Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Մասնագիտական դասընթացներն անցկացվում են  ԵՊԲՀ-ի ամբիոններում և կլինիկական լաբորատորիաներում:

Դասավանդվող դասընթացների ցանկն՝ ըստ կուրսերի

I կուրս (միջնակարգ ընդհանուր կրթության հիմքով)

II կուրս (հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով)

Ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթ, պատմություն, օտար լեզու, ռուսաց լեզու, ֆիզդաստիարակություն, էկոլոգիա և լանդշաֆտագիտության հիմունքներ, քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր, իրավունքի հիմունքներ:

Առանցքային հմտություններ

Հաղորդակցություն, անվտանգություն և առաջին օգնություն, համակարգչային օպերատորական գործի հիմունքներ:

Ընդհանուր մասնագիտական

Լատիներեն լեզու՝ բժշկական տերմինաբանությամբ, մարդու նորմալ անատոմիա և ֆիզիոլոգիա, լաբորատոր ախտորոշման ֆարմակոլոգիա, անօրգանական քիմիայի հիմունքներ, օրգանական քիմիայի հիմունքներ, ախտաբանական անատոմիա և ախտաբանական ֆիզիոլոգիա, առանձին օրգան համակարգերի ախտաբանական անատոմիա և ախտաբանական ֆիզիոլոգիա:

Հատուկ մասնագիտական

Անալիտիկ քիմիա՝ որակական և քանակական անալիզ, մանրէաբանական հետազոտությունների մեթոդներ, հյուսվածաանություն և հյուսվածքաբանական հետազոտությունների տեխնիկա, լաբորատոր աշխատանքների տեխնիկա, հիգիենա և սանիտարահիգիենիկ հետազոտման մեթոդներ:

II կուրս (միջնակարգ ընդհանուր կրթության հիմքով)

III կուրս (հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով)

Ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական

Տնտեսագիտության հիմունքներ, քաղաքագիտություն և սոցիոլոգիայի հիմունքներ, ֆիզդաստիարակություն

Ընդհանուր մասնագիտական

բժշկական գենետիկայի հիմունքներ, աղետների բժշկություն

Հատուկ մասնագիտական

Կոկերի և էշերիխիաների մանրէաբանական հետազոտություն: Սալմոնելաների, շիգելաների, խոլերայի վիբրիոնի, ժանտախտի, տուլարեմիայի, բրուցելլաների մանրէաբանական հետազոտություն: Սիբիրյան խոցի, բացիլների, կապուտ հազի և հարկապուտ հազի որդետելլաների,  դիֆթերիայիկորինեբակտերիաների, տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաների, ախտածին կլոստրիդիաների, ախտածին սպիրոխետների, ռիկետսիաների, վիրուսների մանրէաբանական հետազոտություն: Սանիտարա-մանրէաբանական հետազոտություններ: Կենսաքիմիայի հիմունքներ: Կենսաքիմիական հետազոտման մեթոդներ: Իմունաանություն և իմունաբանական հետազոտման հիմունքներ: Արյան ընդհանուր կլինիկական հետազոտություն: Ողնուղեղային հեղուկի, շճային խոռոչներից ստացված հեղուկի, խորխի, սեռական օրգանների արտադրուկի, մաշկի և նրա ածանցյալներիսնկային ախտահարման ժամանակ ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ: Էրիթրոցիտների իմունոլոգիական հատկությունների հետազոտություն: Մեզի, ստամոքսահյութի, 12 մատնյա աղու հյութի, կղանքի ընդհանուր կլինիկական հետազոտություն: Հիգիենա, սանիտարահիգիենիկ հետազոտության մեթոդներ: Բժշկական մակաուծաբանություն և միջատաբանություն: