Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԱՑԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԳ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԵՎ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌՑԱՆՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ ՁԵՎԱՉԱՓՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹԵՍՏԱՅԻՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 12 ԿՐԵԴԻՏԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՎԵՐԱՀԱՆՁՄԱՆ ԿԱՐԳ ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅԱՆ ԿԱՐԳ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ԲԱՑ ԹՈՂՆՎԱԾ ԴԱՍԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ