեկան բժիշկների հետ, որոնք տարին երկու անգամ գործնական դասընթացներ են անցկացնում ամբիոնում` «Ընտանեկան բժշկության կլինիկական հմտություններ» թեմայով:

Ընտանեկան բժշկության ամբիոնի կազմ

ԱԱՀ Պաշտոն Գիտական աստիճան Գիտական կոչում
Միքայել Զախարի Նարիմանյան ամբիոնի վարիչ  բգդ.

 

պրոֆեսոր
Կարինե Լևոնի Մալայան դոցենտ բ․գ․թ.

 

դոցենտ

 

Մարինա Ռուդոլֆի Օհանյան

 

դոցենտ

 

բ․գ․թ.

 

դոցենտ

 

Իրինա Էդուարդի Դանիելյան

 

դոցենտ

 

բ․գ․թ.

 

դոցենտ

 

Արմինե Արմիկի Դանիելյան

 

ավագ դասախոս

 

բ․գ․թ.

 

Վարդուհի Ռաֆիկի Խաչատրյան

 

ավագ դասախոս բ․գ․թ.
Ալեքսանդրա Արմենի Կարապետյան ավագ դասախոս բ․գ․թ.
Զարուհի Միշայի Բաբլումյան

 

դասախոս

 

Լիլիա Երջանիկի Մուրադյան

 

դասախոս

 

Սոնա Նվերի Հայրապետյան

 

դասախոս

 

 

 

 

 

Նատալյա Վանուշի Պռոշյան

 

առաջատար մասնագետ
Գոհարիկ Տիգրանի Սարգսյան

 

գործավար

 

 

 

Անգելինա Ալեքսանդրի Հարությունյան

 

լաբորանտ

 

 

 

Ալվարդ Գառնիկի Բադալյան

 

հավաքարար