Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

«Դասախոսն ուսանողի աչքերով» հետազոտության ազդեցությունը ԵՊԲՀ-ում իրականացվող գործընթացների վրա
Կենտրոնի ղեկավարի զեկույցը 2018
Ֆարմակոլոգիայի ամբիոնում բազմաբաղադրիչ գնահատման համակարգի ուսումնասիրություն
Ավարտական ատեստավորում 2018
ԴՈւԱ 2017-2018 1-ին կիսամյակ
ԴՈւԱ 2016-2017 1-ին կիսամյակ
Ավարտական ատեստավորում 2018
ԴՈւԱ 2016-2017 1-ին կիսամյակ
ԴՈւԱ 2014-2017 համեմատական
Գիտելիքների գնահատման բազմաբաղադրիչ համակարգի վերաբերյալ նախնական տվյալներ
Գիտելիքների գնահատում
Դասախոսությունների ազատականացում և գնահատման նոր համակարգեր. դասախոսներ
Դասախոսությունների ազատականացում և գնահատման նոր համակարգեր. ուսանողներ
ԵՊԲՀ կրթության որակի հիմնահարցերը
Հավատարմագրում
Ախտաբանական անատոմիայի ամբիոնում փորձարկված գիտելիքների գնահատման մոդելի վերաբերյալ ուսանողների կարծիքը
«Հիգիենա և էկոլոգիա» առարկայից մնացորդային գիտելիքների գնահատման արդյունքները
ԵՊԲՀ կրթության որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի 2013-2014թթ գործունեության հաշվետվություն
Շրջանավարտների շրջանում անցկացրած հարցման արդյունքները
II-րդ կուրսում գիտելիքների գնահատման համակարգում կիրառված ընթացիկ առաջադիմության գնահատման բաղադրիչի վերաբերյալ ուսանողների կարծիքը
Հավատարմագրման գործընթացի համատեքստում կրթության որակի ապահովման հիմնահարցերը և դրանց լուծման ուղիները