• Հայ
  • Рус
  • Eng

Մանկական ակնաբուժության ամբիոն

Պատմություն

Հիմնադրվել է 2011թ.-ին։

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հետդիպլոմային և շարունակական կրթության ֆակուլտետի մանկական ակնաբանության ամբիոնը կազմավորվել է «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի ակնաբուժական կլինիկայի բազայի հիման վրա` մանկական ակնաբանական գիտահետազոտական լաբորատորիայի աշխատակիցների ուժերով: 

Պատմություն

Հիմնադրվել է 2011թ.-ին։

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հետդիպլոմային և շարունակական կրթության ֆակուլտետի մանկական ակնաբանության ամբիոնը կազմավորվել է «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի ակնաբուժական կլինիկայի բազայի հիման վրա` մանկական ակնաբանական գիտահետազոտական լաբորատորիայի աշխատակիցների ուժերով:
Կլինիկան առաջին մասնագիտացված ակնաբուժական հաստատությունն է Հայաստանում (1929 թ.), որտեղ և ձևավորվել են հայրենական ակնաբուժության մի շարք առաջատար մասնագետներ: Կլինիկայի հիվանդանոցային մահճակալների թիվը 16-ն է: Այստեղ գործում են ժամանակակից վիրասրահ, վիրակապարան, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ ախտորոշման, բարդ եղանակներով տեսողության շտկման, կոնտակտային ոսպնյակներով շտկման, պլեօպտո-օրթօպտո-դիպլօպտիկ բուժման, արտթերապիայի, աչքի պաթոլոգիաների լազերային շտկման, օֆտալմո-ֆիզիոթերապիայի, համակարգչային բուժման, ամբուլատոր խորհրդատվական ընդունելության և ուսումնական ժամանակակից առանձնասենյակներ: Տարեկան շուրջ 10.000 և ավելի հիվանդներ ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից ստանում են բարձրորակ մասնագիտացված կոնսերվատիվ և վիրահատական ակնաբուժական օգնություն:

Կարդալ ավելին
Փակել

Ուսուցում

Ամբիոնի հիմնական խնդիրներն են`
• մանկական ակնաբուժության ասպարեզում բժիշկ-մասնագետների պատրաստումը հետդիպլոմային ուսուցման շրջանակներում,
• ակնաբույժների և մանկական ակնաբույժների կատարելագործումը մանկական ակնաբուժության տեսական և գործնական արդի հարցերում,
• մանկական ակնաբուժական ծառայության կազմակերպումը` երկարաժամկետ (7 շաբաթյա կուրս) պոլիթեմատիկ (պատվոգրային) և կարճաժամկետ մոնոթեմատիկ (կրեդիտային) կատարելագործման դասընթացների շրջանակներում:
«Մանկական ակնաբանություն» մասնագիտությամբ կլինիկական օրդինատուրայի և ասպիրանտուրայի ընդունելությունն իրականացվում է ԵՊԲՀ ընդհանուր կանոնների և ժամկետների համաձայն:
Կլինիկական օրդինատուրայի ուսումնական ծրագիրը ենթադրում է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների, թեմատիկ սեմինարների իրականացում, ինչպես նաև մասնակցություն հիվանդների ախտորոշման և բուժման ընթացքի վերլուծությանը, ստացիոնար և ամբուլատոր հիվանդների վարում` ամբիոնի վարիչի կամ կլինիկական օրդինատուրայի ղեկավարի հսկողությամբ, ասիստենտություն պլանային վիրահատություններին, ծանոթացում հարակից մասնագիտությունների մասնավոր բաժիններին, մասնակցություն հետազոտական աշխատանքներին, գործնական հմտությունների տիրապետում` ըստ նախատեսված ծրագրի, աշխատանք մասնագիտական գրականությամբ, օրդինատորների քննական և/կամ ատեստացիոն թեստավորում:

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Կլինիկայի աշխատակիցների գիտահետազոտական աշխատանքները նվիրված են մանկական ակնաբուժության տեսական և գործնական արդի հարցերին: Ուսումնասիրվում է բինօկուլյար համագործակցությունը նորմայում և պաթոլոգիայի ժամանակ, աճող կարճատեսության պաթոֆիզիոլոգիական առումները, երեխաների մոտ ակոմոդացիոն խանգարումները, ամբլիոպիայի էֆեկտիվ բուժումը, սպիտաթաղանթի առաձգականության հատկությունը և փոփոխությունները մանկական տարիքի մի շարք հիվանդությունների ժամանակ:
Ամբիոնի (կլինիկայի) աշխատակիցների` տարիների ընթացքում կատարած հետազոտությունների շնորհիվ ակնաբուժական պրակտիկա են ներդրվել այնպիսի նոր բուժ-ախտորոշիչ մեթոդներ և միջոցներ, ինչպիսիք են`
• տեսողության սրության օբյեկտիվ հետազոտման մեթոդը,
• վիզոբինոմետրիա` բինօկուլյար փոխազդեցության քանակական գնահատման մեթոդը,
• բինօկուլյար տեսողության և նրա խախտումների բնութագրման մեթոդը,
• ամբլիօպիայի բուժման մոնոքրոմոպլեօպտիկ բուժումը, մասամբ ակոմոդացիոն շլությամբ հիվանդների վիրաբուժական միջամտության ծավալի դոզավորման մեթոդը,
• ակոմոդոսպազմով հիվանդների մոնօկուլյար դեզակոմոդացիայի մեթոդը,
• նիստագմով երեխաների համալիր բուժման մեթոդը,
• ամբլիոբինօպիայի դիպլօպտոթերապիայի մեթոդը,
• աստիգմատիզմով և նիստագմով հիվանդների ակոմոդացիայի հետազոտման նոր եղանակները,
• պլեօպտո-օրթօպտիկ բուժման մեթոդը համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ,
• նիստագմի և շլության բարդ ձևերի վիրաբուժության նոր մեթոդները,
• ակնաարտթերապիայի եղանակը:
Ամբիոնի ներկայիս գիտահետազոտական աշխատանքներն ուղղված են`
• նորմալ և ոչ նորմալ ռեֆրակտոգենեզի պաթոֆիզիոլոգիական առումներին,
• զարգացող միոպիայով երեխաների սկլերալ բաղադրիչների բիոմեխանիկական հիմքերի հայտնաբերմանը,
• մանկական և դեռահաս տարիքի երեխաների մոտ միոպիայի աճի էֆեկտիվ կայունացմանը,
• անհասների ռետինոպաթիայի վաղ ախտորոշմանը:
Ամբիոնի աշխատակիցներն ավելի քան 400 գիտական աշխատանքների հեղինակ են, մշտապես մասնակցում են ակնաբուժական գիտական միջազգային համաժողովներին:

Աշխատակազմ