Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

2022թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններն անկախ աուդիտորի դրական եզրակացությանն են արժանացել