• Հայ
 • Рус
 • Eng

Նպատակը՝ 

ԵՊԲՀ-ին առընթեր Էթիկայի կոմիտեն (ԷԿ) գործում է 10.11.2009 թ-ի ռեկտորատի նիստի թիվ 12 որոշման համաձայն: Նրա հիմնական նպատակն է ապահովել համալսարանում և այլ բժշկական հաստատություններիում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների բարձր մակարդակը և նրանց համապատասխանությունը էթիկայի կանոններին: Էթիկայի կոմիտեի գործունեությունը չպետք է հակասի տեղական օրենսդրական ակտերին: 

ԷԹԻԿԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

Խնդիրները՝

 • Բժշկակենսաբանական բոլոր հետազոտությունների էթիկական փորձաքննություն,
 • Էթիկայի կանոնների և փորձագիտության ընթացակարգերի մշակում և հրապարակում,
 • ԵՊԲՀ-ում և այլ բժշկական հաստատություններում կատարվող գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների մասնակիցների իրավունքների պաշտպանություն: 

Սկզբունքները՝

 • արդարություն,
 • իրազեկություն,
 • թափանցիկություն,
 • անկախություն: 

 

 

 

 

 

Կոմիտեի կազմը

Կոմիտեի կազմը ձևավորվում է իրազեկ անձանց ընդգրկմամբ՝ անկախ աշխատելու կարողությամբ: Կոմիտեի կազմը պետք է բազմազան լինի, պետք է ընդգրկված լինեն համապատասխան մասնագետներ տարբեր բնագավառներից: Կոմիտեի նախագահի թեկնածությունը հաստատվում է ԵՊԲՀ Էթիկայի կոմիտեի խորհրդի կողմից, նախագահը նշանակում է կոմիտեի անդամներին: Կոմիտեն կազմված է առնվազն 11 և առավելագույնը 17 անդամներից:

 Որոշումների կայացումը 

Որոշումների կայացման կարգը սահմանվում է հատուկ ընթացակարգով, որը սահմանվում է կոմիտեի կանոնակարգով: Քվեարկությանը մասնակցում են այն անդամները, որոնք մասնակցել են հայտի քննարկմանը, իսկ այն անդամները, որոնց մասնակցությունը տվյալ հայտի փորձաքննությանը կարող է շահերի բախում առաջացնել, չեն մասնակցում հայտի ո՛չ քննարկմանը, ո՛չ էլ քվեարկությանը: Որոշումը կայացվում է ըստ մեծամասնության քվեների: 

Հայտի ներկայացման ընթացակարգը 

ԷԿ-ի քննարկմանը պահանջվող փաստաթղթերը դիմորդը ներկայացնում է հայերեն լեզվով ստորին բերված պահանջների համապատասխան: Եթե հայտը ամբողջովին համապատասխանում է պահանջներին, ապա ընդգրկվում է նիստի օրակարգում: Եթե աշխատանքը չի համապատասխանում ԷԿ-ի պահանջներին, չի ընդունվում քննարկման համար: Այդ դեպքում դիմորդին բացատրվում է մերժման պատճառը: Նիստի օրակարգը տեղադրվում է ԷԿ-ի կայք նիստից 7 օր առաջ: Այս ժամկետից հետո հայտերի ընդունումը դադարեցվում է: ԷԿ-ի եզրակացությունը դիմորդին տրվում է նիստի հաջորդ օրը: 

Հայտի քննարկում 

ԷԿ-ի նիստերը կազմակերպվում են ըստ ժամանակացույցի: Անդամները նախապես ծանոթանում են համապատասխան փաստաթղթերին: Խորհրդատուները և ղեկավարները կարող են մասնակցել հայտի քննարկմանը, արտահայտել իրենց կարծիքը ըստ անհրաժեշտության կամ այն ուղարկել էլ. փոստով՝ գաղտնիության պայմանով:

Քննարկման ընթացքում ուշադրություն է դարձվում հետևյալ խնդիրներին՝

 • հետազոտության ձևավորում, խնդիրների և նպատակների համապատասխանություն էթիկայի նորմերին,
 • հետազոտության մեջ ռիսկի և օգտի պատճառաբանում,
 • ստուգիչ խմբերի կիրառման նպատակահարմարություն,
 • հետազոտությունը ընդմիջելու կամ դադարեցնելու ցուցանիշներ,
 • հնարավորությունների համապատասխանություն հետազոտության խնդիրների և նպատակների իրականացման համար,
 • հետազոտողների կազմի քննարկում,
 • հետազոտվողների ընտրության սկզբունքները,
 • բուժօգնության մատուցում և հետազոտության մասնակիցների շահերի պաշտպանություն.
 • ֆինանսական և ոչ ֆինանսական վնասի փոխհատուցում հետազոտության մասնակիցներին վնաս պատճառելու դեպքում,

ԷԿ-ի պատասխանը կարող է լինել՝ 1) դրական, 2) դրական` դիտողություններով, 3) բացասական: 

Պատասխան 

Պատասխանը տրվում է գրավոր: Բացասական կամ մասնակի բացասական արդյունքի դեպքում բերվում են մանրամասն պատճառաբանություններ:

 

Էթիկայի կոմիտեի կազմ

Տեսական կազմ 

Կլինիկական կազմ


Անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

1. Դիմում

2. Կենդանիների հետ հետազոտությունների անցկացման էթիկական փորձաքննության հայտ

3. Հետազոտության մասնակցության տեղեկացված համաձայնություն

4. Մարդկանց մասնակցությամբ հետազոտությունների անցկացման էթիկական փորձաքննության հայտ

5. Տեղեկանք

6. Տեղեկանք1

7. Տեղեկանք2

8. Տեղեկանք3


1) ԷԿ-ի նախագահին ուղղված դիմում

2) Պլան- անոտացիա կամ փորձաքննության ենթարկվող այլ փաստաթուղթ

3) Ստորաբաժանման (ամբիոնի ) նիստի որոշման քաղվածք

4) Հետազոտողի բրոշուր (հայտ), որտեղ մանրամասն նկարագրվում է հայտի բովանդակությունը, մարդկանց կամ լաբորատոր կենդանիների հետ կատարվող փորձերի արձանագրությունը աշխատանքի օրացուցային ընթացակարգի նկարագրությամբ:

5) Կիրառվող դեղերի, օրիգինալ մեթոդների, նրանց հեղինակային ձևափոխման վարաբերյալ համառոտ անոտացիա (վերլուծել փորձարկվող դեղերի կամ տեխնոլոգիաների առանձնահատկություններին և անվտանգությանը վերաբերող տեղեկատվությունը, ինչպես նաև՝ հայտի դիտարկման պահին տարվող կլինիկական հետազոտությունների արդյունքներին վերաբերող տվյալները,այդ թվում վերջին գիտական հոդվածներ, այլ տպագրված նյութեր, փորձարկվող դեղի կարճ բնութագրերի տեսքով և այլն):

6) Հետազոտողի և նրա գիտական ղեկավարի կամ խորհրդատուի ստորագրված և թվագրված մասնագիտական կենսագրերը (CV)՝ հեռախոսահամարների նշմամբ:

7) Հիվանդի տեղեկացված համաձայնության ձև, եթե նախատեսվում է երեխաների կամ սահմանափակ հնարավորությունների տեր անձանց մասնակցությամբ հետազոտություն, ապա տեղեկություն իրենց ծնողների/ խնամակալների համար, հետազոտության ընթացքում հասցված վնասի փոխհատուցման ձև, հետազոտության տվյալների անանուն հրապարակման համաձայնություն:

8) Էթիկական գրախոսական՝ տրված ԷԿ-ի փորձագետի կողմից:

9) Տվյալ աշխատանքին վերաբերող նախորդ փորձաքննության եզրակացությունը ( եթե այդպիսին եղել է):

10) Ներկայացնել աշխատանքի համառոտ բովանդակություն (կես էջի սահմանում):

11) Ներկայացվող ատենախոսության վերաբերյալ տպագրված աշխատամքների կրկնօրինակները(պատճեները):

12)Բոլոր լրացված փաստաթղթերը ներկայացնել ԷԿ թափանցիկ ֆայլերով թղթապանակի մեջ նաև ուղարկել Էթիկայի կոմիտե հետևյալ էլ.հասցեով՝ ec@ysmu.am


 

   22.09.2022թ

 Էթիկայի  Կոմիտեի  N 1  նիստի

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1) ԵՊԲՀ հանրային առողջության և առողջապահության կազմակերպման ամբիոնի պրոֆեսոր Մարինե Արարատի Մարդիյանի կողմից ներկայացված «Արցախի հետ համագործակցության ծրագիր – 2021» մրցույթի «Արցախի բնակչության կյանքի որակի բժշկակենսաբանական վերլուծությունը հետպատերազմյան շրջանում» հետազոտական ծրագրի  քննարկում:

Գրախոս՝                                                                                          պրոֆ.  Ա. Կ. Հայրապետյան  

2) Օստեոպոռոզի կենտրոնի ղեկավար Վարտա Բաբալյանի կողմից իրականցվող «Վահանաձև գեղձի խանգարումները Հայաստանում II փուլ. Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների տարածվածության հետազոտությունը Հայաստանում» հետազոտության ծրագրի՝  փաստաթղթում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ քննարկում:

Գրախոս՝                                                                                         պրոֆ.  Ա. Կ. Հայրապետյան        

3) ԵՊԲՀ մանկաբուժության N 1 ամբիոնի դասախոս Սուսաննա Ալբերտի Հարությունյանի և <<Վստահություն>> առողջապահական ՀԿ կողմից իրականացվող`  <<Հղի կանանց և մայրերի վրա կրծքի կաթի փոխարինիչների թվային մարքեթինգի ներգործության գնահատումը Հայաստանում>>  հետազոտության քննարկում:   

Գրախոս՝                                                                                               պրոֆ. Կ. Հ. Սիմոնյան 

4) Հերացի թիվ 1 Համալսարանական Հիվանդանոցի Ընդհանուր նյարդավիրաբուժության և Գլխուղեղի կաթվածների բուժման վիրաբուժության մասնագիտացված կենտրոնի Նյարդաբանական ծառայության ղեկավար  Եկատերինա Միքայելի Հովհաննիսյանի <<Բազմակենտրոն, դիպվածային, կրկնակի կույր, 3րդփուլի հետազոտություն՝ պլացեբոյի համեմատությամբ IMU-838-ի արդյունավետությունը, անվտանգությունը և տանելիությունը գնահատելու համար կրկնվող ցրված սկլերոզով մեծահասակների շրջանում>> հետազոտության քննարկում:

Գրախոս՝                                                                                               պրոֆ. Ռ. Վ. Ֆանարջյան 

5)  ԵՊԲՀ   վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության ամբիոնի

դասախոս Նաիրա Ղամբարյանի «Կարճ իմպլանտների կիրառման կլինիկա-ռենտգենաբանական հիմնավորումը ծնոտների արտահայտված ապաճով հիվանդների օրթոպեդիկ վերականգնման համալիրում» բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պլան-անոտացիայի քննարկում:

Գիտական ղեկավար՝                                                                    պրոֆ. Գ. Վ. Հակոբյան

Գրախոս՝                                                                                        պրոֆ. Ա. Յու. Պողոսյան     

 6) Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն, Մեծահասակների արյան հիվանդությունների կենտրոնի ղեկավար Աստղիկ Ոսկանյանի «Առաջնային միելոֆիբրոզի տարածվածությունը, կլինիկաախտաբանական նկարագիրը, ախտորոշման, բուժման առանձնահատկությունները, սահմանափակումները և բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում» բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պլան-անոտացիայի  քննարկում:

Գիտական ղեկավար՝                                                       պրոֆ. Գ. Ն. Թամամյան

Գրախոս՝                                                                              դոց.   Ս. Հ. Դանելյան 

7)  ԵՊԲՀ Հանրային առողջության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի վերականգնված  ուսանողների թեզերի  քննարկում՝ 

 1. Մկրտչյան Կարինե Սամվելի «Գյումրի քաղաքի դեռահասների բարեկեցության գնահատում» 
 1. Հարությունյան Հարություն Արտիկի «Տղամարդկանց շրջանում շագանակագեղձի ուռուցքի վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի ուսումնասիրություն» 
 1. Ալեքսանյան Լիլիթ Վարդանի «Երևան քաղաքի առողջության առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) օղակի բժիշկների վերաբերմունքը հոգեկան առողջության ծառայությունների ինտեգրմանը ԱԱՊ» 
 1. Շտոյան Լևոն Մանուկի «Covid 19 համավարակի առաջնային կանխարգելման նկատմամբ ԱԱՊ բժիշկների վերաբերմունքը»
 2. Արմենակյան Ֆրունզիկ Վահանի «Արագածոտնի մարզի ԱԱՊօղակի բուժհաստատություններում բուժօգնության որակի գնահատում»

Գրախոս՝                                                                               պրոֆ.  Ա. Կ. Հայրապետյան       

Փոքրիկ էքսկուրս դեղագիտական ֆակուլտետով, որն այս տարի նշում է հիմնադրման կես դարը

26.09.2022
Փոքրիկ էքսկուրս դեղագիտական ֆակուլտետով