• Հայ
 • Рус
 • Eng

Նպատակը՝ 

ԵՊԲՀ-ին առընթեր Էթիկայի կոմիտեն (ԷԿ) գործում է 10.11.2009 թ-ի ռեկտորատի նիստի թիվ 12 որոշման համաձայն: Նրա հիմնական նպատակն է ապահովել համալսարանում և այլ բժշկական հաստատություններիում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների բարձր մակարդակը և նրանց համապատասխանությունը էթիկայի կանոններին: Էթիկայի կոմիտեի գործունեությունը չպետք է հակասի տեղական օրենսդրական ակտերին: 

Խնդիրները՝

 • Բժշկակենսաբանական բոլոր հետազոտությունների էթիկական փորձաքննություն,
 • Էթիկայի կանոնների և փորձագիտության ընթացակարգերի մշակում և հրապարակում,
 • ԵՊԲՀ-ում և այլ բժշկական հաստատություններում կատարվող գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների մասնակիցների իրավունքների պաշտպանություն: 

Սկզբունքները՝

 • արդարություն,
 • իրազեկություն,
 • թափանցիկություն,
 • անկախություն: 

 

 

 

 

 

Կոմիտեի կազմը

Կոմիտեի կազմը ձևավորվում է իրազեկ անձանց ընդգրկմամբ՝ անկախ աշխատելու կարողությամբ: Կոմիտեի կազմը պետք է բազմազան լինի, պետք է ընդգրկված լինեն համապատասխան մասնագետներ տարբեր բնագավառներից: Կոմիտեի նախագահի թեկնածությունը հաստատվում է ԵՊԲՀ Էթիկայի կոմիտեի խորհրդի կողմից, նախագահը նշանակում է կոմիտեի անդամներին: Կոմիտեն կազմված է առնվազն 11 և առավելագույնը 17 անդամներից:

 Որոշումների կայացումը 

Որոշումների կայացման կարգը սահմանվում է հատուկ ընթացակարգով, որը սահմանվում է կոմիտեի կանոնակարգով: Քվեարկությանը մասնակցում են այն անդամները, որոնք մասնակցել են հայտի քննարկմանը, իսկ այն անդամները, որոնց մասնակցությունը տվյալ հայտի փորձաքննությանը կարող է շահերի բախում առաջացնել, չեն մասնակցում հայտի ո՛չ քննարկմանը, ո՛չ էլ քվեարկությանը: Որոշումը կայացվում է ըստ մեծամասնության քվեների: 

Հայտի ներկայացման ընթացակարգը 

ԷԿ-ի քննարկմանը պահանջվող փաստաթղթերը դիմորդը ներկայացնում է հայերեն լեզվով ստորին բերված պահանջների համապատասխան: Եթե հայտը ամբողջովին համապատասխանում է պահանջներին, ապա ընդգրկվում է նիստի օրակարգում: Եթե աշխատանքը չի համապատասխանում ԷԿ-ի պահանջներին, չի ընդունվում քննարկման համար: Այդ դեպքում դիմորդին բացատրվում է մերժման պատճառը: Նիստի օրակարգը տեղադրվում է ԷԿ-ի կայք նիստից 7 օր առաջ: Այս ժամկետից հետո հայտերի ընդունումը դադարեցվում է: ԷԿ-ի եզրակացությունը դիմորդին տրվում է նիստի հաջորդ օրը: 

Հայտի քննարկում 

ԷԿ-ի նիստերը կազմակերպվում են ըստ ժամանակացույցի: Անդամները նախապես ծանոթանում են համապատասխան փաստաթղթերին: Խորհրդատուները և ղեկավարները կարող են մասնակցել հայտի քննարկմանը, արտահայտել իրենց կարծիքը ըստ անհրաժեշտության կամ այն ուղարկել էլ. փոստով՝ գաղտնիության պայմանով:

Քննարկման ընթացքում ուշադրություն է դարձվում հետևյալ խնդիրներին՝

 • հետազոտության ձևավորում, խնդիրների և նպատակների համապատասխանություն էթիկայի նորմերին,
 • հետազոտության մեջ ռիսկի և օգտի պատճառաբանում,
 • ստուգիչ խմբերի կիրառման նպատակահարմարություն,
 • հետազոտությունը ընդմիջելու կամ դադարեցնելու ցուցանիշներ,
 • հնարավորությունների համապատասխանություն հետազոտության խնդիրների և նպատակների իրականացման համար,
 • հետազոտողների կազմի քննարկում,
 • հետազոտվողների ընտրության սկզբունքները,
 • բուժօգնության մատուցում և հետազոտության մասնակիցների շահերի պաշտպանություն.
 • ֆինանսական և ոչ ֆինանսական վնասի փոխհատուցում հետազոտության մասնակիցներին վնաս պատճառելու դեպքում,

ԷԿ-ի պատասխանը կարող է լինել՝ 1) դրական, 2) դրական` դիտողություններով, 3) բացասական: 

Պատասխան 

Պատասխանը տրվում է գրավոր: Բացասական կամ մասնակի բացասական արդյունքի դեպքում բերվում են մանրամասն պատճառաբանություններ:

 

Էթիկայի կոմիտեի կազմ

Տեսական կազմ 

Կլինիկական կազմ


Անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

1. Դիմում

2. Կենդանիների հետ հետազոտությունների անցկացման էթիկական փորձաքննության հայտ

3. Հետազոտության մասնակցության տեղեկացված համաձայնություն

4. Մարդկանց մասնակցությամբ հետազոտությունների անցկացման էթիկական փորձաքննության հայտ

5. Տեղեկանք

6. Տեղեկանք1

7. Տեղեկանք2

8. Տեղեկանք3


1) ԷԿ-ի նախագահին ուղղված դիմում

2) Պլան- անոտացիա կամ փորձաքննության ենթարկվող այլ փաստաթուղթ

3) Ստորաբաժանման (ամբիոնի ) նիստի որոշման քաղվածք

4) Հետազոտողի բրոշուր (հայտ), որտեղ մանրամասն նկարագրվում է հայտի բովանդակությունը, մարդկանց կամ լաբորատոր կենդանիների հետ կատարվող փորձերի արձանագրությունը աշխատանքի օրացուցային ընթացակարգի նկարագրությամբ:

5) Կիրառվող դեղերի, օրիգինալ մեթոդների, նրանց հեղինակային ձևափոխման վարաբերյալ համառոտ անոտացիա (վերլուծել փորձարկվող դեղերի կամ տեխնոլոգիաների առանձնահատկություններին և անվտանգությանը վերաբերող տեղեկատվությունը, ինչպես նաև՝ հայտի դիտարկման պահին տարվող կլինիկական հետազոտությունների արդյունքներին վերաբերող տվյալները,այդ թվում վերջին գիտական հոդվածներ, այլ տպագրված նյութեր, փորձարկվող դեղի կարճ բնութագրերի տեսքով և այլն):

6) Հետազոտողի և նրա գիտական ղեկավարի կամ խորհրդատուի ստորագրված և թվագրված մասնագիտական կենսագրերը (CV)՝ հեռախոսահամարների նշմամբ:

7) Հիվանդի տեղեկացված համաձայնության ձև, եթե նախատեսվում է երեխաների կամ սահմանափակ հնարավորությունների տեր անձանց մասնակցությամբ հետազոտություն, ապա տեղեկություն իրենց ծնողների/ խնամակալների համար, հետազոտության ընթացքում հասցված վնասի փոխհատուցման ձև, հետազոտության տվյալների անանուն հրապարակման համաձայնություն:

8) Էթիկական գրախոսական՝ տրված ԷԿ-ի փորձագետի կողմից:

9) Տվյալ աշխատանքին վերաբերող նախորդ փորձաքննության եզրակացությունը ( եթե այդպիսին եղել է):

10) Ներկայացնել աշխատանքի համառոտ բովանդակություն (կես էջի սահմանում):

11) Ներկայացվող ատենախոսության վերաբերյալ տպագրված աշխատամքների կրկնօրինակները(պատճեները):

12)Բոլոր լրացված փաստաթղթերը ներկայացնել ԷԿ թափանցիկ ֆայլերով թղթապանակի մեջ նաև ուղարկել Էթիկայի կոմիտե հետևյալ էլ.հասցեով՝ ec@ysmu.am

 


 

  24.09.2020թ

                                                          Էթիկայի  Կոմիտեի  N 1 նիստի  

 

 

                                                                        ՕՐԱԿԱՐԳ

 

1)   ԵՊԲՀ Ուրոլոգիայի և անդրոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ Արթուր Մկրտչի Գրաբսկու  բժշկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության  քննարկում  հետևյալ թեմայով՝ «Հեռահար լիթոտրիպսիա. միզաքարային հիվանդության բուժման բժշկա- տեխնոլոգիական նորամուծություններ և արդյունավետ կառավարում»:

   Գիտական խորհրդատու՝                                                      պրոֆ. Ա. Ա. Մուրադյան                                                

   Գրախոս՝                                                                                  պրոֆ.  Զ. Ա. Տեր-Ավետիքյան

 

2)  ԵՊԲՀ Ուռուցքաբանության ամբիոնի առկա ասպիրանտ՝ Սամվել Գևորգի Բարդախչյանի բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության  քննարկում հետևյալ թեմայով  <<Հաստ աղում առաջնային ուռուցքի տեղակայման դերը կոլոռեկտալ քաղցկեղով հիվանդների ապրելիության և բուժման արդյունավետության մեջ>>:  

   Գիտական ղեկավար՝                                                              պրոֆ. Ա. Տանանյան  

   Գրախոս՝                                                                                    պրոֆ. Ա.  Հայրապետյան                                                                             

 

3)  ԵՊԲՀ Մանկաբարձություն և գիտեկոլոգիա թիվ 1 ամբիոնի հայցորդ՝ Ռուզաննա Արամի Ճզմաչյանի  բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության  կրկնակի քննարկում (ժամկետն անցնելու պատճառով) հետևյալ թեմայով՝ <<Լետրազոլի արդյունավետությունը ներարգանդային ինսեմինացիայի և արտամարմնային ձվարանների պոլիկիստոզ համախտանիշով>>: 

Գիտական ղեկավար՝                                                                պրոֆ. Է. Համբարձումյան                                                                                         

     4)  ԵՊԲՀ Մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության ամբիոնի ասիստենտ Ռուզաննա  Խաչատուրի  Պապյանի բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության  պլան-անոտացիայի  քննարկում հետևյալ թեմայով՝ « Ոսկրամկանային սարկոմաների էպիդեմիոլոգիան, կլինիկաախտաբանական նկարագիրն, ախտորոշման, բուժման առանձնահատկությունները, մանափակումներն և բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում »:

       Գիտական ղեկավարներ՝                                              բ․ գ․ թ․ Սամվել Հովհաննեսի Դանելյան

                                                                                       բ. գ. թ.  Գևորգ Նաիրիի Թամամյան

        Գրախոս՝                                                                          դոց. Ա. Հ. Զախարյան                                                                         

 

5)    ԵՊԲՀ Մմանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության ամբիոնի  դասախոս Լիլիթ Ռադիկի Սարգսյանի բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության  պլան-անոտացիայի  քննարկում հետևյալ թեմայով՝                                                    

«Երեխաների շրջանում Հոջկինի լիմֆոմայի էպիդեմիոլոգիան, կլինիկաախտաբանական նկարագիրը, ախտորոշման, բուժման առանձնահատկությունները, սահմանափակումները և բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում»

 

   Գիտական ղեկավարներ՝                                                      բ․ գ․ թ․ Սամվել Հովհաննեսի Դանելյան

                                                                                       բ. գ. թ.  Գևորգ Նաիրիի Թամամյան

        Գրախոս՝                                                                            բ.գ.թ. Ն. Ա. Մելիքյան                                                                                          

 

6)     ԵՊԲՀ Մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության ամբիոնի դասախոս՝ Լուսինե Մարատի Քրմոյանի  բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության  պլան-անոտացիայի  քննարկում հետևյալ թեմայով՝ «Երեխաների շրջանում սուր լիմֆոբլաստային լեյկեմիաների բուժման արդյունքները»:

     Գիտական ղեկավարներ՝ ՝                                             բ․ գ․ թ․ Սամվել Հովհաննեսի Դանելյան

                                                                                       բ. գ. թ.  Գևորգ Նաիրիի Թամամյան

        Գրախոս՝                                                                           պրոֆ. Ա. Ա. Սարգսյան

                                                                          

7)    ԵՊԲՀ Մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության ամբիոնի դասախոս Լուսինե Սլավիկի Հակոբյանի    բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության  պլան-անոտացիայի  քննարկում հետևյալ թեմայով՝

 «Ոչհոջկինյան լիմֆոմաների էպիդեմիոլոգիան, ախտորոշման, բուժման առանձնահատկությունները և բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում  0-18 տարեկան երեխաների շրջանում»:

 

     Գիտական ղեկավարներ՝                                            բ․ գ․ թ․ Սամվել Հովհաննեսի Դանելյան

                                                                                     բ. գ. թ.  Գևորգ Նաիրիի Թամամյան

Գրա          Գրախոս՝                                                                         դոց. Ա. Հ. Զախարյան                                                                                                                                                        

 

           8)  ՀՀԳԱԱ ՕԴՔԳՏԿ Ֆարմակոլոգիայի պաթոհիսթոլոգիայի լաբորատորիայի ղեկավար Հրաչիկ   Գասպարյանի   կողմից ներկայացված հետազոտական ծրագրի քննարկում հետևյալ թեմայով՝  <<Ալցհեյմերի հիվանդության փորձարարական մոդելում ացետիլխոլինեստերազի նոր ինհիբիտորներ TVA և TVS-ի  նեյրարդապաշտպանիչ հատկությունների ուսումնասիրությունը>>:

                  Գրախոս՝                                                                               պրոֆ.  Մ. Գ. Բալասանյան    

                                                                         

9)   Հայաստանի Օստեոպորոզի կենտրոնի ղեկավար Վարտա Բաբալյանի կողմից ներկայացված      հետազոտական ծրագրի քննարկում հետևյալ թեմայով՝ <<Վահանաձև գեղձի խանգարումները Հայաստանում>>

                    Գրախոս՝                                                                               պրոֆ.  Ա. Կ. Հայրապետյան 

                                                                             

10)  ԵՊԲՀ  Էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի  առկա ասպիրանտ Արթուր Մուշեղի Մելքոնյանի բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության կրկնակի քննարկում հետևյալ թեմայով՝  «Աղիքային միկրոֆլորայի և լեյկոցիտներում L-արգինինի նյութափոխանակության տեղաշարժերը տիպ 1 շաքարային դիաբետով հիվանդների շրջանում»:

      Գիտական ղեկավար՝                                                               պրոֆ. Ե. Մ. Աղաջանովա

 

11) ԵՊԲՀ Հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1-ին  կուրսի ուսանող՝ Քնարիկ Մխիթարյանի  կողմից ներկայացված  հետազոտական ծրագրի  քննարկում հետևյալ թեմայով՝ <<Ֆիզիկական ակտիվության հետ կապված վնասվածքների տարածվածությունը և    առանձնահատկությունները Երևանի համալսարանի ուսանողների շրջանում:

Գրախոս՝                                                                                   պրոֆ.  Ա. Կ. Հայրապետյան

 

12) ԵՊԲՀ Հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողների   կողմից ներկայավցած  թեզերի  քննարկում՝

     Գրախոս՝                                                                                 պրոֆ.  Ա. Կ. Հայրապետյան                                                                            

 

 1. Հարություն Արտիկի Հարությունյան «Երևան քաղաքի չափահաս տղամարդկանց շրջանում շականակագեղձի ուռուցքի և դրա ռիսկի գործոնների վերաբերյալ իրազեկվածության ուսումնասիրություն»

 

 1. Ազատ Արամի Դավթյան «10-16 տարեկան երեխաների շրջանում, ֆիզիկական ակտիվության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրությունը Երևանի Ավան վարչական շրջանի ուսումնասպորտային  համալիրում և դպրոցում»

 

 1. Դիանա Առաքելյանին «Կրծքով կերակրվող և կաթնախառնուրդ ստացող մինչև 2 տարեկան

երեխաների շրջանում սուր շնչառական  և աղիքային հիվանդացություններով  հիվանդացության  ուսումնասիրությունը  Վանաձոր քաղաքում  վերջին 5 տարիների ընթացքում»

 

 1. Սոնա Բենիկի Թադևոսյան «Ընտանեկան բժիշկների կողմից մատուցված ծառայություններից բուժառուի (պացիենտի) գոհունակության ուսումնասիրություն Երևան քաղաքի ԱԱՊ հաստատություններում»

 

5.ՌոզաԽաչատուրիՄարգարյան  «Մարդու պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստմանծրագրում 13-45 տարեկան կանանց ընդգրկվածության  ուսումնասիրությունը  Արմավիրի մարզում»

 

 1. Ալեքսան Մհերի Եղոյան «Երևան քաղաքում 65-ից բարցր անձանց մոտ ընկնելու հետևանքով

 առաջացած տրավմատիզմը»

 

 1. Ֆրունզիկ Վահանի Արմենակյան «Բուժօգնության առաջնային օղակի որակի գնահատումը

Արագածոտնի մարզում» 

 

 1. Մելանյա Վահանի Աբրահամյան «Թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդությունների կառավարման արդյունավետությունը Երևան քաղաքի ԱԱՊ հաստատություններում»

 

 1. Ռուբինա Արտակի Տոնապետյան «Բժիշկների շրջանում հուզական իսպառ այրման համախտանիշի տարածվածության գնահատում»

 

 1. Մարո Առուստամյան «Կրծքով սնուցման հետ կապված խնդիրների իրազեկվածությունը հղիների և ծննդաբերած կանանց շրջանում»

 

 1. Ալեքսան Ստեփանի Հովհաննիսյան «Հերացի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի ուրոլոգիական բաժանմունքի ստանդարտ գործելակերպի մշակում և ներդրում»

 

 1. Հայկուհի Մինասյան «Ծերերի խնամքի կենտրոնի ստեղծման կարիքի  գնահատում»:

 

Վիրահատել են COVID-ով վարակված, թոքաբորբով, կաթված ստացած հիվանդին. նրա կյանքը փրկված է

28.09.2020