• Հայ
  • Рус
  • Eng


Սենատորովա Ա.Ս., Օմելչենկո Ե.Վ., Սանինա Ի.Ա., Կոնդրատովա Ի.Յու., Օնիկիենկո Ա.Լ., Շիպկո Ա.Ֆ.
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ ԿԱՐԴԻՈՄԻՈՊԱԹԻԱՅԻ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ՁԵՎԵՐԻ ՄԻՋԴԻՍՑԻՊԼԻՆԱՐ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ
pdf
Շնայդեր Յու.Ա., Անտիպով Գ.Ն.,Բելով Վ.Ա., Իսայան Մ.Վ., Սիսակյան Վ.Գ., Հարությունյան Գ.Գ.
ՀԵՏՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱՍՏԻՆԻՏ ՍՐՏԻ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ. ԿԼԻՆԻԿԱ, ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ԲՈՒԺՈՒՄ
pdf
Սենատորովա Ա.Ս., Գոնչար Մ.Ա., Բոյչենկո Ա.Դ., Կոնդրատովա Ի.Յու., Տեսլենկո Տ.Ա., Սենատորովա Ա.Վ.
ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՍՐՏԻ ՌԻԹՄԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՎԱՂ ՆՈՐԱԾՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
pdf
Մովսիսյան Մ.Ռ., Մատինյան Ս.Վ., Ղարագյոզյան Տ.Ա., Մկրտչյան Վ.Ս., Չակմիշյան Գ.Վ., Ավագյան Ս.Ա., Զիլֆյան Ա.Վ.
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԶՐՈՒԿՆԵՐԻ ԹՔԱԳԵՂՁԵՐԻ ԱՐՏԱԶԱՏՈՒԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԻՋԸՆԴԵՐՔԻ ՁՈՎԱԲԱՆԱԿԱՆ և ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՎԻՃԱԿԻ ՎՐԱ
pdf
Օրազբեկով Ե.Կ., Դաթխաեվ Ու.Մ., Մախաթով Բ.Կ., Մեթուալի Ա.Մ., Ազիմբաեվ Ա.Ա., Եսետովա Կ.Ու., Սակիպովա Զ.Բ., Օրինբասարովա Կ.Կ., ՌոսսՍ.Ա.
«ՄԱԿԼՅՈՒՐԱ ՆԱՐՆՋԱԳՈՒՅՆ» ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԻ ՀԱԿԱԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ In vitro ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
pdf