• Հայ
 • Рус
 • Eng

Նպատակը՝ 

ԵՊԲՀ-ին առընթեր Էթիկայի կոմիտեն (ԷԿ) գործում է 10.11.2009 թ-ի ռեկտորատի նիստի թիվ 12 որոշման համաձայն: Նրա հիմնական նպատակն է ապահովել համալսարանում և այլ բժշկական հաստատություններիում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների բարձր մակարդակը և նրանց համապատասխանությունը էթիկայի կանոններին: Էթիկայի կոմիտեի գործունեությունը չպետք է հակասի տեղական օրենսդրական ակտերին: 

Խնդիրները՝

 • Բժշկակենսաբանական բոլոր հետազոտությունների էթիկական փորձաքննություն,
 • Էթիկայի կանոնների և փորձագիտության ընթացակարգերի մշակում և հրապարակում,
 • ԵՊԲՀ-ում և այլ բժշկական հաստատություններում կատարվող գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների մասնակիցների իրավունքների պաշտպանություն: 

Սկզբունքները՝

 • արդարություն,
 • իրազեկություն,
 • թափանցիկություն,
 • անկախություն: 

 

 

 

 

 

Կոմիտեի կազմը

Կոմիտեի կազմը ձևավորվում է իրազեկ անձանց ընդգրկմամբ՝ անկախ աշխատելու կարողությամբ: Կոմիտեի կազմը պետք է բազմազան լինի, պետք է ընդգրկված լինեն համապատասխան մասնագետներ տարբեր բնագավառներից: Կոմիտեի նախագահի թեկնածությունը հաստատվում է ԵՊԲՀ Էթիկայի կոմիտեի խորհրդի կողմից, նախագահը նշանակում է կոմիտեի անդամներին: Կոմիտեն կազմված է առնվազն 11 և առավելագույնը 17 անդամներից:

 Որոշումների կայացումը 

Որոշումների կայացման կարգը սահմանվում է հատուկ ընթացակարգով, որը սահմանվում է կոմիտեի կանոնակարգով: Քվեարկությանը մասնակցում են այն անդամները, որոնք մասնակցել են հայտի քննարկմանը, իսկ այն անդամները, որոնց մասնակցությունը տվյալ հայտի փորձաքննությանը կարող է շահերի բախում առաջացնել, չեն մասնակցում հայտի ո՛չ քննարկմանը, ո՛չ էլ քվեարկությանը: Որոշումը կայացվում է ըստ մեծամասնության քվեների: 

Հայտի ներկայացման ընթացակարգը 

ԷԿ-ի քննարկմանը պահանջվող փաստաթղթերը դիմորդը ներկայացնում է հայերեն լեզվով ստորին բերված պահանջների համապատասխան: Եթե հայտը ամբողջովին համապատասխանում է պահանջներին, ապա ընդգրկվում է նիստի օրակարգում: Եթե աշխատանքը չի համապատասխանում ԷԿ-ի պահանջներին, չի ընդունվում քննարկման համար: Այդ դեպքում դիմորդին բացատրվում է մերժման պատճառը: Նիստի օրակարգը տեղադրվում է ԷԿ-ի կայք նիստից 7 օր առաջ: Այս ժամկետից հետո հայտերի ընդունումը դադարեցվում է: ԷԿ-ի եզրակացությունը դիմորդին տրվում է նիստի հաջորդ օրը: 

Հայտի քննարկում 

ԷԿ-ի նիստերը կազմակերպվում են ըստ ժամանակացույցի: Անդամները նախապես ծանոթանում են համապատասխան փաստաթղթերին: Խորհրդատուները և ղեկավարները կարող են մասնակցել հայտի քննարկմանը, արտահայտել իրենց կարծիքը ըստ անհրաժեշտության կամ այն ուղարկել էլ. փոստով՝ գաղտնիության պայմանով:

Քննարկման ընթացքում ուշադրություն է դարձվում հետևյալ խնդիրներին՝

 • հետազոտության ձևավորում, խնդիրների և նպատակների համապատասխանություն էթիկայի նորմերին,
 • հետազոտության մեջ ռիսկի և օգտի պատճառաբանում,
 • ստուգիչ խմբերի կիրառման նպատակահարմարություն,
 • հետազոտությունը ընդմիջելու կամ դադարեցնելու ցուցանիշներ,
 • հնարավորությունների համապատասխանություն հետազոտության խնդիրների և նպատակների իրականացման համար,
 • հետազոտողների կազմի քննարկում,
 • հետազոտվողների ընտրության սկզբունքները,
 • բուժօգնության մատուցում և հետազոտության մասնակիցների շահերի պաշտպանություն.
 • ֆինանսական և ոչ ֆինանսական վնասի փոխհատուցում հետազոտության մասնակիցներին վնաս պատճառելու դեպքում,

ԷԿ-ի պատասխանը կարող է լինել՝ 1) դրական, 2) դրական` դիտողություններով, 3) բացասական: 

Պատասխան 

Պատասխանը տրվում է գրավոր: Բացասական կամ մասնակի բացասական արդյունքի դեպքում բերվում են մանրամասն պատճառաբանություններ:

 

Էթիկայի կոմիտեի կազմ

Տեսական կազմ 

Կլինիկական կազմ


Անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

1. Դիմում

2. Կենդանիների հետ հետազոտությունների անցկացման էթիկական փորձաքննության հայտ

3. Հետազոտության մասնակցության տեղեկացված համաձայնություն

4. Մարդկանց մասնակցությամբ հետազոտությունների անցկացման էթիկական փորձաքննության հայտ

5. Տեղեկանք

6. Տեղեկանք1

7. Տեղեկանք2

8. Տեղեկանք3


1) ԷԿ-ի նախագահին ուղղված դիմում

2) Պլան- անոտացիա կամ փորձաքննության ենթարկվող այլ փաստաթուղթ

3) Ստորաբաժանման (ամբիոնի ) նիստի որոշման քաղվածք

4) Հետազոտողի բրոշուր (հայտ), որտեղ մանրամասն նկարագրվում է հայտի բովանդակությունը, մարդկանց կամ լաբորատոր կենդանիների հետ կատարվող փորձերի արձանագրությունը աշխատանքի օրացուցային ընթացակարգի նկարագրությամբ:

5) Կիրառվող դեղերի, օրիգինալ մեթոդների, նրանց հեղինակային ձևափոխման վարաբերյալ համառոտ անոտացիա (վերլուծել փորձարկվող դեղերի կամ տեխնոլոգիաների առանձնահատկություններին և անվտանգությանը վերաբերող տեղեկատվությունը, ինչպես նաև՝ հայտի դիտարկման պահին տարվող կլինիկական հետազոտությունների արդյունքներին վերաբերող տվյալները,այդ թվում վերջին գիտական հոդվածներ, այլ տպագրված նյութեր, փորձարկվող դեղի կարճ բնութագրերի տեսքով և այլն):

6) Հետազոտողի և նրա գիտական ղեկավարի կամ խորհրդատուի ստորագրված և թվագրված մասնագիտական կենսագրերը (CV)՝ հեռախոսահամարների նշմամբ:

7) Հիվանդի տեղեկացված համաձայնության ձև, եթե նախատեսվում է երեխաների կամ սահմանափակ հնարավորությունների տեր անձանց մասնակցությամբ հետազոտություն, ապա տեղեկություն իրենց ծնողների/ խնամակալների համար, հետազոտության ընթացքում հասցված վնասի փոխհատուցման ձև, հետազոտության տվյալների անանուն հրապարակման համաձայնություն:

8) Էթիկական գրախոսական՝ տրված ԷԿ-ի փորձագետի կողմից:

9) Տվյալ աշխատանքին վերաբերող նախորդ փորձաքննության եզրակացությունը ( եթե այդպիսին եղել է):

10) Ներկայացնել աշխատանքի համառոտ բովանդակություն (կես էջի սահմանում):

11) Ներկայացվող ատենախոսության վերաբերյալ տպագրված աշխատամքների կրկնօրինակները(պատճեները):

12)Բոլոր լրացված փաստաթղթերը ներկայացնել ԷԿ թափանցիկ ֆայլերով թղթապանակի մեջ նաև ուղարկել Էթիկայի կոմիտե հետևյալ էլ.հասցեով՝ ec@ysmu.am

 

 


 

                                                                                            

13. 06. 2019թ 

Էթիկայի Կոմիտեի  N 12  նիստի

 

ՕՐԱԿԱՐԳ

 

1) Հերացի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի Դիմածնոտային վիրաբ. և ԼՕՌ կլինիկայի ղեկավար Աննա Յուրիի Պողոսյանի  “Quality of life in patients undergoing tracheostomy” ISTRN (ID ISRCTN24668317) համակարգում գրանցված հետազոտության համար անհրաժեշտ համաձայնության ձևաչափի   քննարկում:

Գրախոս՝                                      Մելիք Ռ. Սողոմոնյան                                                                                                                                                                                    

2) Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիա, Մարիետտա Դավթի Խուրշուդյանի «Հոգեկան և մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց հզորացում հանուն իրենց իրավունքների պաշտպանության. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայի և Որակի Իրավունքի սկզբունքների ներդրումը Հայաստանում» թեմայով հետազոտական ծրագրի քննարկում:

Գրախոս՝                                        դոց. Խ. Վ. Գասպարյան

3) ԵՊԲՀ, ԳՀԿ Շրջակա միջավայրի հիգիենայի և թունաբանության լաբորատորիայի  գիտաշխատող,  կ.գ.թ. Սուսաննա Բաբկենի Պողոսյանի  <<Հայրենական արտադրության նոր ագրոքիմիկատի առաջնային թունաբանական գնահատումը>> հոդվածի   քննարկում:

Գրախոս՝                                                   դոց. Ա. Գ. Ժամհարյան                                                                                                                                         

4) ԵՊԲՀ օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի դասախոս Արտակ Գագիկի Հեբոյանի <<Լնդահեղուկի պարամետրերի փոփոխությունը տարբեր օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներով ծամողական ֆունկցիան վերականգնելուց հետո>> հոդվածի քննարկում:  

Գրախոս՝                                                    պրոֆ. Ա. Յ. Պողոսյան 

5)  ԵՊԲՀ Նեոնատոլոգիայի ամբիոնի  ասիստենտ, Վարսենիկ Վոլոդյայի Քերոբյանի   բժշկական  գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության քննարկում հետևյալ թեմայով՝ «Նորածինների թոքային հիվանդությունների տարբերակիչ ախտորոշումը և ելքերի կանխատեսումը ոչ ինվազիվ շնչառական թերապիայի ժամանակ»: 

Գիտական ղեկավար՝                                      պրոֆ.  Պ. Ա. Մազմանյան 

Գրախոս՝                                                       պրոֆ.  Ա. Ա. Սարգսյան

6) ԵՊԲՀ պլաստիկ վիրաբուժության ամբիոնի ասպիրանտ Ֆելիքս Արտավազդի Ներսիսյանի բժշկական  գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պլան-անոտացիայի քննարկում հետևյալ թեմայով՝ <<Պերֆորանտային լոկոռեգիոնալ լաթերի կիրառումը փափուկ հյուսվածքային դեֆեկտների ռեկոնստրուկցիայի նպատակով. լաթի ընտրության ալգորիթմ>>: 

Գիտական ղեկավար՝                              դոց.  Ա.  Բ. Սահակյան

Գրախոս՝                                   պրոֆ. Զ. Ա. Տեր-Ավետիքյան 

7) ԵՊԲՀ Հանրային առողջուոթյան ֆակուլտետի   մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանողների թեզերի քննարկում, գրախոս՝   պրոֆ. Ա. Կ. Հայրապետյան

 1. Արմինե Սեյրանի Կարապետյան «2-րդ տիպի շաքարային դիաբետով հիվանդների իրազեկվածությունը բարդությունների վերաբերյալ Արմավիրի մարզում»

Գիտական ղեկավար՝    դոցենտ, Մանիկ Անդրանիկի Մեյմարյան

 1. Գոհար Միրզոյան «Վերջին 5 տարրների ընթացքում 20-40 տարեկան անձանց շրջանում համակարգային կարմիր գայլախտի տարածվածության ռետրոսպեկտիվ անալիզ՝ Երևան քաղաքում»    

Գիտական ղեկավար՝    Հ. Ն. Սարգսյան

 1. Թամարա Լևոնի Սեդրակյան «Ֆիզիկական ակտիվության գնահատումն ու հիպոդինամիայի ռիսկի գործոնների հայտնաբերումը Երևան քաղաքի 8րդ և 11րդ դասարանների աշակերտների շրջանում»

Գիտական ղեկավար՝ Մարիետտա Խուրշուդյան

 1. Հարություն Խաչատրյան «Բուժաշխատողների շրջանում հիվանդների հետ արդյունավետ հաղորդակցման հմտությունների ուսումնասիրություն Մասիս ԲԿ - ում »

Գիտական ղեկավար՝ Լուսինե Բորիսի Քոչարյան

 1. Վահե Հարությունյան <<Պլանային պատվաստումներից հրաժարման պատճառները Երևան քաղաքում>> Գիտական ղեկավար՝ Արմինե  Հայրապետյան
 2. Քնարիկ Մխիթարյան «Մինչև 3 տարեկան երեխաների շրջանում աուտիզմի վաղ հայտնաբերման վերաբերյալ բժիշկների իրազեկվածությունը ք Երևանում և Կոտայքի մարզում»

Գիտական ղեկավար՝  Սոֆյա  Հենրիկի Մկրտչյան       

 1. էլիզա Գրիգորյան «Շաքարային դիաբետի և նրա զարգացմանը նպաստող ռիսկի գործոննորի տարածվածությունը ՀՀ բնակչության շրջանում»

 Գիտական ղեկավար՝   Անդրեասյան Դիանա Միքայելի

 1. Մադլեն Դավիթի Նաջարյան <<Հետիոտների ռիսկային վարքագիծը կարգավորվող խաչմերուկներում>>

Գիտական ղեկավար՝  Արտաշես Էդուարդի Թադևոսյան

 1. Մերգելյան Աննա Հովհաննեսի «Պացիենտների գոհունակության գնահատում մանկական ստոմատոլոգիական ծառայությունների որակի վերաբերյալ Երևան քաղաքում»

Գիտական ղեկավար՝   Արմինե Հայրապետյան

 1. Մանե Մուրադյան «Գլխուղեղի կաթվածի զարգացման համաճարակաբանական առանձնահատկությունները և ռիսկի գործոնները Մեղրի համայնքում»

Գիտական ղեկավար՝   Մանիկ Անդրանիկի Մեյմարյան

 1. Մինասյան Ելենա <<Երևան քաղաքի չափահաս բնակչության վերաբերմունքի ուսումնասիրություն դեղերի, մասնավորապես՝ հակավարակային դեղերի, դեղատոմսով բաց թողման նոր կարգի վերաբերյալ>>

Գիտական ղեկավար՝    Քոչարյան Լուսինե

 1. Նարեկ Արամի Ամիրյան <<Երևան քաղաքի առողջության առաջնային պահպանման բժշկական հաստատությունների աշխատանքի կազմակերպման մեթոդների առանձնահատկությունների դերը բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման բարելավման գործում>>

Գիտական ղեկավար՝   Դավիթ Մելիք-Նուբարյան

 1. Բագրատ Գրիգորի Ավետիսյան «Բուժհիմնարկներում աշխատելու ազդեցությունը բժիշկների գերհոգնածության, կյանքի որակի և հոգեկան առողջության վրա. համեմատություն ամբուլատոր և ստացիոնար պայմաններում աշխատողների միջև»

Գիտական ղեկավար՝   Աննա  Մարգարյան

 

ԵՊԲՀ-ն ավելի հզոր դառնալու ճանապարհին է

31.07.2019