Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Մոդուլ 7

Գիտագործնական դասընթաց

«Ստոմատոլոգիական գերազանցության դասընթաց»

Ատամնային իմպլանտացիայի արդյունավետության բարձրացման ուղիները

Դաընթացը ներառում է՝

  • դասընթացը  վարող դասախոսի կողմից տեսական նյութի քննարկում, համապատասխան նյութի տեսադիտում

 

ԾՐԱԳԻՐ

Տևողությունը ՝ (8ժամ-2օր)

 № Թեմա 

Առարկա 

դասախոս Տևողություն
 

1

 

 

 

1օր

Ատամնային իմպլանտացիայի արդյունավետության բարձրացման ուղիները

·       Ռիսկի գործոնները ստոմատոլոգիական

·       իմպլանտոլոգիայում` անատոմիական, բիոմեխանիկական, հիվանդի ընդհանուր սոմատիկ վիճակով պայմանավորված

·       2.Իմպլանտացիոն բուժման  պլանավորումը կախված անատոմիական-տոպոգրաֆիկ պարամետրերից, հիվանդի բերանի խոռոչից  և առողջական վիճակից

·       3.Ատամնային իմպլանտացիայի համար անհրաժեշտ ծնոտոսկրերի քանակական և որակական բնութագրերը` ըստ տարբեր դասակարգումների

·       4.Օստոինտեգրացիա, արյան մակարդուկի կոնցեպցիա

Գագիկ Հակոբյան 4 ժամ
1.1 Բարդություններ, որոնք կարող են առաջանալ ատամնային իմպլանտացիայի տարբեր փուլերում, կանխարգելումը և բուժումը
Վիրաբուժական փոլում առաջացող բարդություններ
·       Ուղղորդող գչիրի կոտրվածք

·       Իմպլանտի առաջնային կայունության մասնակի բացակայություն

·       Վերծնոտային ծոցի և քթի խոռոչի հատկի  թափածակում գչիրի աշխատանքի ժամանակ

·       Վերին ծնոտի կտրիչային խողովակի վնասում

·       Վերին ծնոտի արյունատար անոթների վնասում

·       Ստորին ծնոտի նյարդանոթային խողովակի և կզակային նյարդի վնասում գչիրի աշխատանքի ժամանակ վնասում

·       Ենթալեզվային շրջանի արյունատար անոթների վնասում, ասֆիկսիա

·       Ծնոտսկրի դրսային և միջային պատի կոմպակտ շերտերի թափածակում

·       Ստորին ծնոտի կոտրվածք

·       Իմպլանտացիայի սեգմենտում հարևան ատամի վնասում

·       Իմպլանտի կոտրվածք տեղադրման ժամանակ

·       Իմպլանտի դիրքի շեղում, ոչ ամբողջ երակրությամբ  տեղադրում

2օր Իմպլանտացիայի  ուշ  բարդություններ 4 ժամ
2,1 ·       Իմպլանտատի դեզինտեգրացիա, գործոններ որոնք նպաստում են իմպլանտի դեզինտեգրմանը

·       Իմպլանտի միգրացիա վերին ծնոտային ծոց, ծոցից իմպլանտի  հեռացման մեթոդիկան

·       Սխալ դիքում տեղադրված իմպլանտի օրթոպեդիկ բուժման խնդրիներ,էսթետիկ խնդիրներ

·       Պերիմոկոզիտ,կլինիկան,բուժումը և կանխարգելումը

·       Պերիմպլանտիտ, դասակարգումը, բուժումը և կանխարգելումը

·       Իմպլանտի աբաթմենտի, օրթոպեդիկ կոնստրուկցիան ֆիքսող պտուտակի թուլացում,կոտրվածք

·       Իմպլանտի կոտրվածք

·       Օրթոպեդիկ կարկասը երասպատող նյութի շերտազատում

·       Պրոթեզի կոտրվածք

·       Իմպլանոլոգիական բուժում ստացած հիվանդի դինամիկ հսկողություն

·       Իմպլանտոլոգիական բուժման իրավաբանական պայմանագրային փաստաթղթերի կազմում, էթիկական նորմեր

Գագիկ Հակոբյան

Վերապատրաստման մոդուլի մասնակցության վճարը՝

Առանց ՇՄԶ կրեդիտավորման վերապատրաստում՝ 10.000 (տաս հազար) ՀՀ դրամ,

ՇՄԶ կրեդիտավորմամբ վերապատրաստում՝ 15.000 (տասնհինգ հազար) ՀՀ դրամ (ԵՊԲՀ աշխատակիցների համար՝ 10․000 տաս հազար ՀՀ դրամ) :

Դասընթացը հավաստագրված է Առողջապահության նախարարության կողմից, դասընթացի ավարտին տրվում է  ՇՄԶ 8 տեսական:

Դասընթացին մասնակցելու համար կարող եք գրանցվել այստեղ: