• Հայ
 • Рус
 • Eng

Նպատակը՝ 

ԵՊԲՀ-ին առընթեր Էթիկայի կոմիտեն (ԷԿ) գործում է 10.11.2009 թ-ի ռեկտորատի նիստի թիվ 12 որոշման համաձայն: Նրա հիմնական նպատակն է ապահովել համալսարանում և այլ բժշկական հաստատություններիում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների բարձր մակարդակը և նրանց համապատասխանությունը էթիկայի կանոններին: Էթիկայի կոմիտեի գործունեությունը չպետք է հակասի տեղական օրենսդրական ակտերին: 

Խնդիրները՝

 • Բժշկակենսաբանական բոլոր հետազոտությունների էթիկական փորձաքննություն,
 • Էթիկայի կանոնների և փորձագիտության ընթացակարգերի մշակում և հրապարակում,
 • ԵՊԲՀ-ում և այլ բժշկական հաստատություններում կատարվող գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների մասնակիցների իրավունքների պաշտպանություն: 

Սկզբունքները՝

 • արդարություն,
 • իրազեկություն,
 • թափանցիկություն,
 • անկախություն: 

 

 

 

 

 

Կոմիտեի կազմը

Կոմիտեի կազմը ձևավորվում է իրազեկ անձանց ընդգրկմամբ՝ անկախ աշխատելու կարողությամբ: Կոմիտեի կազմը պետք է բազմազան լինի, պետք է ընդգրկված լինեն համապատասխան մասնագետներ տարբեր բնագավառներից: Կոմիտեի նախագահի թեկնածությունը հաստատվում է ԵՊԲՀ Էթիկայի կոմիտեի խորհրդի կողմից, նախագահը նշանակում է կոմիտեի անդամներին: Կոմիտեն կազմված է առնվազն 11 և առավելագույնը 17 անդամներից:

 Որոշումների կայացումը 

Որոշումների կայացման կարգը սահմանվում է հատուկ ընթացակարգով, որը սահմանվում է կոմիտեի կանոնակարգով: Քվեարկությանը մասնակցում են այն անդամները, որոնք մասնակցել են հայտի քննարկմանը, իսկ այն անդամները, որոնց մասնակցությունը տվյալ հայտի փորձաքննությանը կարող է շահերի բախում առաջացնել, չեն մասնակցում հայտի ո՛չ քննարկմանը, ո՛չ էլ քվեարկությանը: Որոշումը կայացվում է ըստ մեծամասնության քվեների: 

Հայտի ներկայացման ընթացակարգը 

ԷԿ-ի քննարկմանը պահանջվող փաստաթղթերը դիմորդը ներկայացնում է հայերեն լեզվով ստորին բերված պահանջների համապատասխան: Եթե հայտը ամբողջովին համապատասխանում է պահանջներին, ապա ընդգրկվում է նիստի օրակարգում: Եթե աշխատանքը չի համապատասխանում ԷԿ-ի պահանջներին, չի ընդունվում քննարկման համար: Այդ դեպքում դիմորդին բացատրվում է մերժման պատճառը: Նիստի օրակարգը տեղադրվում է ԷԿ-ի կայք նիստից 7 օր առաջ: Այս ժամկետից հետո հայտերի ընդունումը դադարեցվում է: ԷԿ-ի եզրակացությունը դիմորդին տրվում է նիստի հաջորդ օրը: 

Հայտի քննարկում 

ԷԿ-ի նիստերը կազմակերպվում են ըստ ժամանակացույցի: Անդամները նախապես ծանոթանում են համապատասխան փաստաթղթերին: Խորհրդատուները և ղեկավարները կարող են մասնակցել հայտի քննարկմանը, արտահայտել իրենց կարծիքը ըստ անհրաժեշտության կամ այն ուղարկել էլ. փոստով՝ գաղտնիության պայմանով:

Քննարկման ընթացքում ուշադրություն է դարձվում հետևյալ խնդիրներին՝

 • հետազոտության ձևավորում, խնդիրների և նպատակների համապատասխանություն էթիկայի նորմերին,
 • հետազոտության մեջ ռիսկի և օգտի պատճառաբանում,
 • ստուգիչ խմբերի կիրառման նպատակահարմարություն,
 • հետազոտությունը ընդմիջելու կամ դադարեցնելու ցուցանիշներ,
 • հնարավորությունների համապատասխանություն հետազոտության խնդիրների և նպատակների իրականացման համար,
 • հետազոտողների կազմի քննարկում,
 • հետազոտվողների ընտրության սկզբունքները,
 • բուժօգնության մատուցում և հետազոտության մասնակիցների շահերի պաշտպանություն.
 • ֆինանսական և ոչ ֆինանսական վնասի փոխհատուցում հետազոտության մասնակիցներին վնաս պատճառելու դեպքում,

ԷԿ-ի պատասխանը կարող է լինել՝ 1) դրական, 2) դրական` դիտողություններով, 3) բացասական: 

Պատասխան 

Պատասխանը տրվում է գրավոր: Բացասական կամ մասնակի բացասական արդյունքի դեպքում բերվում են մանրամասն պատճառաբանություններ:

 

Էթիկայի կոմիտեի կազմը

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

1) ԷԿ-ի նախագահին ուղղված դիմում

2) Պլան- անոտացիա կամ փորձաքննության ենթարկվող այլ փաստաթուղթ

3) Ստորաբաժանման (ամբիոնի ) նիստի որոշման քաղվածք

4) Հետազոտողի բրոշուր (հայտ), որտեղ մանրամասն նկարագրվում է հայտի բովանդակությունը, մարդկանց կամ լաբորատոր կենդանիների հետ կատարվող փորձերի արձանագրությունը աշխատանքի օրացուցային ընթացակարգի նկարագրությամբ:

5) Կիրառվող դեղերի, օրիգինալ մեթոդների, նրանց հեղինակային ձևափոխման վարաբերյալ համառոտ անոտացիա (վերլուծել փորձարկվող դեղերի կամ տեխնոլոգիաների առանձնահատկություններին և անվտանգությանը վերաբերող տեղեկատվությունը, ինչպես նաև՝ հայտի դիտարկման պահին տարվող կլինիկական հետազոտությունների արդյունքներին վերաբերող տվյալները,այդ թվում վերջին գիտական հոդվածներ, այլ տպագրված նյութեր, փորձարկվող դեղի կարճ բնութագրերի տեսքով և այլն):

6) Հետազոտողի և նրա գիտական ղեկավարի կամ խորհրդատուի ստորագրված և թվագրված մասնագիտական կենսագրերը (CV)՝ հեռախոսահամարների նշմամբ:

7) Հիվանդի տեղեկացված համաձայնության ձև, եթե նախատեսվում է երեխաների կամ սահմանափակ հնարավորությունների տեր անձանց մասնակցությամբ հետազոտություն, ապա տեղեկություն իրենց ծնողների/ խնամակալների համար, հետազոտության ընթացքում հասցված վնասի փոխհատուցման ձև, հետազոտության տվյալների անանուն հրապարակման համաձայնություն:

8) Էթիկական գրախոսական՝ տրված ԷԿ-ի փորձագետի կողմից:

9) Տվյալ աշխատանքին վերաբերող նախորդ փորձաքննության եզրակացությունը ( եթե այդպիսին եղել է):

10) Ներկայացնել աշխատանքի համառոտ բովանդակություն (կես էջի սահմանում):

11) Ներկայացվող ատենախոսության վերաբերյալ տպագրված աշխատամքների կրկնօրինակները(պատճեները):

12)Բոլոր լրացված փաստաթղթերը ներկայացնել ԷԿ թափանցիկ ֆայլերով թղթապանակի մեջ նաև ուղարկել Էթիկայի կոմիտե հետևյալ էլ.հասցեով՝ ec@ysmu.am


Էթիկայի  Կոմիտեի  N 10  նիստի  

 

ՕՐԱԿԱՐԳ

 

                                14. 06.2018թ.

 

 1.  Գիտական  և  հետազոտական  աշխատանքների  քննարկում՝ 

 

1)  ԵՊԲՀ Բժշկական հոգեբանության ամբիոնի ավագ դասախոս, հ.գ.թ. Քրիստինե Սամվելի Ավետիսյանի «Շաքարային դիաբետի առաջացմանն առնչվող հոգեբանական գործոնները»   թեմայով  հետազոտության քննարկում:  

  Գրախոս՝ դոց. Խ. Գասպարյան

 

 2)  ԵՊԲՀ Հանրային առողջության ֆակուլտետի Մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանողներ՝

 

 1. Ալլա Պապոյանի «Հիմնական դպրոցի 12-15 տարեկան աշակերտների առողջական վիճակի վրա ժամանակակից տեխնոլոգիաների ազդեցությունը: Արմավիրի մարզի օրինակով»   մագիստրոսական թեզ:

 Ղեկավար՝   Սոֆյա Մկրտչյան                      

 1. Գայանե Պավլուշի Բաբայանի «Երևան քաղաքի տարբեր համայնքներում հղիների մոտ կարիեսի տարածվածությունը և հղիների իրազեկնածությունը կարիեսի կանխարգելման վերաբերյան հղիության ընթացքում» մագիստրոսական թեզ: 

Ղեկավար՝   Վարդանյան Իզաբելլա Ֆրունզեի

 1. Սեդա Հովհաննեսի Բուդաղյանի «Գարդասիլ»  պատվաստանյութի վերաբերյալ Երևան  քաղաքի բժիշկների իրազեկվածությունը և վերաբերմունքը » մագիստրոսական թեզ: 

  Ղեկավար՝   Արման Ռոբերտի Բադալյան

 1. Անահիտ Աշոտի Մարգարյանի «ԵՊԲՀ առաջին և ավարտական կուրսերում սովորող  ուսանողների փաստացի սննդի բնութագիրը» մագիստրոսական թեզ:

  Ղեկավար՝  Նաիրա Խաչիկյան

5. Լիլիթ Խաչիկի Ավագյանի «Երկրորդային ծխի ազդեցությունը Երևան քաղաքի 2-5տ.  երեխաների թոքերի խրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունների զարգացման վրա» մագիստրոսական թեզ:

  Ղեկավար՝  Ա. Է. Թադևոսյան

 1. Էրիկ Հարությունյանի «Բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակների համաճարակային իրավիճակի զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում՝ 2013-2017թթ. » մագիստրոսական թեզ: 

  Ղեկավար՝  Արման Բադալյան

 1. Հայկուհի Մկրտչյանի «ՀՀ Արտաշատ քաղաքի համայնքներում առողջության պահպանաման առաջնային օղակի առողջապահական ծառայությունների հասանելիության գնահատում» մագիստրոսական թեզ: 

Ղեկավար՝  Լուսինե Քոչարյան         

 1. Գարեգին Գագիկի Դալլաքյանի «Յոդի անբավարարությամբ չպայմանավորված վահանաձև գեղձի հիվանդությունների ուսումնասիրությունը Երևան քաղաքի մեծահասակների շրջանում» մագիստրոսական թեզ:

   Ղեկավար՝  Ա. Է. Թադևոսյան

 1. Հովհաննես Հովհաննիսյանի «Որոշ սննդային հավելումների տարածվածությունը Երևան քաղաքի ԲՈՒՀ-երի ավարտական կուրսի ուսանողների շրջանում» մագիստրոսական թեզ: 

  Ղեկավար՝  Արմեն Միշայի Մկրտչյան

 1. Ավետիս Գույումջյանի «Երևան քաղաքի ԲՈւՀ-երի 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողների իրազեկվածությունը հեպատիտ B և C -ի վերաբերյալ» մագիստրոսական թեզ: 

Ղեկավար՝ Մեյմարյան Մանիկ   

Արյան կենտրոնը կկոչվի Մարկ Սաղաթելյանի անունով

01.08.2018
Մարկի ընկերներն ու հարազատները արյուն են հանձնել Արյան կենտրոնում: