• Հայ
 • Рус
 • Eng

Նպատակը

Համալսարանի գերակա ուղղություններով լաբորատոր, մեթոդական և համալիր սկզբունքներով հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտությունների իրականացում:

Փորձարարական և կլինիկալաբորատոր հետազոտության արդիական եղանակների յուրացում և ներդրում:

Խնդիրները

 • Համալսարանի ամբիոնների աշխատակիցներին, գիտական խմբերին, ասպիրանտներին, հայցորդներին և ուսանողներին` ինքնուրույն և ԳՀԿ-ի հետ համատեղ գիտական հետազոտություններ անցկացնելու համար աշխատանքային պայմանների ապահովում և գիտական խորհրդատվական օգնության տրամադրում:
 • ԳՀԿ բազայի վրա կլինիկական օրդինատորների և ուսանողների ինքնուրույն գիտական խմբերի ստեղծում` տեսական և գործնական բժշկության առավել արդիական ուղղություններով գիտական հետազոտություններ կատարելու նպատակով:
 • ԳՀԿ համապատասխան ստորաբաժանումներում ուսանողների հետ գիտագործնական պարապմունքների անցկացում` հետազոտական սարքավորումների օգտագործման տեխնիկայիև հետազոտության ժամանակակից մեթոդների յուրացման նպատակով:
 • Գիտաշխատողների որակավորում, վերապատրաստման և մասնագիտական հմտությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:

ԵՊԲՀ գիտական միավորները (լաբորատորիաները և խմբերը)

 • ԳՀԿ մորֆոլոգիական հետազոտությունների լաբորատորիա
 • ԳՀԿ ռադիոիզոտոպային, ռադիոիմունային և իմունոֆերմենտային հետազոտությունների լաբորատորիա
 • ԳՀԿ կենսաքիմիական և կենսաֆիզիկական հետազոտությունների լաբորատորիա
 • ԳՀԿ էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտությունների լաբորատորիա
 • ԳՀԿ ինժեներական ապահովման, մաթեմատիկական մոդելավորման և կոնստուկտորական մշակումների լաբորատորիա
 • ԳՀԿ անալիտիկ քիմիայի լաբորատորիա
 • ԳՀԿ ուսումնագիտական լաբորատորիա
 • Լաբորատոր կլինիկական ախտորոշիչ կենտրոն
 • Բժշկական գենետիկայի և մոլեկուլյար ախտորոշման կենտրոն
 • Կլինիկական ախտաբանության (ցիտոմորֆոլոգիական ախտորոշման) լաբորատորիա
 • Ֆունկցիոնալ ախտորոշման լաբորատորիա
 • Կենսաքիմիական ախտորոշման լաբորատորիա

Բազային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ԵՊԲՀ գիտական ծրագրերում ընդգրկված ԳՀԿ լաբորատորիաները

Բժիշկների շարքերը համալրվեցին 889 երդվյալով

06.07.2020
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցային համալիրի պատմական շենքի բակում Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական ...