Կայքը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։
The site is still under testing.

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ՆՄՈՒՇԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ԿԱՐԳ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ, ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԽՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ ԱՖԻԼԻԱՑԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՈւՍՈւՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՈւՂԵԳՐՈւՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ՊՐՈՖԵՍՈՐԻ ԿՈՉՄԱՆ ՇՆՈՐՀՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ ՏԵՍԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳ ՔՈԼԵՋԻ ՈւՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈւՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՔՈԼԵՋՈՒՄ «ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ, ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ, ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՀԱՆՁՆՄԱՆ» ԿԱՐԳ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԲՈՒԺՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱԿՈՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈւ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈւԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՈւՍՈւՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈւԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՈւՍՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈւՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ԵՊԲՀ-Ի ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԱՐԽԻՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ