Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Տաթևիկ Արայիկի Փիրումյան

Աշխատանքային գործունեություն

2017թ. ԵՊԲՀ հասարակագիտական առարկաների ամբիոն, փիլիսոփայություն, բիոէթիկա (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով), հասարակագիտություն, քաղաքագիտություն և սոցիոլոգիայի հիմունքներ առարկաների դասախոս

2015-2017 թթ. ԵՊԲՀ հասարակագիտական առարկաների ամբիոն, փիլիսոփայություն, բիոէթիկա (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով), հասարակագիտություն, քաղաքագիտություն և սոցիոլոգիայի հիմունքներ առարկաների ասիստենտ

2013-2015 թթ. գերմանական Պրոկրեդիտ բանկ Հայաստանում, «ֆրոնտ-օֆիսի» մասնագետ

Գիտական գործունեություն

2017թ  պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ ստանալով փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

Գիտաժողովներ և պատվոգրեր

• 30 հունիս, 2017թ Հայաստանի Հանրապետություն ՎԿԱՅԱԳԻՐ, ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի Փիլիսոփայություն և սոցիոլոգիա- 013 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

• 14,15,18 ապրիլ, 2016թ ՎԿԱՅԱԿԱՆ № 0278. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների և արտադրական ուսուցման վարպետների վերապատրաստման վկայական առ այն, որ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի միջին մասնագիտաան կրթական ծրագրի դասախոս Տաթևիկ Արայիկի Փիրումյանը վերապատրաստվել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ‹‹Կրթության ազգային ինստիտուտ›› ՓԲԸ Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից ‹‹Կարողություններին միտված ուսումնառության գործընթացի կազմակերպման և իրականացման արդյունավետության բարձրացում›› ծրագրով:

• 22-23 նոյեմբեր, 2016-ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ. Ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանի 90- ամյակին նվիրված «ԿՅԱՆՔԸ ԵՎ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ» թեմայով միջազգային գիտաժողով, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Երևան, ՀՀ: Զեկուցման թեմա՝ «Հանդուրժողականությունը որպես երկխոսության հաստատման մեխանիզմ առողջապահության ոլորտում»:

• 11 նոյեմբեր, 2016- ՎԿԱՅԱԿԱՆ. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Դասախոսների որակավորման բարձրացման բաժին, կատարելագործվել է՝ ուսումնառելով «Հոգեբանություն», «Մանկավարժություն», «Թեսթերի կազման մեթոդաբանություն» մոդուլները:

• 16-17 հունիս, 2016-ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ. «ԼԵԶՈՒՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՄԻՋՈՑՈՎ» 4-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, Երևան, ՀՀ: Զեկուցման թեմա՝ «Մշակութային երկխոսությունը և բազմամշակութային հասարակության նախագծի ձախողումը համաշխարհայնացման համատեքստում»:

• 21 ապրիլ, 2016- հանրապետական գիտաժողով «ԿԵՆՍԱԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՈՅԱ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ», Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան և Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Երևան, ՀՀ: Զեկուզման թեմա՝ «Հանդուրժողականության հիմնախնդիրը Բիոէթիկայի համատեքստում»:

• 10հոկտեմբեր, 2015- ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ.Անդամակցություն “The International Forum of Teachers” (IFT), ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Բիոէթիկայի ամբիոն, Էթիկայի և առողջության միջազգային կենտրոն, Հայֆայի համալսարան, ղեկավար՝ պրոֆ.Ամնոն Կարմի:

• 10-12 հոկտեմբեր, 2014- ՎԿԱՅԱԿԱՆ. «ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ. ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ և ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ» թեմայով միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, ՀՀ: Զեկուցման թեմա՝ «Հանդուրժողականությունը որպես արդի քաղաքակրթության սոցիոմշակությաին հարացույց»:

Հրատարակած աշխատանքներ

1. Փիրումյան Տ. Հանդուրժողականությունը բիոէթիկայի համատեքստում. բժիշկ-հիվանդ հարաբերութուններ, ‹‹Կենսաբժշկության բարոյաիրավական հիմնախնդիրները›› Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, ժողովածու հանրապետական գիտական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, ‹‹ՌՀՀ›› հրատարակչություն, 2017, էջ 131-136:

2. Փիրումյան Տ., Դավթյան Ս. “Tolerance as a Constructive Mechanism of Dialogue in the field of Healthcare”, Armenian State Teachers` Training University named after Khachatur Abovyan, SCIENTIFIC JOURNAL Published by the Decision of the Scientific Board of Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University, Department of Philosophy and Logic Named after Academician Georg Brutian, Yerevan,Wisdom, 2, 2016, p. 44-48 (անգլերենով):

3. Փիրումյան Տ. Մշակութային երկխոսությունը բազմամշակութային հասարակության նախագծի ձախողման համատեքստում, ‹‹Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, «Լեզվաբանություն և բանասիրություն››, №1 (38), Երևան, ‹‹Լինգվա›› հրատարակչություն, 2016, էջ 674-685:

4. Փիրումյան Տ. Հանդուրժողականության արդի ըմբռնման ակունքները. կրոնական հանդուրժողականություն, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, № 2(647), ՀՀ ԳԱԱ ‹‹Գիտություն›› հրատարակչություն, 2016, Էջ 94-101:

5. Փիրումյան Տ. Հանդուրժողականությունը որպես վստահության և երկխոսության պայման, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», №2 (20), Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2016, էջ 36-48:

6. Փիրումյան Տ. Հանդուրժողականությունը որպես սոցիոմշակութային տարածության կառուցարկման եղանակ, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», № 2 (17), Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2015, էջ 53-62:

7. Փիրումյան Տ. Հանդուրժողականությունը որպես քաղաքական մշակույթ և ժողովրդավարության նախապայման, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», № 3 (144), Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2014, էջ 23-30:

8. Փիրումյան Տ. Հանդուրժողականությունը որպես կյանքի մշակույթի կառուցարկման հարացույց, ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի «Արդիականության մարտահրավերները. Փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ», Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու` նվիրված ֆակուլտետի 50-ամյակին, հոկտեմբեր 10-12, 2014, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014, էջ 92-95:

9. Փիրումյան Տ. Հանդուրժողականության հիմնախնդիրը համաշխարհայնացման համատեքստում, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 141.4, Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2013, էջ 27-35:

10. Փիրումյան Տ. Հանդուրժողականությունը որպես արդի քաղաքակրթության սոցիոմշակութային հարացույց, «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ», Պրակ VIII, Երևան, Լիմուշ, 2011, էջ 90-96:

Այլ աշխատանքներ

2011-2012 TOEFL IBT and PBT Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

2012-2013 Երիտասարդ բանկիրների ծրագիր 7 Գերմանական Պրոկրեդիտ բանկում

2008-2011 «Արեգ գիտամշակութային երիտասարդական ասոցիացիայի» անդամ

Լեզուների իմացություն

Անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց)