Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Ընթացիկ ուսումնական տարին Ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի համար լի էր ձեռքբերումներով

Ընթացիկ ուսումնական տարին Ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի  համար լի էր ձեռքբերումներով

ՀՀ ԳԿ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում ԵՊԲՀ ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնում իրականացվող աշխատանքներն այսօր  լուրջ դերակատարում ունեն ամբիոնի գիտական,  կրթական և ուսումնամեթոդական  գործունեության մեջ:

Ամբիոնի վարիչ Նաիրա Չիչոյանի փոխանցմամբ` մասնավորապես, 21T-3C263 ծածկագրով գիտական նախագծի համաձայն  իրականացվում է Հայաստանի ֆլորայում վայի աճող  և աճեցվող որոշ արժեքավոր բուսահումքերի   (կատվադաղձ, ուրցադաղձ, նարդես կոշտավուն, շուշանբանջար և այլ ) համալիր ֆարմակոգնոստիկ՝  հումքաբանական, ապրանքագիտական, ֆիտոքիմիական,  ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրումը կենսաակտիվ հավելումների և կայունացուցիչների ստացման նպատակով: Իրականացված հետազոտությունների արդյունքների մասին պարբերաբար զեկուցվում են տեղական և միջազգային կոնֆերանսներում , ինչպես նաև՝ տպագրվում ազդեցության գործոն  ունեցող ամսագրերում(Farmacia IF– 1.321 (Web of Science)  , Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences IF– 1.321 (Web of Science) ):

Իրականացվող   Գիտության կոմիտեի կողմից հայտարարված թեմատիկ ֆինանսավորման  նախագծի «սարքեր, նյութեր և ծառայություններ» ենթահոդվածի համաձայն,  2022-23թթ.  ամբիոնը  ձեռք բերեց  եռօկուլյար կենսաբանական մանրադիտակ  GT –XSP-136D (1600X), որն ունի տեսախցիկ և համակարգչին միանալու հնարավորություն : Այն ունի բուսահումքերը  ստանդարտավորելու՝ անատոմիական տարբերակիչ հատկանիշները բացահայտելու   լայն  հնարավորություն  և ցուցված է բժշկական , հետազոտական և ուսումնական նպատակներով:

Ձեռք է բերվել նաև  30Վտ հզորությամբ շարժիչով  ռոտորային գոլորշացուցիչ( Rotary Evaporator RE – 201D/301/501), որն  ունի  բուսական լուծամզվածքներ ստանալու  և խտացնելու  հնարավորություն:

«Ձեռք բերված սարքավորումները ներգրավված են  ամբիոնի ուսումնական և հետազոտական գործընթացի մեջ և հնարավորություն կընձեռեն ուսումնական- լաբորատոր և գիտական աշխատանքներն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար», – մանրամասում է Ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի  ղեկավարը:

Ուշագրավ է նաև  2022-2023 ուսոմնական տարում ամբիոնին EquipSent  (8000 Zurich Swixerland) ոչ առևտրային բարեգործական կազմակերպության  կողմից   և  ԵՊԲՀ-ի անմիջական աջակցությամբ տեղափոխված  համակարգչային մոդելավորմամբ  սկանավորող ժամանակակից սպեկտրոֆոտոմետրի (UV/VIS  DU730< Beckman coulter ) նվիրաբերումը, որը  ևս ներգրավվել է ուսումնահետազոտական գործընթացի մեջ`  բուսահումքի լուծամզվածքներում  կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի հանրագումարը որոշելու համար:

Ստեղծված լաբորատոր պայմանների  շնորհիվ, ամբիոնն  այսօր հնարավորություն  ունի պատշաճ կազմակերպելու ուսումնական-լաբորատոր, գիտական և հետազոտական գործընթացները: