• Հայ
 • Рус
 • Eng

Նպատակը՝ 

ԵՊԲՀ-ին առընթեր Էթիկայի կոմիտեն (ԷԿ) գործում է 10.11.2009 թ-ի ռեկտորատի նիստի թիվ 12 որոշման համաձայն: Նրա հիմնական նպատակն է ապահովել համալսարանում և այլ բժշկական հաստատություններիում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների բարձր մակարդակը և նրանց համապատասխանությունը էթիկայի կանոններին: Էթիկայի կոմիտեի գործունեությունը չպետք է հակասի տեղական օրենսդրական ակտերին: 

ԷԹԻԿԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

Խնդիրները՝

 • Բժշկակենսաբանական բոլոր հետազոտությունների էթիկական փորձաքննություն,
 • Էթիկայի կանոնների և փորձագիտության ընթացակարգերի մշակում և հրապարակում,
 • ԵՊԲՀ-ում և այլ բժշկական հաստատություններում կատարվող գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների մասնակիցների իրավունքների պաշտպանություն: 

Սկզբունքները՝

 • արդարություն,
 • իրազեկություն,
 • թափանցիկություն,
 • անկախություն: 

 

 

 

 

 

Կոմիտեի կազմը

Կոմիտեի կազմը ձևավորվում է իրազեկ անձանց ընդգրկմամբ՝ անկախ աշխատելու կարողությամբ: Կոմիտեի կազմը պետք է բազմազան լինի, պետք է ընդգրկված լինեն համապատասխան մասնագետներ տարբեր բնագավառներից: Կոմիտեի նախագահի թեկնածությունը հաստատվում է ԵՊԲՀ Էթիկայի կոմիտեի խորհրդի կողմից, նախագահը նշանակում է կոմիտեի անդամներին: Կոմիտեն կազմված է առնվազն 11 և առավելագույնը 17 անդամներից:

 Որոշումների կայացումը 

Որոշումների կայացման կարգը սահմանվում է հատուկ ընթացակարգով, որը սահմանվում է կոմիտեի կանոնակարգով: Քվեարկությանը մասնակցում են այն անդամները, որոնք մասնակցել են հայտի քննարկմանը, իսկ այն անդամները, որոնց մասնակցությունը տվյալ հայտի փորձաքննությանը կարող է շահերի բախում առաջացնել, չեն մասնակցում հայտի ո՛չ քննարկմանը, ո՛չ էլ քվեարկությանը: Որոշումը կայացվում է ըստ մեծամասնության քվեների: 

Հայտի ներկայացման ընթացակարգը 

ԷԿ-ի քննարկմանը պահանջվող փաստաթղթերը դիմորդը ներկայացնում է հայերեն լեզվով ստորին բերված պահանջների համապատասխան: Եթե հայտը ամբողջովին համապատասխանում է պահանջներին, ապա ընդգրկվում է նիստի օրակարգում: Եթե աշխատանքը չի համապատասխանում ԷԿ-ի պահանջներին, չի ընդունվում քննարկման համար: Այդ դեպքում դիմորդին բացատրվում է մերժման պատճառը: Նիստի օրակարգը տեղադրվում է ԷԿ-ի կայք նիստից 7 օր առաջ: Այս ժամկետից հետո հայտերի ընդունումը դադարեցվում է: ԷԿ-ի եզրակացությունը դիմորդին տրվում է նիստի հաջորդ օրը: 

Հայտի քննարկում 

ԷԿ-ի նիստերը կազմակերպվում են ըստ ժամանակացույցի: Անդամները նախապես ծանոթանում են համապատասխան փաստաթղթերին: Խորհրդատուները և ղեկավարները կարող են մասնակցել հայտի քննարկմանը, արտահայտել իրենց կարծիքը ըստ անհրաժեշտության կամ այն ուղարկել էլ. փոստով՝ գաղտնիության պայմանով:

Քննարկման ընթացքում ուշադրություն է դարձվում հետևյալ խնդիրներին՝

 • հետազոտության ձևավորում, խնդիրների և նպատակների համապատասխանություն էթիկայի նորմերին,
 • հետազոտության մեջ ռիսկի և օգտի պատճառաբանում,
 • ստուգիչ խմբերի կիրառման նպատակահարմարություն,
 • հետազոտությունը ընդմիջելու կամ դադարեցնելու ցուցանիշներ,
 • հնարավորությունների համապատասխանություն հետազոտության խնդիրների և նպատակների իրականացման համար,
 • հետազոտողների կազմի քննարկում,
 • հետազոտվողների ընտրության սկզբունքները,
 • բուժօգնության մատուցում և հետազոտության մասնակիցների շահերի պաշտպանություն.
 • ֆինանսական և ոչ ֆինանսական վնասի փոխհատուցում հետազոտության մասնակիցներին վնաս պատճառելու դեպքում,

ԷԿ-ի պատասխանը կարող է լինել՝ 1) դրական, 2) դրական` դիտողություններով, 3) բացասական: 

Պատասխան 

Պատասխանը տրվում է գրավոր: Բացասական կամ մասնակի բացասական արդյունքի դեպքում բերվում են մանրամասն պատճառաբանություններ:

 

Էթիկայի կոմիտեի կազմ

Տեսական կազմ 

Կլինիկական կազմ


Անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

1. Դիմում

2. Կենդանիների հետ հետազոտությունների անցկացման էթիկական փորձաքննության հայտ

3. Հետազոտության մասնակցության տեղեկացված համաձայնություն

4. Մարդկանց մասնակցությամբ հետազոտությունների անցկացման էթիկական փորձաքննության հայտ

5. Տեղեկանք

6. Տեղեկանք1

7. Տեղեկանք2

8. Տեղեկանք3


1) ԷԿ-ի նախագահին ուղղված դիմում

2) Պլան- անոտացիա կամ փորձաքննության ենթարկվող այլ փաստաթուղթ

3) Ստորաբաժանման (ամբիոնի ) նիստի որոշման քաղվածք

4) Հետազոտողի բրոշուր (հայտ), որտեղ մանրամասն նկարագրվում է հայտի բովանդակությունը, մարդկանց կամ լաբորատոր կենդանիների հետ կատարվող փորձերի արձանագրությունը աշխատանքի օրացուցային ընթացակարգի նկարագրությամբ:

5) Կիրառվող դեղերի, օրիգինալ մեթոդների, նրանց հեղինակային ձևափոխման վարաբերյալ համառոտ անոտացիա (վերլուծել փորձարկվող դեղերի կամ տեխնոլոգիաների առանձնահատկություններին և անվտանգությանը վերաբերող տեղեկատվությունը, ինչպես նաև՝ հայտի դիտարկման պահին տարվող կլինիկական հետազոտությունների արդյունքներին վերաբերող տվյալները,այդ թվում վերջին գիտական հոդվածներ, այլ տպագրված նյութեր, փորձարկվող դեղի կարճ բնութագրերի տեսքով և այլն):

6) Հետազոտողի և նրա գիտական ղեկավարի կամ խորհրդատուի ստորագրված և թվագրված մասնագիտական կենսագրերը (CV)՝ հեռախոսահամարների նշմամբ:

7) Հիվանդի տեղեկացված համաձայնության ձև, եթե նախատեսվում է երեխաների կամ սահմանափակ հնարավորությունների տեր անձանց մասնակցությամբ հետազոտություն, ապա տեղեկություն իրենց ծնողների/ խնամակալների համար, հետազոտության ընթացքում հասցված վնասի փոխհատուցման ձև, հետազոտության տվյալների անանուն հրապարակման համաձայնություն:

8) Էթիկական գրախոսական՝ տրված ԷԿ-ի փորձագետի կողմից:

9) Տվյալ աշխատանքին վերաբերող նախորդ փորձաքննության եզրակացությունը ( եթե այդպիսին եղել է):

10) Ներկայացնել աշխատանքի համառոտ բովանդակություն (կես էջի սահմանում):

11) Ներկայացվող ատենախոսության վերաբերյալ տպագրված աշխատամքների կրկնօրինակները(պատճեները):

12)Բոլոր լրացված փաստաթղթերը ներկայացնել ԷԿ թափանցիկ ֆայլերով թղթապանակի մեջ նաև ուղարկել Էթիկայի կոմիտե հետևյալ էլ.հասցեով՝ ec@ysmu.am

 

 


 

  17.06.2021թ   

 Էթիկայի  Կոմիտեի  N 10  նիստի                         

ՕՐԱԿԱՐԳ

 

1. ԵՊԲՀ դեղագործության կառավարման ամբիոնի դասախոս Անուշ Բարսեղի Բարսեղյանի «Վերին շնչառական սուր վարակների, ցավային համախտանիշի ինքնաբուժման խնդիրների և դրանց կանխման հնարավոր ուղիների ուսումնասիրումը» վերնագրով  բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության  պլան-անոտացիայի  քննարկում:  

  Գիտական ղեկավար՝                                                            դոց. Մ. Հ. Սիմոնյան

  Գրախոս՝                                                                                  պրոֆ. Ա. Կ. Հայրապետյան   

                                                          

 2)   ԵՊԲՀ դեղագործության կառավարման ամբիոնի դասախոս Լուսինե Գագիկի Նազարյանի «Դեղագործական հոգածության բարելավման հնարավոր ուղիների  մշակումը փորլուծության դեպքում» վերնագրով  բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության  պլան-անոտացիայի  քննարկում: 

 Գիտական ղեկավար՝                                                            դոց. Մ. Հ. Սիմոնյան

 Գրախոս՝                                                                                  պրոֆ. Ա. Կ. Հայրապետյան                                                                                                                                                                                    

3) ՀՀ ՊՆ ԿԿԶՀ–ի Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունքի օրդինատոր Վահագն Համբարձումյանի «KARYDAKIS vs. MARSUPIALIZATION - COMPARISON of POSTOPERATIVE SHORT TERM OUTCOMES of SURGICAL TREATMENT of INTERGLUTEAL PILONIDAL DISEASE AMONG MALE MILITARY PERSONNEL of RA»  թեմայով գիտական հոդվածի  քննարկում:   

   Գրախոս՝                                                                                   դոց. Ռ. Գ. Մուրադյան

 

4)  ԵՊԲՀ Ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի դասախոս  Իսկուհի Համլետի    Աղամալյանի   «Նիկոտինոիլ l-պրոլինի սինթեզը   և ուղեղանոթային ազդեցությունը»   վերնագրով  հոդվածի  քննարկում: 

   Գրախոս՝                                                                                   դոց. Ա. Գ. Ժամհարյան    

   

5)   ԵՊԲՀ համալսարանական  թիվ 1 համալիրի Ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանության կլինիկայի ղեկավար, պրոֆ.  Համայակ Սոսի Սիսակյանի կողմից ներկայացված «Natrium HF» վերնագրով հետազոտական աշխատանքի քննարկում: Աշխատանքը քննարկվում է երկրորդ անգամ ավարտվելուց հետո:                                                                                                                                                                                                                  

6)  ԵՊԲՀ  Հանրային առողջության ֆակուլտետի, մագիստրատուրայի I կուրսի ուսանողների հետազոտական թեզերի քննարկում:   

   Գրախոս՝                                                                                  պրոֆ. Ա. Կ. Հայրապետյան

 

Անուն, ազգանուն-Թեմայի անվանում-Գիտ ղեկավար

 

 1. Աննա Մնացականյան - Երևան քաղաքի Հերացու անվան №1 կլինիկական հիվանդանոցի ընդունարանի գործառնական ստանդարտ ընթացակարգի ուսումնասիրում - Արտաշես Թադևոսյան
 2. Արմինե Թևանյան - Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից տուժածներին ականատեսների կողմից ցուցաբերված առաջին օգնության գնահատում Երևան քաղաքում - Արտաշես Թադևոսյան
 3. Մոնիկա Ղարախանյան - Երևան քաղաքում դիմածնոտային շրջանի վնասվածքների ռիսկի գործոնների գնահատում չափահաս բնակչության շրջանում - Արտաշես Թադևոսյան
 4. Լիլիթ Ալեքսանյան - Առաջնային օղակի պատրաստվածությունը COVID 19 համավարակի դեմ պայքարում՝ Երևան քաղաքում - Գաննա Սականյան
 5. Անի Խաչատրյան - Գյումրի քաղաքի կանանց իրազեկվածությունը սիրտ-անոթային հիվանդությունների, 6ռիսկի գործոնների և 7կանխարգելիչ գործողու8թյունների վերաբերյալ-Գաննա Սականյան
 6. Կարինե Մկրտչյան - Դեռահասների կողմից  սեփական առողջության գնահատում և տեղեկատվության հիմնական աղբյուրները (Երևան քաղաքի տվյալներով): - Գաննա Սականյան
 7. Արուսիկ Պետրոսյան - Կրծքագեղձի քաղցկեղի ռիսկի գործոնների ուսումնասիրություն․ դեպք-ստուգիչ հետազոտություն (Երևան քաղաքի տվյալներով) - Գաննա Սականյան
 8. Հասմիկ Մանուկյան - Երևան քաղաքի համաբուժարաններում տնային կանչերի կազմակերպման գործընթացի գնահատումը և բնակչության բավարարվածության ուսումնասիրությունը - Հասմիկ Վարուժանյան
 9. Լիլիա Քոսակյան - Ֆիզիկական ակտիվության և սննդակարգի փոփոխությունները չափահաս անձանց շրջանում COVID-19 պայմաններում Երևան քաղաքում - Հասմիկ Վարուժանյան
 10. Ամալիա Ղազանչյան - «Բուլինգի առկայությունը և ընկալումը Երևան և Գավառ քաղաքների հիմնական դպրոցներում»- Ստելլա Առաքելյան
 11. Անահիտ Մարտիրոսյան - Սակավարյունության տարածվածության ռիսկի գործոնների մասին իրազեկվածության մակարդակի որոշում հղիների և կրծքով կերակրող կանանց շրջանում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի քաղաք Գավառում - Միհրան Հակոբյան
 12. Խաչատուր Ավետիսյան - Հղիության ընթացքի առանձնահատկությունները որպես ռիսկային գործոն աուտիզմի սպեկտրի երեխաների համար՝ Երևան քաղաքում - Սոֆյա Մկրտչյան
 13. Մանուկ Վարդերեսյան - Երևանի քաղաք ավագ դպրոցի աշակերտների ապրելակերպի որոշ գործոնների բնութագիրը: - Նաիրա Խաչիկյան
 14. Նարեկ Խաչատրյան - Երևան քաղաքի դեղատներում Կովիդ համավարակի ժամանակ հակամանրէային դեղերի կիրառման ուսումնասիրություն - Ստեփան Աթոյան

 

Խոսեցինք կորոնավիրուսից, դելտա շտամից, վիճակագրական տվյակները վերլուծեցինք

26.07.2021
Covid-19-ից, դելտա շտամի, վիճակագրական տվյակների, պատվաստման գործընթացի և մի շարք այլ թեմաների մասին