Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Կապ մեզ հետ

(+374 011) 301 022
science@ysmu.am

Ասպիրանտուրա

Ասպիրանտուրան հետբուհական III-րդ մակարդակի կրթության համակարգում գիտամանկավարժական ու գիտական բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստման ձև է, որն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկին համապատասխան մասնագիտություններով:

Ասպիրանտուրա մրցութային կարգով ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ստացել են մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված բժիշկ-մասնագետի որակավորում:

Ասպիրանտուրայում ուսուցումն իրականացվում է առկա և հեռակա ձևերով, անվճար և վճարովի հիմունքներով: Առկա ձևով ուսուցման տևողությունը 3 տարի է, իսկ հեռակա ձևով՝ 4 տարի, որի ընթացքում բացի որակավորման քննությունից ասպիրանտից պահանջվում է ձեռք բերել համապատասխան կրեդիտներ:

Օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք ասպիրանտուրա են ընդունվում վճարովի հիմունքներով միջպետական և միջգերատեսչական պայմանագրերի կամ համաձայնագրերի հիման վրա, ինչպես նաև սեփական նախաձեռնությամբ: Պարտադիր պայման է Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական ապահովագրությունը:

Ասպիրանտուրա ընդունվողները հանձնում են քննություն մասնագիտական առարկայից:

Մասնագիտական քննությանը կարող են մասնակցել այն դիմորդները, ովքեր մինչ այդ հանձնել են «Օտար լեզու» (անգլերեն TOEFL (iBT)՝ 46 և IELTS՝ 5.5, գերմաներեն ON DAF`60 և ֆրանսերեն TCF` 200 միավորներ) առարկայից տարբերակված ստուգարք:  

Անհրաժեշտ ձևաթղթեր

Գիտական կադրերի պատրաստման ծառայության անհրաժեշտ ձեվաթղթեր

Առաջնային փաստաթղթերի, նյութի և մեթոդների ստուգման հանձնաժողով

Գիտակոորդինացիոն խորհուրդ

Ընդունված կարգեր

Ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների հարցաշարեր

Որակավորման մասնագիտական քննությունների հարցաշարեր