Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

Գիտահետազոտական կենտրոն

  • Մորֆոլոգիական հետազոտությունների լաբորատորիա
  • Իմունոֆերմենտային հետազոտությունների լաբորատորիա
  • Շրջակա միջավայրի, հիգիենայի և թունաբանության լաբորատորիա

Գիտահետազոտական ստորաբաժանումների նպատակը

Համալսարանի գերակա ուղղություններով լաբորատոր, մեթոդական և համալիր սկզբունքներով հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտությունների իրականացում:

Փորձարարական և կլինիկալաբորատոր հետազոտության արդիական եղանակների յուրացում և ներդրում:

Խնդիրները

  • Համալսարանի ամբիոնների աշխատակիցներին, գիտական խմբերին, ասպիրանտներին, հայցորդներին և ուսանողներին` ինքնուրույն և ԳՀԿ-ի հետ համատեղ գիտական հետազոտություններ անցկացնելու համար աշխատանքային պայմանների ապահովում և գիտական խորհրդատվական օգնության տրամադրում:
  • ԳՀԿ բազայի վրա կլինիկական օրդինատորների և ուսանողների ինքնուրույն գիտական խմբերի ստեղծում` տեսական և գործնական բժշկության առավել արդիական ուղղություններով գիտական հետազոտություններ կատարելու նպատակով:
  • ԳՀԿ համապատասխան ստորաբաժանումներում ուսանողների հետ գիտագործնական պարապմունքների անցկացում` հետազոտական սարքավորումների օգտագործման տեխնիկայի և հետազոտության ժամանակակից մեթոդների յուրացման նպատակով:
  • Գիտաշխատողների որակավորում, վերապատրաստման և մասնագիտական հմտությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:

Նեյրոգիտության լաբորատորիա

Պատմություն

21.06.2016թ. ԵՊԲՀ հոգաբարձուների թիվ 16 որոշմամաբ ԳՀԿ կենսաքիմիայի և կենսաֆիզիկայի հետազոտությունների լաբորատորիաները միավորվել և անվանվել են նեյրոգիտության լաբորատորիա:

15.01.2020 թ. ԵՊԲՀ հոգաբարձուների թիվ 2 որոշմամաբ նեյրոգիտության լաբորատորիան հաստատվել է առանձին կառուցվածքով:

Նեյրոգիտության լաբորատորիայի հետազոտությունները հանդիսանում են ԵՊԲՀ գերակա ուղղություն: