Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Կոնտակտներ

(+374 011) 301 022
science@ysmu.am

Գիտական կադրերի պլանավորման և պատրաստման բաժին

Նպատակը

Ապահովել Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտական ներուժի զարգացումը, իրականացնել պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կադրային հերթափոխը, ապահովել գիտական կադրերի երիտասարդացումը, պահպանել գիտական դպրոցը և հզորացնել գործող գիտական հետազոտությունները:

Խնդիրներ

Իրականացնել գիտական կադրերի պլանավորումն ու պատրաստումը ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի և հայցորդության համակարգի միջոցով՝ ամբիոնների և հետազոտական խմբերի կարիքներին համապատասխան,

  • Կազմակերպել ասպիրանտուրայի ընդունելության քննությունները,
  • Կազմակերպել և իրականացնել հետազոտողի` գարնանային և աշնանային շրջանի որակավորման քննությունները,
  • Կազմակերպել գիտական կադրերի վերապատրաստումը,
  • Կազմակերպել հետազոտողի կրեդիտային համակարգով ընդհանուր և մասնագիտական կրթական դասընթացներ,
  • Իրականացնել համապատասխան կրեդիտների հաշվարկում,
  • Ապահովել յուրաքանչյուր հետազոտողի անհատական գործավարույթը
  • Կազմակերպել Համալսարանի գիտակոորդինացիոն խորհրդի, փորձագիտական հանձնաժողովների, էթիկայի կոմիտեի և առաջնային փաստաթղթերի, նյութի և մեթոդների ստուգման հանձնաժողովի գործունեությունը

 

Գիտական կադրերի պատրաստումն ու որակավորումն իրականացվում է ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի և հայցորդության միջոցով:

Ասպիրանտուրան, դոկտորանտուրան և հայցորդությունը հետբուհական կրթության համակարգում գիտամանկավարժական ու գիտական բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստման ձևեր են, որոնք իրականացվում են ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի Հայաստանի Հանրապետության գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկին համապատասխան մասնագիտություններով: