• Հայ
 • Рус
 • Eng

Նպատակը՝ 

ԵՊԲՀ-ին առընթեր Էթիկայի կոմիտեն (ԷԿ) գործում է 10.11.2009 թ-ի ռեկտորատի նիստի թիվ 12 որոշման համաձայն: Նրա հիմնական նպատակն է ապահովել համալսարանում և այլ բժշկական հաստատություններիում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների բարձր մակարդակը և նրանց համապատասխանությունը էթիկայի կանոններին: Էթիկայի կոմիտեի գործունեությունը չպետք է հակասի տեղական օրենսդրական ակտերին: 

Խնդիրները՝

 • Բժշկակենսաբանական բոլոր հետազոտությունների էթիկական փորձաքննություն,
 • Էթիկայի կանոնների և փորձագիտության ընթացակարգերի մշակում և հրապարակում,
 • ԵՊԲՀ-ում և այլ բժշկական հաստատություններում կատարվող գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների մասնակիցների իրավունքների պաշտպանություն: 

Սկզբունքները՝

 • արդարություն,
 • իրազեկություն,
 • թափանցիկություն,
 • անկախություն: 

 

 

 

 

 

Կոմիտեի կազմը

Կոմիտեի կազմը ձևավորվում է իրազեկ անձանց ընդգրկմամբ՝ անկախ աշխատելու կարողությամբ: Կոմիտեի կազմը պետք է բազմազան լինի, պետք է ընդգրկված լինեն համապատասխան մասնագետներ տարբեր բնագավառներից: Կոմիտեի նախագահի թեկնածությունը հաստատվում է ԵՊԲՀ Էթիկայի կոմիտեի խորհրդի կողմից, նախագահը նշանակում է կոմիտեի անդամներին: Կոմիտեն կազմված է առնվազն 11 և առավելագույնը 17 անդամներից:

 Որոշումների կայացումը 

Որոշումների կայացման կարգը սահմանվում է հատուկ ընթացակարգով, որը սահմանվում է կոմիտեի կանոնակարգով: Քվեարկությանը մասնակցում են այն անդամները, որոնք մասնակցել են հայտի քննարկմանը, իսկ այն անդամները, որոնց մասնակցությունը տվյալ հայտի փորձաքննությանը կարող է շահերի բախում առաջացնել, չեն մասնակցում հայտի ո՛չ քննարկմանը, ո՛չ էլ քվեարկությանը: Որոշումը կայացվում է ըստ մեծամասնության քվեների: 

Հայտի ներկայացման ընթացակարգը 

ԷԿ-ի քննարկմանը պահանջվող փաստաթղթերը դիմորդը ներկայացնում է հայերեն լեզվով ստորին բերված պահանջների համապատասխան: Եթե հայտը ամբողջովին համապատասխանում է պահանջներին, ապա ընդգրկվում է նիստի օրակարգում: Եթե աշխատանքը չի համապատասխանում ԷԿ-ի պահանջներին, չի ընդունվում քննարկման համար: Այդ դեպքում դիմորդին բացատրվում է մերժման պատճառը: Նիստի օրակարգը տեղադրվում է ԷԿ-ի կայք նիստից 7 օր առաջ: Այս ժամկետից հետո հայտերի ընդունումը դադարեցվում է: ԷԿ-ի եզրակացությունը դիմորդին տրվում է նիստի հաջորդ օրը: 

Հայտի քննարկում 

ԷԿ-ի նիստերը կազմակերպվում են ըստ ժամանակացույցի: Անդամները նախապես ծանոթանում են համապատասխան փաստաթղթերին: Խորհրդատուները և ղեկավարները կարող են մասնակցել հայտի քննարկմանը, արտահայտել իրենց կարծիքը ըստ անհրաժեշտության կամ այն ուղարկել էլ. փոստով՝ գաղտնիության պայմանով:

Քննարկման ընթացքում ուշադրություն է դարձվում հետևյալ խնդիրներին՝

 • հետազոտության ձևավորում, խնդիրների և նպատակների համապատասխանություն էթիկայի նորմերին,
 • հետազոտության մեջ ռիսկի և օգտի պատճառաբանում,
 • ստուգիչ խմբերի կիրառման նպատակահարմարություն,
 • հետազոտությունը ընդմիջելու կամ դադարեցնելու ցուցանիշներ,
 • հնարավորությունների համապատասխանություն հետազոտության խնդիրների և նպատակների իրականացման համար,
 • հետազոտողների կազմի քննարկում,
 • հետազոտվողների ընտրության սկզբունքները,
 • բուժօգնության մատուցում և հետազոտության մասնակիցների շահերի պաշտպանություն.
 • ֆինանսական և ոչ ֆինանսական վնասի փոխհատուցում հետազոտության մասնակիցներին վնաս պատճառելու դեպքում,

ԷԿ-ի պատասխանը կարող է լինել՝ 1) դրական, 2) դրական` դիտողություններով, 3) բացասական: 

Պատասխան 

Պատասխանը տրվում է գրավոր: Բացասական կամ մասնակի բացասական արդյունքի դեպքում բերվում են մանրամասն պատճառաբանություններ:

 

Էթիկայի կոմիտեի կազմ

Տեսական կազմ 

Կլինիկական կազմ


Անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

1. Դիմում

2. Կենդանիների հետ հետազոտությունների անցկացման էթիկական փորձաքննության հայտ

3. Հետազոտության մասնակցության տեղեկացված համաձայնություն

4. Մարդկանց մասնակցությամբ հետազոտությունների անցկացման էթիկական փորձաքննության հայտ

5. Տեղեկանք

6. Տեղեկանք1

7. Տեղեկանք2

8. Տեղեկանք3


1) ԷԿ-ի նախագահին ուղղված դիմում

2) Պլան- անոտացիա կամ փորձաքննության ենթարկվող այլ փաստաթուղթ

3) Ստորաբաժանման (ամբիոնի ) նիստի որոշման քաղվածք

4) Հետազոտողի բրոշուր (հայտ), որտեղ մանրամասն նկարագրվում է հայտի բովանդակությունը, մարդկանց կամ լաբորատոր կենդանիների հետ կատարվող փորձերի արձանագրությունը աշխատանքի օրացուցային ընթացակարգի նկարագրությամբ:

5) Կիրառվող դեղերի, օրիգինալ մեթոդների, նրանց հեղինակային ձևափոխման վարաբերյալ համառոտ անոտացիա (վերլուծել փորձարկվող դեղերի կամ տեխնոլոգիաների առանձնահատկություններին և անվտանգությանը վերաբերող տեղեկատվությունը, ինչպես նաև՝ հայտի դիտարկման պահին տարվող կլինիկական հետազոտությունների արդյունքներին վերաբերող տվյալները,այդ թվում վերջին գիտական հոդվածներ, այլ տպագրված նյութեր, փորձարկվող դեղի կարճ բնութագրերի տեսքով և այլն):

6) Հետազոտողի և նրա գիտական ղեկավարի կամ խորհրդատուի ստորագրված և թվագրված մասնագիտական կենսագրերը (CV)՝ հեռախոսահամարների նշմամբ:

7) Հիվանդի տեղեկացված համաձայնության ձև, եթե նախատեսվում է երեխաների կամ սահմանափակ հնարավորությունների տեր անձանց մասնակցությամբ հետազոտություն, ապա տեղեկություն իրենց ծնողների/ խնամակալների համար, հետազոտության ընթացքում հասցված վնասի փոխհատուցման ձև, հետազոտության տվյալների անանուն հրապարակման համաձայնություն:

8) Էթիկական գրախոսական՝ տրված ԷԿ-ի փորձագետի կողմից:

9) Տվյալ աշխատանքին վերաբերող նախորդ փորձաքննության եզրակացությունը ( եթե այդպիսին եղել է):

10) Ներկայացնել աշխատանքի համառոտ բովանդակություն (կես էջի սահմանում):

11) Ներկայացվող ատենախոսության վերաբերյալ տպագրված աշխատամքների կրկնօրինակները(պատճեները):

12)Բոլոր լրացված փաստաթղթերը ներկայացնել ԷԿ թափանցիկ ֆայլերով թղթապանակի մեջ նաև ուղարկել Էթիկայի կոմիտե հետևյալ էլ.հասցեով՝ ec@ysmu.am

 

 


   24.10. 2019թ                                                                                Էթիկայի  Կոմիտեի  N 2  նիստի                                                                        ՕՐԱԿԱՐԳ

 

1) ԵՊԲՀ Բժշկական քիմիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Մագդալինա Մհերի Մելքոնյանի “Towards understanding the role of alpha 2 adrenoceptors in Alzheimer’s disease pathology: therapeutic effects of a new alpha 2 adrenoblocker”   հետազոտական ծրագրի  քննարկում:

Գրախոս՝                                                                                                պրոֆ. Գ. Ս. Վարդանյան  

 

 

2) ԵՊԲՀ Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ.,Վահե Յուրիի Ազատյանի բժշկական գիտությունների  դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պլան-անոտացիայի քննարկում հետևյալ թեմայով՝ <<Բերանի լորձաթաղանթի և պարօդոնտի կլինիկա-մորֆոլոգիական իմունոհիստոքիմիական փոփոխությունները լյարդի վիրուսային ախտահարումների և ՄԻԱՎ վարակի ժամանակ>>:

Գիտական խորհրդատու՝                                                                    պրոֆ. Լ. Կ. Եսայան

Գրախոս՝                                                                                                   պրոֆ.  Ա. Յ. Պողոսյան              

        

3) Հանրային առողջության ֆակուլտետի դեկան՝ բ.գ.դ., պրոֆ., Մարինե Գևորգի Հովհաննիսյանի «Երևան քաղաքի 30-60 տարեկան կանանց շրջանում կրծքագեղձի քաղցկեղի սկրինիգնի մասին իրազեկվածությունը, գիտելիքները և դիմելիության խոչընդոտները» հետազոտական աշխատանքի  քննարկում:

Գրախոս՝                                                                                            պրոֆ.  Ա. Կ. Հայրապետյան   

 

 4) Հանրային առողջության ֆակուլտետի հրավիրված դասախոս՝ Ռահուլ Սետհի Անիլի «Բանկային վարկերի/ հիփոթեքային վարկերի ազդեցությունը Հայաստանի բնակչության սիրտանոթային համակարգի առողջության վրա» թեմայով հետազոտական պլանի քննարկում:

 Գրախոս՝                                                                                          պրոֆ.  Ա. Կ. Հայրապետյան     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 5) <<Բժիշկներ առանց սահմանների>> Ֆրանսիա տուբերկուլոզի խորհրդատու, Քեթի Հյուիսոնի, «Էպիդեմիոլոգ՝ Հելենա Հուերգայի, Էպիդեմիոլոգ՝ Նարա Մելիքյանի կողմից  Էթիկաի կոմիտեի համաձայնությունը ստանալու առ այն, որ ռետրոսպեկտվ դե-իդետֆիկացված տվյալները հավաքագրված ծրագրային նպատակով կիսվեն երրորդ դեմքի, մասնավորապես Լոնդոնի Տրոպիկական Բժշկության և Հիգիենայի դպրոցի, հետ:

Գրախոս՝                                                                                            պրոֆ.  Ա. Կ. Հայրապետյան 

 

 6) <<Ուիգմոր>> կլինիկայի մանկաբուժական ծառայության ղեկավար Հրաչուհի Ալբերտի Ղազարյանի, Աիդա Պապիկյանի կողմից ներկայացված «Ընտանեկան բժիշկների գիտելիքները, դիրքորոշումները և ընկալումները մանկաբուժության վերաբերյալ» թեմայով հետազոտական ծրագրի  քննարկում:

 Գրախոս՝                                                                                             դոց.  Ն. Մկրտչյան  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7)  ԵՊԲՀ մանկաբուժության թիվ 2 ամբիոնի հայցորդ  Հրաչուհի Ալբերտի Ղազարյանի   բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության

<<Ռեսպիրատոր սինցիտիալ և գրիպի վիրուսների կլինիկական նշանակությունը շնչական վարակի կապակցությամբ  հոսպիտալացված մինչև հինգ տարեկան երեխաների շրջանում>> կրկնակի քննարկում ժամկետի վաղեմությունը լրանալու պատճառով:

 

8) ԵՊԲՀ ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս Սաթենիկ Հրաչի Ադամյանի  բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության  <<Կալցիում-կարգավորիչ հորմոնալ համակարգի դերը սրտի գործունեության մեխանիզմներում>>          կրկնակի քննարկում ժամկետի վաղեմությունը լրանալու պատճառով:

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                                                

ԵՊԲՀ-ում կայացավ Drug Development: from Design to Customer խորագրով դեղագիտական միջազգային գիտաժողով

04.10.2019
ԵՊԲՀ –ում կայացած «Drug Development: from Design to Customer» DDDC 2019 խորագրով դեղագիտական միջազգային գիտաժողովին իրենց ...